PERIOD POJAVE 2

PERIOD POJAVE 2

PERIOD POJAVE


DRUGI DEO

Domeni pojave i njeni znaci

Pojava predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- ima odreč‘ene uslove i simbole koji se nazivaju domeni pojave i njeni znaci. Razlika izmeč‘u domena pojave i njenih znakova je u tome što domeni direktno utiču na ostvarenje pojave tako što sa uspostavljanjem njih dolazi do pojave predvodnika i bez njih toga ne bi bilo, dok znaci ne utiču direktno na pojavu već su samo pokazatelji pomoću kojih se mogu shvatiti osnove pojave i njeno približavanje.
Sa obraćanjem pažnje na pomenutu razliku shvata se da su domeni i uslovi mnogo važniji od znakova i pokazatelja. Iz tog razloga je potrebno da se više skoncentrišemo na domene pojave nego na njene znake, i zato na osnovu svojih sposobnosti treba da pokušamo da ih ostvarimo. Zbog toga ćemo najpre objasniti u vezi domena i uslova pojave a potom ćemo ukratko spomenuti i neke od znakova pojave.


Domeni pojave

Svaka pojava na svetu nastaje sa uspostavljenjem njenih domena i uslova, i bez njihovog ostvarivanja nijedno biće ne bi moglo da ima mogućnost postojanja. Svako zemljište nema kapaciteta za uzgoj semenja i svaka klima nije pogodna za rast različitih žitarica i biljki. Poljoprivrednici samo sa uspostavljanjem neophodnih uslova za dobijanje kvalitetnog prinosa mogu da očekuju dobre rezultate.
Na osnovu toga za sve revolucije i zajednička društvena dogač‘anja su potrebni njihovi domeni i uslovi kao što je islamska revolucija u Iranu ostvarila svoju pobedu sa uspostavljanjem njenih preliminarnih i pripremnih radnji i poslova. Svetska pobuna i opšta revolucija predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- u vidu najvećeg svetskog pokreta se takoč‘e zasniva na pomenutim temeljima i osnovama i to se neće dogoditi dok se ne ostvare njeni domeni i uslovi.
Ovim smo hteli da ukažemo na to da ne treba da se pomisli da su pobuna i vladavina predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- izolovani od zakona koji vladaju nad svetom i ne treba da se pomisli da će predvodnikov ispravljački pokret stići do svog kraja na osnovu čudesa i bez prirodnih zakona i elemenata. Po Kur'anskim načelima i po prenosima besprekornih pedvodnika -neka je mir na njih-, božija tradicija je to da se sve pojave na svetu dešavaju prirodnim zakonima i osnovnim razlozima.
Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
"Uzvišeni Bog izbegava formiranje pojava osim njihovim prirodnim zakonima."
Pomenut je prenos od predvodnika Bakira -neka je mir na njega- da mu je neka osoba rekla:
"Priča se da će sve pojave prilikom pobune predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- biti po njegovoj volji."
Sveti mu je rekao: "Ni slučajno nije tako! Kunem se u onoga u čijim rukama je moja duša da ako je trebalo da se nekome izvršavaju poslovi sami po sebi, to bi se desilo božijem Poslaniku -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-."
Treba dodati da te reči ne znače da u opštoj mehdijskoj pobuni neće postajati nikakve skrivene niti nebeske pomoći, već se misli na to da pored božije skrivene pomoći, najpre treba da se uspostave prirodni domeni, uslovi i razni aspekti.
Posle ovog uvoda sledi opširnije upoznavanje sa domenima pojave a nakon toga treba da pokušamo i da ostvarimo te domene.
Najvažniji domeni svetske pobune i opšte revolucije predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- se sastoje iz četiri stavke i svaku od njih ćemo razmotriti posebno:

a) Plan i program
Napomenućemo da su svakoj pobuni i ispravljačkom pokretu potrebna dva plana i programa:
1. Prvi plan je celokupni i sveobuhvatni program za sukob sa postojećim grubostima i izostacima uz pomoć što organizovanijih snaga.
2. Drugi plan je upotpunjeni zakon koji je u skladu sa svim potrebama zajednice i koji će uspostaviti sva individualna i društvena prava u pravednom vladarskom sistemu i koji će zacrtati napredni pokret zajednice ka dostizanju do idealne situacije.
Načela časnog Kur'ana i tradicije besprekornih predvodnika, -a to je izbistreni islam-, su najbolji zakon i program u rukama predvodnika epohe -neka je mir na njega- i on će postupati na osnovu tog večnog božijeg overenja. Kur'an (po kojem će postupiti predvodnik Mehdi -neka je mir na njega-) je knjiga čiji su ajeti spušteni od strane uzvišenog Boga koji zna svaki kutak ljudskog života i koji zna sve materijalne i duhovne potrebe svakog čoveka. Iz tog razloga predvodnikova svetska pobuna i opšta revolucija, što se tiče programa i vladarskog zakona, će posedovati besprimernu podlogu, i to se ne može uporediti sa nijednim drugim ispravljačkim pokretom. Dokaz za to je da današnji svet posle iskušanih ljudskih zakona, priznaje slabost i posustalost tih zakona i zato se postepeno priprema za prihvatanje nebeskih zakona.
Američki savetnik za politička pitanja Alvin Tofler je u vezi rešavanja spomenute krize i ispravljanja svetske zajednice izneo svoju teoriju pod nazivom "Treći nalet." Sem toga, u vezi rečenog iznosi i sledeće:
"Problemima u koje je zapalo naše društvo (tj. zapad) nema kraja. Pored raspada industrijskih civilizacija koje su u meč‘usobnom nadmetanju i pored njihovog zapadanja u vrtlog izopačenja i nesposobnosti, probleme nam stvara i moralna dekadencija. Zbog toga, nezadovoljstvo i žudnja za promenama su ispunili celokupan ambijent i to stvara suvišne pritiske u zajednici. Mislioci iznose sopstvene teorije i svaki od njih je uveren u to da je njegova teorija osnovna, temeljna i revolucionarna, ali kada realno pogledamo oko sebe, shvatamo da u većini slučajeva takvi zakoni, propisi, teorije i norme, koje su zamišljene radi rešavanja ljudskih problema, pogoršavaju postojeću situaciju i stvaraju nesagledive probleme. Nakon toga se zadobija osećaj obeznač‘enja, pa ljudi dolaze do zaključka da nikakve teorije više na vrede i da ne mogu biti uticajne. Takva situacija stvara veliku opasnost svim demokratskim vladama, jer uzrokuje sve veću i veću požudu za tajanstvenim spasiocem na belom konju.

b) Voč‘stvo
U svim pobunama jedna od osnovnih nužnosti je potreba za voč‘om. Koliko god da je pobuna rasprostranija i koliko god ima veće i uzvišenije ciljeve, za toliko više se oseća potreba za sposobnim voč‘om, podložnim za te ciljeve.
Na putu svetske borbe sa nasiljem i tiranijom i na putu ostvarenja vladavine pravednosti i jedinstva na zemaljskoj kugli, jedna od osnovnih i temeljnih postavki revolucije je postojanje obaveštenog, sposobnog i preduzimljivog voč‘e koji poseduje ispravno i prodorno rukovodstvo. Sveti Mehdi -neka je mir na njega- koji je srž svih poslanika i predvodnika je poput voč‘e te masovne pobune, živ i prisutan. On je jedini voč‘a koji je zbog kontakta sa skritošću potpuno obavešten u vezi celokupnog postojanja i u vezi postojećih odnosa i povezanosti u tome. On je najučenija osoba svoga doba.
božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
"Znajte da Mehdi nasleč‘uje sva znanja i da okuplja sva učenja."
On je jedini voč‘a koji je osloboč‘en od svih vezanosti i prisega i jedini cilj mu je zadovoljstvo stvoritelja sveta.
Iz tog razloga ta pobuna i svetska vladavina što se tiče voč‘e i predvodnika, je u idealnoj situaciji

c) Prijatelji
Jedan od neophodnih domena i uslova za ostvarenje pojave je postojanje zaslužnih i odanih prijatelja radi zaleč‘inovanja pobune i obavljanja poslova svetske vladavine. Jasno je da kada se uspostavi svetska revolucija uz pomoć nebeskog voč‘e, tada su potrebni i prijatelji shodno sa tim. Nije tačno da ko god izjavi svoje prijateljstvo, da takav može da prisustvuje u tom revolucionarnom poprištu.
Da bi to bilo jasnije, skrećemo vam pažnju na sledeći dogač‘aj.
Jedan od sledbenika predvodnika Sadika -neka je mir na njega- po imenu Sehl b. Hasan Hurasani je rekao svom voč‘i:
"Šta te odvraća od toga da preuzmeš na sebe pravo koje te sleduje (tj. vladaviju), kada iza tebe stoji sto hiljada poslušnih i ratobornih sledbenika?"
Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- naredi da raspale pećnicu i kad se dobro ugrejala, reče Sehlu:
"O Hurasancu, pristupi ovoj pećnici i sedi u nju!"
Sehl je pomislivši da mu je predvodnik zamerio, počeo da se izvinjava i reče:
"Oprosti mi voč‘o i nemoj me mučiti sa time."
Predvodnik mu je oprostio. U tom trenutku je ušao Harun Meki, jedan od pravcatih ši'ija i pozdravio ih. Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- mu je uzvratio i bez ikakvog uvoda, reče mu da on sedne u pećnicu. Harun Meki bez imalo oklevanja i bez ikakvog pitanja je to učinio i tada se predvodnik okrenuo Sehlu i podsetio ga na neka dešavanja iz Hurasana, kao da ih je direktno nadgledao. Malo potom reče Sehlu:
"O Hurasancu, idi i pogledaj unutar pećnice." Sehl je tada ugledao Haruna koji je mirno sedeo na užarenoj vatri i predvodnik ga upita:
"Koliko osoba poznaješ u Hurasanu da su kao Harun", pa mu reče: "Kunem se u Boga da takvih osoba tamo nema." Sveti predvodnik mu na to reče:
"Znaj da se nećemo pobuniti dok ne budemo imali pet ovakvih prijatelja i zaleč‘inovatelja. Mi bolje znamo kada će nastupiti doba pobune."
Iz rečenog se oseća potreba da sa većom pažnjom proučimo vrline i osobenosti Mehdijevih prijatelja u crtama verskih predvodnika -neka je mir na njih- i da uz pomoć toga spoznamo svoj položaj i da pokušamo da otklonimo sopstvene nedostatke. (Slede objašnjenja o vrlinama Mehdijevih prijatelja):

1. Znanje i poslušnost
Mehdijevi prijatelji poseduju dubinsku spoznaju Boga i svog predvodnika i sa potpunim informacijama su učesnici u poprištu istine.
Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi njih rekao:
"Oni su ljudi koji su spoznali Boga onako kako Mu doliči."
Njihova spoznaja i ubeč‘enje u predvodnika je pustilo koren u dubinu njihovog postojanja, i to je obuzelo celokupnu im bit. Ta spoznaja je uzvišenija od poznavanja imena i porekla predvodnika. To je spoznaja predvodnikovog prava nad starateljstvom i njegovog visokog položaja meč‘u postojanjima. Ta spoznaja ih je ispunila ljubalju napravivši od njih poslušne i odane predvodnikovoj naredbi zato što znaju da je njegova reč božija reč i da je poslušnost njemu poslušnost Bogu.
Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- ih je ovako opisao:
"Oni se trude u poslušnosti svoga predvodnika."

2. Robovanje i čvrstoća
Preijatelji predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- su u vezi robovanja prihvatili uzor od svog predvodnika. Oni dane i noći provode u spominjanju uzvišenog Boga. Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je u vezi njih rekao:
"Noći provode u robovanju a dane u postu."
Takoč‘e je rekao:
"I na svojim konjima spominju uzvišenog Boga."
Radi tog spominjanja Boga, postali su čelični ljudi i ništa im ne može slomiti tu čvrstinu i stabilnost. Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
"Oni su ljudi čija su srca očvrsla kao čelik."

3. Požrtvovanje i želja za šehadetom
Dubinska spoznaja predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- od strane njegovih prijatelja im je ispunila srca ljubavlju prema predvodniku. Iz tog razloga na poprištu rata opkoljavaju svog voč‘u kao što školjka opkoljava biser i na taj način žrtvuju svoje živote radi otklanjanja opasnosti od njega.
Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
"(Mehdijevi prijatelji) opkoljavaju svog voč‘u na poprištu rata i čuvaju ga svojim životima."
Takoč‘e je rekao:
"Njihova želja je stizanje do šehadeta (tj. do pogibije) na božijem putu."

4. Hrabrost i smelost
Mehdijevi prijatelji su poput svog voč‘e hrabri i čelični ljudi. Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi njih rekao:
"Oni su kao lavovi koji su izašli iz prašume, i ako požele mogu da prokopaju brdo."

5. Strpljivost i istrajnost
Jasno je da je borba protiv svetske tiranije i nasilja kao i osnivanje vladavine svetske pravednosti izuzetno teška i zamarajuća. Predvodnikovi prijatelji na stazi ostvarenja svetskih ideala svog voč‘e Mehdija -neka je mir na njega- trpe velike probleme i nedaće, ali zbog bistrine njihvove namere i zbog svoje skromnosti to vide i računaju malim.
Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
"Oni su grupa koja se zbog svoje strpljivosti i istrajnosti na svetom putu ne hvališe Bogu, niti se ponose zbog predaje svojih života svom Gospodaru i to ne smatraju velikim."

6.Jedinstvo i saglasnost
Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi jedinstva i saglasnosti Mehdijevih prijatelja rekao:
"Oni su jednodušni i harmonični."
Ova skladna jednoglasnost je zbog toga što u njima ne postoje sebičnosti i individualni prohtevi. Oni se svojim ispravnim ubeč‘enjem bore pod jednom zastavom i za isti cilj, i to je jedan od elemenata i činjenica njihove pobede nad protivnikom.

7. Sustegnuće i pobožnost
Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi Mehdijevih prijatelja rekao:
"On (tj. Mehdi) od svojih prijatelja uzima obećanje da neće sakupljati zlato i srebro i da neće zalihovati pšenicu i ječam."
Ciljevi su im uzvišeni i pobuniće se zbog velikih ideala i materijalna doba ovoga sveta ih ne mogu odvratiti od njihovih ciljeva i ideala. Iz tog razloga oni kojima zasijaju oči i uzdrhte im srca kada vide lepote ovoga sveta, nisu i ne mogu biti iz reda posebnih prijatelja predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-.
Ovo što je rečeno je bio delić osobenosti Mehdijevih prijatelja i zbog posedovanja tih odlika su pohvaljeni u mnogim prenosima i besprekorni predvodnici -neka je mir na njih- su ih ubrojali u velike i zaslužne ljude.
Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je u vezi njih rekao:
"Oni su najbolji ljudi (moga) umeta."
U prenosu predvodnika 'Alija -neka je mir na njega- je rečeno:
"Žrtvovao bih oca i majku radi grupice ljudi što je nepoznata na zemlji."
Prijatelji Mehdija -neka je mir na njega- se po zasluzi dele na različite rangove. U prenosima je rečeno da će predvodnik sem 313 svojih posebnih prijatelja koji su udarna snaga pobune, imati i vojsku od deset hiljada osoba. Takoč‘e, velika grupa uverenih očekivatelja će mu pomoći.

d) Opšta mobilizacija

U različitim periodima istorije besprekornih predvodnika -neka je mir na njih- je vidljiva činjenica da ljudi nisu imali neophodnu mobilizaciju radi boljeg okorišćavanja predvodnikovog prisustva. U različitim vremenima nisu cenili izliv prisutnosti besprekornih i nisu se okorišćavali iz izvora zemzema njihovih uputa, onako kako je trebalo. Iz tog razloga, uzvišeni Bog je sakrio svog poslednjeg dokaza da bi ga otkrio kada se uspostavi opšta mobilizacija za njegovo prihvatanje, i da se na taj način svi zasite iz izvora božijeg znanja.
Iz rečenog se vidi da je uspostavljanje mobilizacije jedan od veoma važnih uslova za pojavu obećanog predvodnika, zato što samo na taj način njegov ispraviteljski pokret može da stigne do željenog cilja.
U časnom Kur'anu je rečeno u vezi grupe sinova Israilovih kojima je dojadila Džalutova tiranija i njegovo nasilje za kojeg se zna da je bio zločinački vladar, da je ta grupa zatražila od poslanika svoje epohe da im izabere voč‘u koji će ih predvoditi u ratu sa Džalutom...
"Dal nisi pogledao ka punoći od sinova Israila od posle Muse, kad kazaše verovesniku njihovom: "Potakni za nas vladara! (Ako to učiniš) borićemo se u stazi božijoj!" Kaza: "Da li očekujete -ako propisana bude na vas borba, da nećete se boriti?" Kazaše: "A šta je nama (pa) da ne borimo se u stazi božijoj... a sigurno izvedeni bijasmo iz okružja naših i (od) sinova naših!" Pa pošto propisana bi na njih borba (ali ne ona koju su tražili oni), okrenuše se sem malo od njih... a Bog je sveznajući o nasilnicima."
To zahtevanje biranja voč‘e za rat pokazuje njihovu spremnost, iako je veliki broj od njih posustao u toj borbi i samo malo ih je izdržalo do pobedničkog kraja.
Iz rečenog se vidi da će se pojava dogoditi samo kada svi ljudi u dubinama svojih srca osete potrebu za društvenom pravdom, za moralnom i psihičkom sigurnošću i za duhovnim bujanjem i razvojem. Kada ljudi osete umor zbog nepravdi, diskriminacija i razlika u zajednici kada vide da se pravo slabih ne poštuje i da je ugroženo od strane bogatih i jakih, kada shvate da su materijalne mogućnosti obgrač‘ene od strane male grupe ljudi i kada ugledaju da veliki broj članova zajednice ima potrebu za hlebom dok ostali sebi grade vile i dvorove i u svojim sastajanjima se razmeću nesagledivim izdacima za prehranu i komforan život, tada njihov zahtev za pravednošću dostiže do krajnje tačke.
Kada se proširi moralna izopačenost na raznorazne načine, kada se ljudi počnu preticati u vez nemoralnih radnji i kada se time budu hvalili, kada se toliko udalje od božijih i humanih načela da neke od najgadnijih i najgnusnijih radnji ozakone, kada potpuno zaborave na socijalnu ulogu porodice i kada se u društvu pojave vanbračna deca, tada se povećava žudnja za pojavljivanjem predvodnika čija će vladavina darovati čovečanstvu uspeh i moralnu i psihičku sigurnost. Kada ljudi okušaju sve vrste materijalnih čari i ne budu zadovoljni takvim životom, tada će zaželeti svet pun duhovnosti i osetiće potrebu za izvorom predvodnika ljubaznosti.
Jasno je da će žudnja za prisutnošću predvodnika dostići krajnju tačku samo kada čovečanstvo iskusi različite vlasti i sisteme i tako shvati činjenicu da je jedini spasitelj društva od izopačenja i zabluda, božiji halifa (tj. Njegov zaleč‘inač) na zemlji, tj. sveti Mehdi -neka je mir na njega- i kada na taj način ljudski skup shvati da je božiji zakon jedini program što čovečanstvu donosi čist život i uspešan završetak. Kada se to desi ljudi će svim svojim bićem osetiti potrebu za predvodnikom, i trudiće se da uspostave domene za njegovu pojavu kao i da otklone sve prepreke sa tog puta. U to doba će stići svitanje.
Uvaženi božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je u vezi završetka vremena i perioda pre pojave pedvodnika Mehdija rekao:
"(Nastupiće vreme) kada uvereni ljudi neće moći da pronač‘u nikakvo skrovište da bi se sklonili od nasilja i tiranije, i tada će silni i uznositi Bog poslati (ljudima) čoveka iz moje porodice."


Znaci pojave

Svetska pobuna i opšta revolucija predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- ima posebne znake. Poznavanje njih donosi važne efekte. Pošto ti znaci nagoveštavaju svitanje Mehdija iz porodice božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu-, dogač‘ane svakog od njih uvećava nadu u srcima očekivatelja. Ti znaci su takoč‘e opomena za neprijatelje i zabluč‘ene da prekinu sa svojim lošostima i izopačavanjima i ti pokazatelji itekako pripremaju očekivatelje da bolje shvate pojavljivanje predvodnika i da zadobiju sposobnost kako bi bili saputnici svog besprekornog voč‘e -neka je mir na njega- i da budu pored njega. Osim navedenih koristi, informisanost o budućim dogač‘ajima može uticati na našu bolju organizovanost i na taj način ćemo se u najlepšoj svetlosti susresti sa njim. Uz pomoć tih pokazatelja mogu se raspoznati lašci koji tvrde da su oni "očekivani Mehdi". Iz tog razloga, ukoliko neko izjavi da je on "Mehdi" a da se ne dogode znaci u vezi pobune lako se može otkriti laž takvih ljudi.
U prenosima besprekornih predvodnika -neka je mir na njih- je navedeno dosta zanakova u vezi pojavljivanja. Poneki od njih su prirodne pojave a poneki su natprirodni i čudesni.
Navešćemo najpre one znakove što su pomenuti u pouzdanim izvorima i prenosima a potom ćemo ukratko reći i o ostalima.
Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je u jednom prenosu rekao:
"Pobuna Kaima -neka je mir na njega- ima pet znakova (i to su) pobuna Sufjani-ja, pobuna Jemani-ja, nebeski krik, ubistvo Nefsu Zekije-a i utonuće mesta po imenu bejda."
Sada ćemo na osnovu nekih prenosa objasniti pet spomenutih znakova, uz napomenu da nam nisu jasni svi detalji tih dogač‘aja.

a) Pobuna Sufjani-ja

Pobuna Sufjani-ja je jedan od pokazatelja u vezi kojeg je rečeno u mnogim prenosima. Sufjani je potomak Ebu Sufjana i pobuniće se u Šamu pred samu pojavu predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-. On je zločinac koji ne preže od ubijanja i sa svojim protivnicima se ponaša na najgori način.
Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- u vezi njega kaže:
"Ukoliko vidite Sufjani-ja znajte da ste videli najodvratniju osobu."
Početak Sufjanijeve pobune će biti u mesecu redžepu. Posle osvajanja Šama i okolnih mesta napašće na Irak i tu će doći do krvavog rata.
Na osnovu nekih prenosa od početka njegove pobune do njegovog ubistva će proteći petnaest meseci.

b) Utonuće mesta Bejda

Pojam "Hasaf" označava utonuće, a "Bejda" je mesto izmeč‘u Meke i Medine.
Sufjani će poslati deo svoje vojske na predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- prema Meki. Kada ta vojska stigne do mesta Bejda, na čudesan način će potonuti u zemlju.
Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- u vezi toga kaže:
Vojskovoč‘a Sufjanijevog odreda će biti obavešten da je Mehdi otišao prema Meki i zbog toga će se zaputiti ka njemu, ali ga neće naći... kada ta vojska stigne u mesto Bejda, čuće se glas iz neba u vidu reči "O Bejda, uništi ih!" i tada će ih to mesto uvući unutar sebe.

c) Pobuna Jemani-ja

Pobuna vojskovoč‘e iz Jemena je takoč‘e jedan od znakova koji će se desiti pred pojavljivanje predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-. On (tj. Jemani) je jedan od ispravnih i uverenih ljudi i pobuniće se protiv lošosti i zabluda i svom silom će ratovati sa svojim protivnicima. Treba dodati da nam detalji tog pokreta nisu u potpunosti jasni.
Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je u vezi tog rekao:
"Meč‘u zastavama (koje će se vioriti pred pobunu Mehdija -neka je mir na njega-), Jemanijeva zastava će biti poput najboljeg upućivača, jer ona poziva ka obećanom voč‘i (Mehdiju -neka je mir na njega-)."
d) Nebeski krik

Jedan od znakova koji će se dogoditi pred pojavu predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- je nebeski krik, u vezi kojeg je u mnogim prenosima rečeno da će to biti glas Džibraila i čuće se u mesecu ramazanu. Pobuna očekivanog ispravitelja će biti svetska revolucija i svi iščekuju njeno dogač‘anje. Jedan od načina informisanja ljudi u vezi tog dešavanja će biti pomenuti nebski krik.
Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
"Pobuna Kaima se neće ostvariti sve dok nebeski glas ne odjekne koji će se čuti i na istoku i na zapadu."
Ovaj krik, ne samo da je razlog radovanja uverenih, već je i opomena za sve loše ljude da bi pekinuli sa svojim lošostima i da bi se priključili prijateljima svetskog ispravitelja.
U vezi poruke tog nebeskog krika su navedeni mnogi prenosi. Npr. predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
"Nebeski krik će izgovoriti Kaimovo ime i ime njegovog oca."

e) Ubistvo Nefsu Zekije-a

"Nefsu Zekije" označava osobu koja je stigla do savršenog prosperiteta. Ta osoba je čista i bezgrašna i nije nikoga ubila. Pred samu pobunu očekivanog Mehdija -neka je mir na njega- predvodnikovi neprijatelji će ubiti poznatu i bezgrešnu ličnost.
Kako kažu neki prenosi taj slučaj će se dogoditi petnaest noći pre pobune predvodnika Mehdija. Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- u vezi toga kaže:
"Izmeč‘u pobune Kaima koji je iz porodice božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- i ubistva Nefsu Zekije-a je razmak od samo petnaest noći."
U raznim prenosima su spomenuti i neki drugi znaci kao što su: pobuna Dedžala (on je lažov i prevarant i mnoge će odvesti u zabludu), pomračenje sunca kao i pomračenje meseca u blagoslovljenom mesecu ramazanu, otkrivanje smutnji i pobuna jednog Hurasanca....
Treba dodati da su opširnija objašnjenja ovih znakova izneta u opsežnim knjigama.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.