Predvodništvo (imamet)

Predvodništvo (imamet)

 

 
 
Predvodništvo (imamet)
 
          Posle preseljenja božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- najvažnija tema koja je dominirala u novoroč‘enom islamskom društvu je bila tema zastupništva (hilafet) božijeg Poslanika. Grupa je na osnovu mišljenja ponekih velikana od drugova božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-, prihvatila Ebu Bekra za zastupnika dok je druga grupa bila ubeč‘ena da zastupnik božijeg Poslanika po njegovom izboru treba da bude predvodnik (tj. imam) Ali -neka je mir na njega!-. U kasnijim periodima prva pomenuta grupa je nazvana "'ame (tj. većina)" a to su sunije dok je druga grupa nazvana "hase (tj. manjina)" a to su ši'ije.
          Treba skrenuti pažnju na to da razlika izmeč‘u sunija i ši'ija nije samo u vezi zastupnika božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- već i u gledištu svakog od njih, termin "imam" ima posebno značenje, shvatanje i ulogu, što pomenute dve grupe (sunije i ši'ije) razlikuju jedne od drugih.
          Radi rasvetljenja ove teme, istražićemo značenja termina "imam" i "imamet", da bi se mogla shvatiti razlika izmeč‘u dva njihova gledišta.
          Termin "imamet" po leksikografskom značenju se odnosi na predvodništvo i na voč‘stvo, i tako "imam" je osoba koja preuzima na sebe odgovornost stvarateljstva neke skupine u zacrtanom pravcu. Termin "imamet" po terminologiji verske nauke se tumači na različite načine.
          Po mišljenju sunija, "imamet" je ovosvetska vladavina (i ne odnosi se na presto od strane Boga) kroz koju se islamska skupina stara i održava. Pošto je svakom skupu potreban predvodnik i starešina, islamski skup je morao posle božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- da izabere za sebe voč‘u. Zato što u veri za taj odabir nije zacrtan zaseban (tj. striktan) način. To se može vršiti na različite načine, kao što su: obraćanje i osvrtanje na mišljenje većine ljudi ili njihovih velikana, oporuka predhodnog zastupnika (halife) i vojna pobuna (nakon koje dolazi do promene odabira).
          Ši'ije koje pojam "imamet" podrazumevaju nastavkom poslanstva i koje pojam "imam" podrazumevaju božijim dokazom meč‘u stvorenjima kao i posrestvom božijeg izliva (fejz) nad stvorenjima, su ubeč‘ene da "imam" može biti jedino po božijem odreč‘enjui i kojeg samo božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- donosioc objave, predstavlja ljudima. Ova ideja zbog uzvišene uloge "imameta" u ši'itskoj misli "imama" ne podrazumevaju samo starešinom i rukovodiocem muslimanskog skupa već ga shvataju i kao pojasnitelja božijih verskih obreda (tj. ahkama) i vodiča ka putu sreće. Drugim rečima u ši'itskoj kulturi "imam" je osoba kojoj se obraćaju ljudi radi rešavanja svojih poslova kako verskih tako i ovosvetskih, a ne onako kako sunije veruju da je jedina dužnost zastupnika (tj. imama) vladarstvo i održavanje ljudskih ovosvetskih poslova.
 
 
Potreba za predvodnikom
 
          Nakon pojašnjenja dva gledišta, sledi odgovor na sledeće pitanje: "Kakva je potreba za predvodnikom i verskim voč‘om -onako kako su ši'ije ubeč‘ene- pored Kur'ana i suneta božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-?"
          Za nužnost postojanja predvodnika iznešeno je dosta razloga, ali mi ćemo se zadovoljiti sa jednim običnim objašnjenjem.
          Isti razlog koji objašnjava potrebu za božijim Poslanikom pokazuje i potrebu ljudi za predvodnikom. Zato što je sa jedne strane islam poslednja objavljena vera i sveti Muhammed -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- je poslednji božiji Poslanik, zbog toga islam mora biti odgovoran za sve ljudske potrebe do sudnjeg dana. Sa druge strane časni Kur'an je pojasnio temelje vere, univerzalne verske obrede i božije spoznaje, a pojašnjenje i objašnjenje toga je u nadležnosti božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-[1]. Ali jasno je da je božiji Poslanik kao voč‘a muslimana pojasnio božije ajete prema potrebi i prijemčivosti islamske zajednice u svojem dobu. Neophodno je da božiji Poslanik treba da ima zaslužne zamenike koji će poput njega biti povezani sa beskonačnim okeanom božije nauke da bi na taj način pojasnili ono što božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- nije pojasnio, i da bi odgovorili na potrebe islamske zajednice u svako doba.
          Isto tako, predvodnici -neka je mir na njih!- su i čuvari nasleč‘a božijeg Poslanika i iskreni pojašnjivači i tumači časnog Kur'ana da ne bi božija vera bila pod uticajem preinačenja i iskrivljenja od strane neprijatelja i zavidnika i da bi taj bistri izvor ostao čist i ne pomućen do sudnjeg dana.
          Treba dodati da je predvodnik, kao savršeni čovek, originalni primer u svim ljudskim dimenzijama. čŒovečanstvo ima itekakvu potrebu za tim originalnim primerom da bi se uz njegovu pomoć i upućivanje dostiglo vaspitanje onakvo kakvo priliči savršenstvu čovečanstva, i da bi bilo sačuvano čavečanstvo uz pomoć upućivanja ovog nebeskog vaspitača od zabluda i zamki vlastitih prohteva i spoljašnjih domena.
          Uz pomenute teme je pojašnjeno da je ljudska neophodnost za predvodnikom bitna potreba. Neke od dužnosti predvodnika su sledeće:
          -voč‘stvo i održavanje poslova društva (tj. osnivanje vlade)
          -očuvanje vere i načina življenja božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- od preinačavanja, kao i precizno pojašnjenje Kur'ana
          -pročišćavanje ljudskih duša i duhovno upućivanje ljudi[2]
 
 
Osobenosti predvodnika
 
          Zamenik božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- koji je jamac (tj. garant) za održavanje života vere i odgovorno lice ljudskih potreba, je izuzetna ličnost koja uporedo sa uzvišenim položajem predvoč‘enja i voč‘stva poseduje osobenosti od kojih su najbitnije:
          -štovnje i posedništvo besprekornosti na način da ne uradi ni najmanji greh.
          -nauka i znanje koje potiče od znanja božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- i koje je spojeno sa božijom naukom. Zbog toga je predvodnik odgovoran za sve duhovne i materijalne, verske i ovosvetske domene.
          -ukrašenost vrlina i etičke savršenosti najviših stepena.
          -sposobnost održavanja ljudske zajednice i precizno rukovoč‘enje nad ljudskom zajednicom na osnovu verske predaje.
          Obraćanjem pažnje na spomenute osobine predvodnika podrazumeva se da je odabir takve osobe izvan ljudske mogućnosti i znanja. Samo je Bog koji zbog svojeg beskonačnog znanja može da odredi predvodnike i zamenike božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-. Zbog toga od najvažnijih osobenosti predvodnika je njegovo ustanovljavanje od strane Boga.
          Zbog važnosti pomenutih osobina ukratko ćemo objasniti svaku od njih.
 
 
Znanje predvodnika
 
          Predvodnik koji ima titulu voč‘stva ljudi treba da poznaje veru u svim njenim dometima i da je detaljno obavešten u vezi verskih zakona. Takoč‘e sa znanjem tumačenja časnog Kur'ana i sa potpunim dohvatom tradicije (tj. suneta) božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-, treba da se pobrine za razjašnjenje verskih spoznaja i da odgovori na sva pitanja različitih tema, koja postavljaju ljudi, i da ih uputi na najbolji način. Podrazumeva se da takav učenjak kojem se svi obraćaju može biti uzdanica i oslon različitih grupa ljudi. Takva naučna podloga može da postoji jedino uz pomoć povezanosti sa božijim znanjem. Iz tog razloga, ši'ije su ubeč‘ene da je nauka predvodnika i istinskih zamenika božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- preuzeta iz beskonačnog božijeg znanja.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega!- u vezi pokazatelja istinskog predvodnika kaže:
          "Predvodnik je najobaveštenija osoba u vezi dozvoljenosti (halal) i zabranjenosti (haram) od strane Boga i u vezi različitih verskih obreda, kao i u vezi božijih naredbi i odvraćanja i u vezi svega drugog, neophodnog za ljude[3]."
 
 
Besprekornost predvodnika
 
          Jedna od bitnih osobina predvodnika i temeljnih uslova predvodništva je "besprekornost ('ismet)." To je ovladavanje sebe koje nastaje iz poznavanja istine i posredstvom čvrste volje. Predvodnik zbog posedovanja pomenute dve stvari (tj. zbog poznavanja istina i zbog čvrste volje) se susteže od činjenja grehova i pogreški. Predvodnik je besprekoran od grehova i pogreški u spoznaji i pojašnjavanju verskih saznanja, u sprovoč‘enju istih i u raspoznavanju dobrota i lošosti kod islamskog skupa.
          Za besprekornost predvodnika postoje racionalni ('akli) i prenosni (nakli) razlozi. Najbitniji racionalni razlozi su:
          a) Očuvanje vere i načina verovanja zavisi od besprekornosti predvodnika. Pošto je predvodnik zadužen za očuvanje vere od preinačenja i za versko upućivanje ljudi, ne samo njegove reči već i njegovi postupci i potvrč‘ivanje i nepotvrč‘ivanje radnji drugih ljudi utiču na ponašanje skupa. Zato predvodnik mora biti očuvan u shvatanju i izvršavanju vere od bilo kakvih grehova i pogreški, da bi svoje sledbenike uputio na najbolji način (prema odreč‘enom cilju).
          b) Jedan od razloga ljudske potrebe za predvodnikom je to da ljudi nisu izuzeti od pogreški u spoznaji i izvršavanju vere. Ukoliko i predvodnik ljudi bude takav kako onda može on biti potpuna uzdanica tih ljudi?! Drugim rečima, ukoliko predvodnik ne bude besprekoran, ljudi će posumnjati u sleč‘enje njega i u izvršavanje njegovih naredbi[4]. Takoč‘e i poneki Kur'anski ajeti ukazuju na neophodnost besprekornosti predvodnika. Jedan od takvih ajeta je ajet 124 iz sure Bekare. U ovom časnom ajetu je rečeno da je Bog predao svetom Ibrahimu -neka je mir na njega!- titulu predvodništva, nakon titule mu poslanstva. Tada je sveti Ibrahim -neka je mir na njega!- zatražio od Boga da uspostavi titulu predvodništva u njegovom potomstvu. Bog je rekao: "Obećanje moje (u vezi predvodništva) neće obuhvatiti nasilnike", što znači da titula predvodništa je specijalno u vezi one grupe od Ibraimovog potomstva što nisu nasilnici.
          Treba obratiti pažnju na to da je časni Kur'an predvideo "ortačenje Bogu" velikim zločinom. Isto tako svaki oblik "izbegavanja od božijih naredbi " (tj. greh), časni Kur'an je uračunao kao sopstveni zločin. Ko god u toku svog života učini greh, aplikacija je nasilnika i kao takav ne doliči tituli predvodništva.
          Drugim rečima, bez sumnje, sveti Ibrahim -neka je mir na njega!- nije zatražio "predvodništvo" za onu grupu iz svog potomstva koja je čitav život činila greh, ili je ta grupa isprva bila dobročiniteljska a potom postala zločiniteljska. Preostaju dve grupe ljudi:
1.     Oni koji su isprva bili zločinitelji a potom se pokajali i postali doborčinitelji
2.     Oni koji nikad nisu učinili ikakav greh
          Bog je u svom iskazu izuzeo prvu grupu iz čega se može zaključiti da je titula "predvodništva" specijalno namenjena samo za drugu grupu (pod brojem 2).
 
 
Rukovodstvo predvodnika nad skupom
 
          Pošto je čovek društveno biće i pošto zajednica dosta utiče na njegov duh, psihu i ponašanje, neophodno je da se stvore domeni na nivou društva, radi ispravnog vaspitanja i njegovog usmerenja i razvitka ka približavanju Bogu, što je izvodljivo u okviru osnivanja božije vlade. Zbog toga predvodnik ljudi treba da ima sposobnost održavanja poslova zajednice i da zasnuje islamsku vladu upotrebom predaja časnog Kur'ana i tradicije božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-, kao i korišćenjem spretnih izvoč‘ača.
 
 
Ukrašenost etičkom savršenošću
 
          Predvodnik koji je voč‘a zajednice treba da je distanciran od svih lošosti i etičkih gadnoća a sa druge strane treba da poseduje sve etičke savršenosti ne pregledive količine, jer je on kao savršeni čovek najbolji uzor za svoje sledbenike.
          Osmi predvodnik Rida -neka je mir na njega!- kaže:
          "Predvodnik (tj. imam) ima sledeće osobine: On je od svih ljudi najmudriji, onaj koji puno štuje, najstrpljiviji, najhrabriji, mnogo udeljuje i puno robuje Bogu.[5]
          Treba naglasiti da on kao zamenik božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- poučava i vaspitava ljude. Zbog toga sam on pre ostalih treba da bude ukrašen božijom etikom više od ostalih ljudi.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega!- kaže:
          "Osoba koja je sebe označila za predvodnika (po božijoj odredbi) pre nego što počne sa poučavanjem drugih, treba i sam da nauči. I pre nego što počne sa vaspitavanjem drugih pomoću reči, treba da ih vaspita pomoću svojeg ponašanja."[6]
 
 
Odreč‘ivanje predvodnika od strane Boga
 
          Sa ši'itskog gledišta predvodnik i zamenik božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- se odabira samo po božijoj naredbi i odabiru i posle toga božiji Poslanik predstavlja tog predvodnika. Zbog toga nijedna osoba niti gupa nemaju pravo na mešanje u tom poslu.
          Nužnost odreč‘ivanja predvodnika od strane Boga ima svoje razloge, kao na primer:
          a) Po kazivanju časnog Kur'ana, Bog je apsolutni vladar nad svačim i svi treba samo njemu da budu poslušni. Podrazumeva se da to vladarstvo može od strane Boga da bude dato svakome -na osnovu njegove zasluge i vrednosti-. Zbog toga kako god božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- da bude odreč‘en od strane Boga, i predvodnik po božijij odredbi dobija titulu staranja (tj. vilajet) nad ljudima.
          b) Već smo pojasnili predvodnikove osobine kao što su besprekornost, znanje i ... . Jasno je da jedino Bog koji je znalac ljudske skrivenosti i ne skrivenosti, može da iznač‘e i upozna osobu sa takvim osobenostima i to u najuzvišenijim stepenima. Isto kao što i Bog kaže svetom Ibrahimu -neka je mir na njega!- u časnom Kur'anu:
          Zaista Ja sam načinitelj tebe predvodnikom za ljude.[7] 
 
 
Sveobuhvatno i krasno pojašnjenje
 
          Na kraju ovog poglavlja poželjno je da iznesemo i deo krasnog pojašnjenja od strane osmog predvodnika svetog Ride -neka je mir na njega!- koje je u vezi sa ličnostima predvodnika i njihovih osobenosti:
          "Oni (koji se nisu složili u vezi pedvodništva i koji su pomišljali da je predvodništvo stvar odabira) uradili su ne smotrenost... . Zar ljudi poznaju titulu i položaj predvodništva unutar zajednice, pa da bude dozvoljeno da se njima prepusti izbor i odlučivanje?!
          Zaista predvodništvu je vrednost višlja, ticanje veće, položaj uzvišeniji, mesto uzvisitije i prodornost dublja od toga da ljudi to dostignu svojim razumom ili da svojim pogledima to shvate...
          Zaista predvodništvo je titula koju je slavljeni i uzvišeni Bog odredio Ibrahimu -neka je mir na njega!- u trećem stupnju nakon titule poslaništva i potpomagivačstva (a to je titula božjeg prijatelja "halilullah")... Predvodništvo je zameništvo božije i božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!- kao i titula voč‘e vernika (tj. prvog predvodnika 'Alija -neka je mir na njega!-) a takoč‘e i nasledstvo Hasana i Husejna. Uistinu, predvodništvo je obuzdanost vere, princip islamskog sistema, moral ovoga sveta, sila uverenih i slično tome. Klanjanje, post, hodočašće, sveta borba (džihad) kao i očuvanje granica... savršenstvo svega toga je radi predvodnika (i prihvatanja predvodništva).
          Predvodnik božiju dozvoljenost smatra dozvoljenom i božiju zabranjenost smatra zabranjenom (i na osnovu istinske božije presude, sudi). Onoga što je Bog ograničio, se pridržava, brani božiju veru, mudro i sa dobrim savetom i sa jasnim razlozima poziva na božiji put.
          Predvodnik je poput izlazećeg sunca čija svetlost dostiže ceo svet a ono je na horizontu tako da do njega ne dostižu ruke i oči. Predvodnik je obasjavajući mesec, razbuktala lampa, svetlost presijavajuća i zvezda uputilja u mrklim mrakovima i u gradskim i pustinjskim putevima kao i morskom vrtlogu (i spasitelj od raznih smutnji i ne znanja)...
          Predvodnik je bliski drug, ljubazni otac, roč‘eni brat, majka koja je dobročin svojem malom detetu i oslon robova (božijih) u izuzetnim teškoćama. Predvodnik je osoba koja je očišćena od grehova i zaklonjena od nedostataka. Njegov znak je posebno znanje, samoopreznost i uzdržanost.... Predvodnik je jedini u svojoj epohi (tj. niko nije kao on) i niko se ne približava (njemu) i nijedan učenjak mu nije ravan. Niti mu ko zauzima mesto niti postoji sličan njemu....
          Pa ko onda može da spozna predvodnika ili da mu bude omogućeno da odabere predvodnika?! čŒudna stvar, čudna stvar!! Ovde su pameti izgubljene (tj. odsutne) i razumi smušeni i zbunjeni. (Ovde su) oči ugasle, veliki su umanjeni, mudraci su začuč‘eni i govornici su lišeni od opisivanja ijedne od vrlina i ticanja predvodnika pa tako priznaju svoju nemoć!!...."[8]
 
 
 

[1]čŒasni Kur'an izriče božijem Poslaniku -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu!-: ...i spustismo ka tebi Spominjanje da pojasniš za ličnosti ono (što) spuštano bijaše ka njima.- Nahl 44
[2]Treba reći da je "osnivanje vlade" posredstvom besprekornog predvodnika zavisno od domena i od uslova osnivanja vlade, dok se ostale dužnosti obavljaju čak i u doba odsutnosti predvodnika, iako je to u doba očite prisutnosti predvodnika meč‘u ljudima opipljivo i očividno. Sledeća tačka je to da je u ovom delu izrečena ljudska potreba za predvodnikom u njihovim duhovnim životima, a kazivanje o potrebi svih stvorenja za predvodnikom će uslediti u odsečku pod nazivom "Koristi skritog predvodnika"
[3]Merač mudrosti (Mizanul Hikma), tom 1, hadis 861
[4]Treba dodati da ukoliko predvodnik ne bude očuvan od pogreški treba se okrenuti drugom predvodniku da bi udovoljio ljudskim potrebama i ako i taj drugi ne bude očuvan od pogreški potreban je sledeći predvodnik, i tako bi se ovaj niz produžio u beskonačnost, a tako nešto je filozofski neprihvatljivo.
[5] Značenje hadisa (Me'anil Ahbar), tom 4, str.102.
[6]Merač mudrosti (Mizanul Hikma,) odeljak 147, hadis 850.
[7]Sura Bekara, ajet 124.
[8] Kafi, tom 1, odeljak 15, hadis 1, str. 255.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.