Dužina života

Dužina života

 

Dužina života
 
 
 
          Jedna od tema koja je u vezi života predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- je predugost njegovog života. Poneki se pitaju kako je moguće da neko ima toliko dug život?![1] Razlog postavljanja ovog pitanja je to što u današnjem svetu normalan i uobičajen život najviše traje oko 100 godina.[2] Poneki ljudi znajući pomenute činjenice ne mogu da poveruju u tako dugi život (poput predugog života dvanaestog predvodnika -neka je mir na njega-), a poneki smatraju da je to teško da se dogodi. Što se tiče razuma i ljudskog znanja dugi život nije nemoguć i naučnici sa proučavanjem telesnih delova tela su shvatili istinu da je moguće da čovek živi veoma dugo pa čak moguće je i da ne oboli i ne ostari.
          Džordž Bernard Šo (1856-1950) kaže: "jedna od naučnih teza koju prihvataju svi biolozi je to da ne postoji odreč‘ena granica ljudskog života pa čak može da bude i bez granica.[3]
          Profesor Josip Etinger (1822-1908), osnivač zološkog muzeja u Zagrebu kaže:
          "Po mom mišljenju sa razvojem tehnologije i sa unapreč‘ivanjem bioloških dostignuća koja smo započeli, ljudi 21-og veka će moći da žive hiljadama godina."[4]
          Pokušaji učenjaka u pravcu dostizanja do načina nadvladavanja starosti i do ostvarenja beskonačnog života ukazuje na to da je tako nešto moguće, i kao što se vidi na tom putu su postignuti zavidni uspesi. U današnje vreme u različitim delovima sveta ima osoba koje dostižu 150 godna pa čak i više od toga, ali pod uslovom da imaju povoljne klimatske uslove, zdravu ishranu, da se bave odgovarajućim fizičkim i misaonim aktivnostima i tome slično. Sem toga, u istoriji čovečanstva se često puta dogač‘ao dug život i u nebeskim i istorijskim knjigama su navedena imena i istorijat života mnogih osoba čiji je život trajao puno duže od života današnjih ljudi.
          U vezi toga je napisano mnogo knjiga i članaka i navešćemo neke od tih primera.
          1. U časnom Kur'anu postoji ajet koji govori ne samo o dugom životu već i o mogućnosti beskonačnog života. Taj ajet je u vezi svetog Junusa -neka je mir na njega- i glasi:
          .".. Sigurno zadržao bi se (Junus -neka je mir na njega-) u nutrini njegovoj (tj. u utrobi morskog kita koji ga je progutao) do "dana" (kada) vaskrsnuti biće (svi ljudi)."[5]
Pisac ove knjige dodaje da bi se Junus -neka je mir na njega- tamo toliko zadržao da nije slavio ime božije.
          Iz ovog ajeta se vidi da časni Kur'an govori da je veoma dugi život (od doba Junusa -neka je mir na njega- do dana vaskrsnuća) moguć i za čoveka i za morskog kita.[6] Po biološkoj terminologiji takva vrsta života se naziva "beskonačni (tj. večni) život.
          2. čŒasni Kur'an u vezi svetog Nuha -neka je mir na njega- kaže:
          "I zasigurno poslasmo Nuha ka narodu njegovu pa zadržao se u njima hiljadu, manje pedeset godina..."[7]
          Ono što je spomenuto u ovom ajetu je dužina poslaništva njegove veličanstvenosti i na osnovu nekih prenosa dužina njegovog svetlog života je iznosila 2450 godina.[8]
          Interesantno je to što je u prenosu od pedvodnika Sedžada -neka je mir na njega- rečeno ovako:
          "U životu predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- postoji jedna tradicija iz života svetog Nuha -neka je mir na njega- a to je dužina njegovog života."[9]
          3.čŒasni Kur'an takoč‘e u vezi svetog Isa-a -neka je mir na njega- kaže:
          .".. A ne ubiše ga (tj. Isa-a -neka je mir na njega-) i ne sčvrsnuše mu (kičmu iz drvo, tj. ne raspeše ga), već se usliči (to) za njih... i ne ubiše ga (ubijanjem) osiguravajućim, već uzdigao ga je Bog ka Njemu (tj. ka sebi) i jeste Bog silni, svemudri."[10]
          Svi muslimani su na osnovu časnog Kur'ana i mnogobrojnih prenosa ubeč‘eni da je Isa -neka je mir na njega- i dalje živ, da je u nebesima, da će u doba pojave predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- sići na zemlju i da će mu pomoći.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Sahibul Emr (tj. predvodnik Mehdi -neka je mir na njega-) ima četiri tradicije od četiri božija poslanika (tj. od Musa-a, Isa-a, Jusufa o od Muhameda)... i od Isa-a mu je tradicija to što ljudi misle da je umro, a (u stvarnosti) nije umro."[11]
          U vezi osoba koje dugo žive je osim u časnom Kur'anu rečeno i u Tevratu i u Indžilu.
          U Tevratu je rečeno:
          .".. Celokupan život Ademov je trajao 930-et godina, pa je umro... celokupan život Enušov (Enos) je trajao 905 godina pa je umro... celokupan život Jaredov je trajao 962 godine pa je umro... celokupan život Kenanov (Kajnan) je trajao 910 godina, pa je umro... celokupan život Metušalihov (Matuzala) je trajao 969 godina, pa je umro..."[12]
          Iz rečenog se vidi da se Tevrat očigledno slaže sa postojanjem ljudi čiji su životi bili dugi (duži i od 900 godina).
          U Indžilu (tj. Jevanč‘elju) stoje zapisi u kojima piše da je Isa -neka je mir na njih- oživljen nakon raspeća i da je uznet u nebesa i sići će.[13] Iz rečenog se vidi da Isaov život (dosada) traje više od 2000 godina.
          Iz navedenih iskaza se shvata da sledbenici dve velike božije objave: jevrejstvo i kršćanstvo, zbog ubeč‘enosti u svoje svete knjige treba da prihvate duge živote i ostalih osoba (poput predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-).
          Osim toga što je dug život prihvatljiv na osnovu razuma i znanja i sem toga što se iz istorije zna da ima mnogo takvih slučajeva, dug život može da se dokaže i na osnovu božije beskonačne moći. Po ubeč‘enju sledbenika svih nebeskih objava, čak i nejsitnije čestice su pod božijom kontrolom. Takoč‘e uticaji svih razloga su pod Njegovom odredbom, i ako On htedne može da otkloni uticaje od razloga, tj. može da stvori nešto bez razloga i prirodnog procesa.
          On je Bog koji čini da iz brda izač‘e kamila, i koji čini da plamteća vatra postane hladna i pogodna za Ibrahima -neka je mir na njega-, i koji zbog Muse -neka je mir na njega- i njegovih sledbenika čini da presahne more i da ih provede meč‘u dva vodena vala (poput rastavljenih bočnih zidova).[14] Da li je On (kao takav) nemoćan da podari dug život onome koji je srž i esencija svih božijih poslanika i predhodnih predvodnika -neka je mir na njih- koji je božija ostavština, domet želja dobrih ljudi i ostvaritelj velikog kur'anskog obećanja?!
          Predvodnik Hasan Mudžteba -neka je mir na njih- je rekao:
          .".. Bog će odužiti Njegov (tj. Mehdijev -neka je mir na njega-) život u vreme njegove duge skritosti, pa će Svojom moći dati da se pojavi u vidu jednog četrdesetogodišnjaka da bi ljudi shvatili da je Bog moćan za sva dela."[15]
          Iz rečenog se vidi da je dug život dvanaestog predvodnika -neka je mir na njega- moguć i prihvatljiv od strane raznih dimenzija kao što su: razum, nauka i istorija. Pre svega treba reći da je to epifanija odredbe uzvišenog i moćnog Boga.
 
 

[1]Sada je 1425 lunarna godina (misli se na godinu štampanja ove knjige), a roč‘enje predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- je bilo 255-e lunarne godine što znači da naš predvodnik ima 1170 lunarnih godina.
[2]Treba napomenuti da se i sada dešava da neko živi i preko 100 godina ali je malo takvih.
[3]Tajna dugog života predvodnika epohe -neka je mir na njega- (Raze tule omre imam zeman) od 'Ali Ekber Mehdipura, str. 13.
[4]čŒasopis "Naučnik" (Danešmand), god. 6, br. 6, str. 147.
[5]Sura "Safat", ajet 144.
[6]Otkriće ribe na obalama Madagaskara od pre 400 miliona godina dokazuje mogućnost toliko dugog života ribe. (Kejhan, br. 6413, od 22.08.1343-e solarne godine).
[7]Sura "Ankebut", ajet 14.
[8] Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 2, odeljak 46, hadis 3, str. 309.
[9]Ibid, tom 1, odeljak 21, hadis 4, str. 591.
[10]Sura "Nisa", ajeti 157 i 158.
[11]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 51, str.217.
[12]Živ u svim vremenima (Zendeje Ruzegaran), str. 132, (preneto iz Tevrata prevod od Fazil Hanija), "Stvaranje " ili kako neki prevode "Postanak", odeljak 5, stavke 5-32.
[13]Ibid, str. 134, (preneto iz Novog Zaveta, Dela apostolska, prvi odeljak zvani "Proslov", stavke 1-12).
[14]Ovo su bile istine navedene u časnom Kur'anu: Sura "Hud", ajet 64; Sura "Enbija", ajet 69, i Sura "Šu'ara", ajet 63.
[15] Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 51, str. 109.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.