Skritost -gajbet

Skritost -gajbet

vezani članci

 

SKRITOST (GAJBET)
 
 
 
          Nakon što smo se upoznali sa osobenostima velikog svetskog spasitelja i ostvaritelja želja od Adema -neka je mir na njega- do Hatema (tj. Pečata, a to je Poslanik islama -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-) i zadnje božije ostavštine svetog hudžeta sina Hasanovog -neka je mir na njega- sledi kazivanje u vezi skritosti onog, kojem nema ravna u njegovoj epohi i ta skitost je bitan deo njegovog života.
         
          ZNAčŒAJ SKRITOSTI
 
          Prva tačka koju ćemo izneti je to da pojam "skritost" (gajbet) znači "biti uklonjen od vida", a ne "biti odsutan." Zato će u ovom delu biti reči o periodu u kojem je predvodnik Mehdi -neka je mir na njega- uklonjen od vida ljudi, pa ga zato ne vide. S druge strane, njegova veličanstvenost je prisutna meč‘u ljudima i on je sa njima. Ova istina je navedena u predajama besprekornih predvodnika na razne načine.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kunem se u 'Alijeva Boga, božiji dokaz postoji muč‘u ljudima... hoda putevima, (sokacima i bazarima)... ulazi u kuće ljudi... prolazi istokom i zapadom... čuje govor ljudi i pozdravlja ih... vidi ali se ne vidi, (i tako će biti) sve do odreč‘enog vremena i božijeg obećanja.[1]
          Meč‘utim, pomenuta je i druga vrsta njegove skritosti.
          Drugi specijalni zamenik predvodnika epohe je rekao:
          "Predvodnik Mehdi -neka je mir na njega- je svake godine prisutan na hadžu. On vidi ljude i poznaje ih i ljudi njega vide ali ga ne poznaju."[2]
          Na osnovu rečenog, što se tiče svetog Mehdija -neka je mir na njega-, postoje dve vrste skritosti: Njegova veličanstvenost je u nekim slučajevima otklonjena od vida, a u drugim slučajevima se može videti, ali se ne prepoznaje. U oba slučaja je prisutan meč‘u ljudima.
         
 
 
ISTORIJAT SKRITOSTI
 
          Skriti i skriveni život nije pojava koja se dešava po prvi put i koja se dešava jedino u vezi poslednjeg božijeg dokaza -neka je mir na njega- već se iz mnogih prenosa shvata da su i neki od veličanstvenih božijih poslanika deo svog života proveli u skritosti i skrivenosti. To je bilo zbog božijeg znanja i dalekosežnosti, a ne zbog nečije volje ili porodičnog interesa.
          Zato je skritost jedna od božijih tradicija[3] koja se zbila u životu božijih poslanika kao što su : Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Jusuf, Musa, Šu'ajb, Iljas, Sulejman, Danijel i Isa -neka je mir na sve njih-, i svaki od tih božijih poslanika je iz svojstvenih razloga proveo po nekoliko godina u skritosti.[4]
          Iz tog razloga, u prenosima skritost svetog Mehdija -naka je mir na njega- je spomenuta kao jedna od poslaničkih tradicija. Jedan od razloga njegove skritosti (u prenosima) je sprovoč‘ene poslaničkih tradicija u životu svetog Mehdija -neka je mir na njega-.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "Uistinu naš (predvodnik) Kaim ima skritost čije će se trajanje odužiti." Prenosioc ga je pitao: "O sine božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-! Šta je razlog te skritosti?!"
          Sveti (predvodnik) mu je odgovorio: "Bog hoće da se poslaničke tradicije u njihovim skritostima dogode u vezi svetog (Mehdija)."[5]
          Iz navedenog iskaza se shvata da je kazivanje o skritosti predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- postojalo mnogo godina pre roč‘enja njegove veličanstvenosti i islamski predvodnici od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- do predvodnika 'Askerija -neka je mir na njega- su obelodanili o njegovoj (tj. Mehdijevoj) skritosti, specifičnostima njegove skritosti i o onome što će se dogoditi u doba njegove skitosti. Takoč‘e naveli su i dužnosti uverenih ljudi u to doba.[6]
          božiji Poslanik islama -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao :
          "Mehdi -neka je mir na njega- je od mojih sinova... on ima skritost i čudnovatost (i neverovatnost) sve dotle dok ljudi izač‘u iz vere i tada će doći poput meteora (svetlog i sjajnog nebeskog tela), pa će ispuniti zemlju pravdom nakon što je bila prepunjena tiranijom i nasiljem.[7]
 
 

[1]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, odeljak 10, hadis 3, str. 146.
[2]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, odeljak 23, str. 152.
[3] čŒasni Kur'an navodi kazivanje u vezi božije tradicije u različitim ajetima, kak npr. sura "Gafir" ajet 58, sura "Feth" ajet 23 i sura "Isra" ajet 77. Iz njih se vidi da su namere božije tradicije stabilni i temeljni božiji zakoni, u kojima nikad ne dolazi do promena. Ti zakoni su važili za prošle zajednice i važe za sadašnje, i za buduće. (Tefsir Nemune, tom 17, str.435, u skraćenosti).
[4] Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 1-7, str. 254-300.
[5] Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, hadis 3, str. 90.
[6] Obratiti se knjizi "Odabrano delo (Muntahabul Eser), drugo poglavlje, odeljak 26-29, str. 312-340.
[7]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 25, hadis 4, str. 536.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.