Predvodnik Mehdi u okviru Kurana i prenosa

Predvodnik Mehdi u okviru Kurana i prenosa

vezani članci

 

Predvodnik Mehdi u okviru Kur'ana i prenosa
 
 
 
a)     KUR'AN
 
          čŒasni Kur'an je cakleći izvor najizbistrenijeg božijeg znanja i najtrajnije je neophodno znanje i nauka za ljude. To je Knjiga prepunjena istinom i kao takva objasnila je prošla i buduća dešavanja u svetu i nije izostavila nikakvu istinu. Jasno je da je rasprostranjena zapremina istina na svetu skrivena u dubinama božijih ajeta, i jedino oni koji dopru do dubinskih značenja mogu ih shvtiti, a to su sledbenici Kur'ana i Njegovi istinski tumači, tj. božiji Poslanik i njegova čista porodica -neka je mir na sve njih-.
          Pobuna i revolucija poslednjeg božijeg dokaza je od najvećih istina na svetu i o tome je rečeno u mnogim ajetima časnog Kur'ana. Dosta je prenosa izneto povodom tumačenja takvih ajeta i sada ćemo navesti neke od takvih primera:
          U suri "enbija", ajet 105 je rečeno :
          "I zasigurno napisasmo u Zeburu od posle Spominjanja (tj. Tevrata, da) zaista zemlju, naslediće nju robovi Moji podesni."
          Peti predvodnik Bakir -neka je mir na njega- kaže:
          Deo "podesni robovi koji će neslediti zemlju" se odnosi na predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- i njegove drugove.[1]
          Takoč‘e u suri "kasas", ajet 5 je rečeno:
          " I zahtedamo da privalimo (blagodat tešku) na (one) koji unejačeni bijahu u zemlji i (da) načinimo ih predvodnicima i (da) načinimo ih naslednicima."
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- kaže:
          Deo "oni koji su unejačeni" se odnosi na porodicu božijeg Poslanika –neka je mir na sve njih-. Bog će poslati upućenog iz te porodice posle njihovog truda i mučenja i dovešće ih (tj. tu porodicu) do najuzvišenije tačke veličanstvenosti, silovitosti i moćnosti a njihove neprijatelje će skroz zagubiti.[2]
          Takoč‘e u jednom delu 86-og ajeta sure "hud" je rečeno:
          "Ostatak Allahov (Bakijetullah) je bolji za vas ako jeste uverenici."
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- kaže:
          Kada se pojavi (predvodnik Mehdi -neka je mir na njega-) osloniće se na zid Ka'be i prvo što će izgovoriti biće ovaj ajet. Zatim će reći : "Ja sam božija ostavština na zemlji , Njegov zamenik i dokaz za vas." Iz rečenog se vidi da ko god hoće da ga pozdravi neka kaže : "Pozdrav i mir tebi, o božija ostavštino na zemlji Njegovoj."[3]
          Takoč‘e u suri "hadid" ajet 17 je rečeno :
          "Znajte (da) zaista Bog oživljava zemlju posle mrtvila njena. Sigurno razmeč‘ismo za vas znamenja, možda vi dokučićete."
          Šesti predvodnik Sadik (naka je mir na njega) kaže:
          "Misli se na to da će Bog oživeti zemlju pravdom svetog Mehdija -neka je mir na njega- u periodu njegove pojave nakon što je umrla zbog nasilja zabludelih vladara."[4]
                
          b) PRENOSI
         
          Tema o predvodniku Mehdiju -neka je mir na njega- je od tema o kojoj imamo dosta prenosa na način da u vezi različitih doba njegovog života posedujemo zasebne hadise prenete od verskih predvodnika kao na primer: u vezi njegovog roč‘enja, detinjstva, male i velike skritosti, u vezi znakova pojave, same pojave i u vezi njegove (apsolutne) svetske vladavine. Takač‘e imamo dragocenu zbirku prenosa u vezi njegovih vanjskih i moralnih osobenosti, u vezi specifičnosti doba skritosti kao i u vezi vrlina i zasluženosti onih koji ga očekuju. Zanimljivo je da su mnogi od tih prenosa preneti kako u ši'ijskim tako i u sunijskim knjigama i veliki broj od hadisa u vezi predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- su pouzdani (tj. sa opšteprihvaćenim lancem prenosilaca).
          Treba reći da je jedna od bitnih osobenosti predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- to da su svi besprekorni (prdvodnici) u vezi njega izgovorili prekrasne reči (pune elegancije i gipkosti), koje su sačinile zbirku poučnih predaja. Te reči govore o izvanrednoj važnosti pobune i revolucije tog bajraktara pravednosti. Poželjno je da ovde prenesemo prenose svakog od besprekornih velikana.
          Uvaženi božiji Poslanik –neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
          "Blago onome ko vidi Mehdija -neka je mir na njega-, onome ko ga voli i onome ko uzveruje u njegovo predvodništvo."[5]
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
          "Očekujte osvit (Muhamedove porodice) i ne obeznač‘ujte se od božije milosti. U istinu, najdraži posao kod uzvišenog Boga je očekivanje osvita."[6]
          U levhi Fatime Zehre -neka je mir na nju-[7] je rečeno:
          ."...Zatim, zbog milosti nad zemljanima upotpuniću lanac prdvodnika sa sinom predvodnika Hasana 'Askerija -neka je mir na njega- (a on je) osoba koja sadrži Musino savršenstvo, Isinu veličanstvenost i Ejubovu strpljivost...."[8]
          Predvodnik Hasan Mudžteba -neka je mir na njega- u jednom prenosu, posle pojašnjenja ponekih od problema iz doba posle božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-, kaže:
          Bog će na "završetku vremena" spuštiti čoveka kojeg će zaleč‘inovati svojim anč‘elima i sačuvaće njegove drugove... i učiniće da pobedi sve stanovnike zemlje... on će prepuniti zemlju pravdom, svetlošću i jasnim dokazima... blago onome ko ugleda njegovo doba i čuje njegov govor.[9]
          Predvodnik Husejn -neka je mir na njega- je rekao:
          ."..Bog će oživeti zemlju putem njega (tj. predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-) nakon što bude umrla. Putem njega, Bog će učiniti da istinska vera pobedi sve ostale vere, iako to ne bude milo onima koji ortače Bogu. On (tj. predvodnik Mehdi -neka je mir na njega-) poseduje skritost u čije doba će se jedna grupa odvratiti od vere, a druga grupa će ostati čvrsta u veri... uistinu oni koji će ostati čvrsti u odnosu na mučenja i demantovanja (ulagivača) su poput osoba koje su se borile (na božijem putu) za božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-."[10]
          čŒetvrti predvodnik Sedžad -neka je mir na njega- je rekao:
          "Ko god u doba skritosti našeg Kaima -naka je mir na njega- ostane čvrst u druženju sa nama, Bog će ga podariti nagradom hiljadu bedranskih i uhudskih šehida."[11]
          Peti predvodnik Bakir -neka je mir na njega-je rekao:
          "Doćiće ljudima vreme pa će im se skriti predvodnik, i zbog toga blago onima koji u to doba ostanu nepokolebljivi u vezi predvodništva...."[12]
          Šesti predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kaim -neka je mir na njega- ima dve skritosti: jedna je kratka a druga je duga."[13]
          Sedmi predvodnik Kazim -neka je mir na njega- je rekao:
          "predvodnik (Mehdi -neka je mir na njega-)će biti skriven od ljudskih očiju, ali sećanje na njega se neće zaboraviti u srcima uverenih."[14]
          Osmi predvodnik Rida -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni (predvodnik Mehdi -neka je mir na njega-) zamelja će zasijati njegovim sjajem (tj. sjajem njegove biti) i njegova veličanstvenost će postaviti meč‘u ljude merač pravde. Zato niko neće nasiljovati druge."[15]
          Deveti predvodnik Dževad Taki -naka je mir na njega- je rekao:
          "Naš Kaim -naka je mir na njega- je osoba čiju pojavu u doba skritosti treba da očekuju (ljudi), i kada se pobuni treba da mu budu poslušni."[16]
          Deseti predvodnik Hadi Naki -naka je mir na njega- je rekao:
          "predvodnik posle mene je moj sin Hasan -neka je mir na njega-,a posle njega njegov sin Kaim -neka je mir na njega- onaj koji će ispuniti zemlju pravdom nakon što je bila prepunjena tiranijom i nasiljem."[17]
          Jedanaesti predvodnik Hasan 'Askeri -neka je mir na njega- je rekao:
          "Hvala Bogu što me nije uklonio sa ovog sveta pre nego što mi je pokazao mog zamenika. On je što se tiče stvorenosti i morala najsličnija osoba božijem Poslaniku -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-...."[18]
 
 
 
 

[1] Tumačenje (Tefsir) od Komija, tom 2, str. 52.
[2]Skritost (Gajbet) od Tusija, hadis 143, str. 184.
[3] Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 32, hadis 16, str. 603.
[4]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, str. 32.
[5] Okeani svetlosti (Biharul Enver), tom 52, str. 309.
[6]Ibid, str. 123.
[7]U spomenutom prenosu stoji da Džabir Ensari kaže: u doba božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- otišao sam kod svete Fatime -neka je mir na nju- da joj čestitam roč‘enje predvodnika Husejna -neka je mir na njega-. U njenoj ruci sam vidio zelenu levhu (u vidu ploče) na kojoj su bila slova blistava poput sunca. Upitao sam: "Kakva je ta ploča? Odgovorila mi je: "Ovu ploču je Bog poklonio svome Poslaniku i na njoj je utisnuto ime moga oca, supruga, dva sina i njihovih zamenika. Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je tu ploču poklonio meni da budem radosna s njom."
[8] Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 28, hadis 1, str. 569.
[9]Argumentacija (Ihtidžadž)), tom 2, str. 70.
[10]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom. 1, odeljak 30, hadis 3, str. 584.
[11]Ibid, tom 1, odeljak 31, str. 592.
[12]Ibid , tom. 1, odeljak 32, hadis 15, str. 602.
[13]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, odeljak 10, poglavlje 4, hadis 5, str. 176.
[14]Ibid, odeljak 34, hadis 6, str. 57.
[15]Ibid, odeljak 35, hadis 5, str. 60.
[16]Ibid, odeljak 36, hadis 1, str. 70.
[17]Ibid, odeljak 37, hadis 10, str. 79.
[18]Ibid, odeljak 37, hadis 7, str. 118.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.