Specifičnosti predvodnikove vladavine

Specifičnosti predvodnikove vladavine

 

SPECIFIčŒNOSTI VLADAVINE
 
 
 
          U predhodnim delovima je bilo reči o ciljevima, planovima i rezultatima vladavine iz doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-. Ovde ćemo govoriti u vezi nekih od specifičnosti te vladavine kao što su: delokrug vladavine sa svojom prestonicom, trajanje vladavine, način odabira i predstavljanje namesnika i život velikog vladalačkog voč‘e.
 
 
Delokrug vladavine i njena prestonica
 
 
          Nema sumnje da je vladavina svetog Mehdija -neka je mir na njega- sveopšta i svetska, jer on je obećanik celom čovečanstvu i ostvarivač svih njihovih ispravnih želja. Iz tog razloga, dobrote i lepote koje će se uspostaviti u senci njegove vladavine će obuhvatiti celu zapreminu zemlje. To je istina koju su naveli mnogi prenosi i ovde ćemo izneti neke od njih.
a) U dosta prenosa, glavna poruka je da će Mehdi ispuniti zemlju pravdom i jednakošću nakon što je bila prepuna nasilja i tiranije.[1] Pojam "zemlja" se odnosi na celu našu planetu i ne postoji razlog koji će to značenje ograničiti na poseban deo zemlje.
          b) Neki prenosi obaveštavaju o nadziranju predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- nad pojedinim mestima, ali prostranost, širina i važnost tih mesta pokazuju da će to nadziranje biti nad celim svetom, tj. pokazuju da su u tim prenosima spomenuti pojedini nazivi mesta i oblasti, gradova i država kao primer tome (da se to odnosi na ceo svet). Takoč‘e u tim prenosima je uzet u obzir i kapacitet shvatanja slušatelja toga doba.
          U različitim prenosima, ta pomenuta mesta nadziranja predvodnika Mehdija su: Rim, Kina, Dejlam kao i dejlamske visoravni, Turska, Sidn, Indija, Konstantinopolj, Kabulšah, kao i Kaspijska oblast. Rečeno je da će on osvojiti sva ova mesta.[2]
          Treba reći da su se spomenuta mesta u doba prošlih predvodnika odnosila na veoma obimnija prostranstva nego što su u današnjim granicama, kao npr. pojam Rim je ranije označavao čitavu Evropu, pa čak i Ameriku (kao i deo Azije), Kina se odnosila na celu istočnu Aziju skupa sa Japanom kao što se pod Indijom podrazumevao i današnji Pakistan.
          Oblast Konstantinopolj je bio današnji grad Istanbul i u to vreme je bio jedan od najutvrč‘enijih gradova. To znači da je osvajanje te utvrde uračunato u jednu od najvećih pobeda jer to je bio jedan od glavnih pravaca koji povezuje sa Evropom.
          Ukratko rečeno, nadziranje predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- nad važnim i osetljivim mestima i oblastima govori o svetskoj prostranosti njegove vladavine.
          c) Osim prve i druge grupe prenosa postoje još neki prenosi koji jasno ukazuju na to da je vladavina svetog Mehdija -neka je mir na njega- sveopšta i svetska.
          Preneto je od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- da je uzvišeni Bog rekao:
          "... Svoju veru ću pomoću njih (tj. pomoću 12 predvodnika) učiniti pobednikom nad svim drugim verama i njihovim rukama ću svoju naredbu ostvariti nad celim svetom i sa pobunom poslednjeg od njih (misli se na predvodnika Mehdija) zemlju ću u potpunosti očistiti od mojih neprijatelja i njega ću učiniti vladarem istoka i zapada..."[3]
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kaim je od nas (tj. od porodice božijeg Poslanika)... njegovo nadziranje će obuhvatiti istok i zapad i Bog će njegovom rukom učiniti Svoju veru pobednikom nad svim ostalim verama, iako se ne bude svidelo mnogobošcima."[4]
          Centar svetske vladavine svetog Mehdija -neka je mi na njega- će biti istorijski grad Kufa koja će se u njegovo doba proširiti toliko da će obuhvatiti i grad Nedžef koji je sada od nje udaljen kilometrima. Iz tog razloga u ponekim prenosima je za prestonicu njegove vladavine spomenuta Kufa a u ponekim i Njedžef.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je u jednom prenosu rekao:
          "Prestonica njegove vladavine će biti grad Kufa, i mesto njegovog presuč‘ivanja će biti u Kufanskoj "velikoj džamiji."[5]
          Treba reći da je grad Kufa iz ranijih vremena bila centar pažnje porodice božijeg Poslanika jer je tu vladao sveti 'Ali -neka je mir na njega-. Takoč‘e njena poznata džamija je jedna od četiri najvažnije džamije islamskog sveta i u njoj je predvodnik 'Ali klanjao, održavao govore i presuč‘ivao, da bi na kraju u njenom mihrabu bio i ubijen.
 
 
Trajanje vladavine
 
 
          Nakon što čovečanstvo prebrodi dugi period vladavine tiranije i nasilja, sa pojavljivanjem poslednjeg božijeg dokaza -neka je mir na njega- će uslediti vladavina dobrote i lepota i vlast će preuzeti dobronamerni vladari i to je zagarantovano božije obećanje.
          Vlast dobronamernih ljudi koja će početi sa voč‘stvom predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- trajaće do okončenja ovoga sveta i više se neće ponoviti doba nasilja i nasilnika.
          Maločas je naveden prenos od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- u kojem mu uzvišeni Bog nagoveštava vladavinu poslednjeg besprekornog predvodnika. Taj prenos se ovako završava:
          "... (Nakon Mehdijevog dolaska na vlast) odužiću mu vlast i do Sudnjeg dana ću to (tj. tu vladavinu) davati u ruke Svojih najboljih ljudi."[6]
          Iz rečenog se shvata da nakon pravednog vladarskog sistema kojeg će uspostaviti predvodnik Mehdi -neka je mir na njega-, neće biti druge vlasti, što znači da će tada početi nova istorija čovečanstva i biće u potpunosti pod okriljem božije vladavine.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          Naša vlada je zadnja vlada i svaka porodična vladavina će biti pre naše, pa kada vide način našeg vladarenja da ne kažu: "tako bismo i mi radili da smo ostali da vladamo".[7]
          Iz tog razloga trajanje božije vlasti posle Mehdijeve pojave se razlikuje sa trajanjem lično njegove vladavine. Na osnovu nekih prenosa vladaće ostatak svog života i nakon toga uslediće preseljenje u viši svet.
          Bez sumnje trajanje njegove vladavine treba da je toliko da ima vremena za svetski preokret i uspostavljenje pravde u raznim delovima sveta, a nemože se prognozirati za koliko godina se može dostići taj cilj. Po tom pitanju treba se obratiti prenosima besprekornih predvodnika. Sa obzirom na sposobnost tog božanskog voč‘e i na blagoslove i skrivenu pomoć koja će mu biti pružena i s obzirom na njegove zaslužne prijatelje i na svetsku spremnost prihvatanja vlasti dragocenosti i lepota u doba njegove pojave, moguće je da će se dužnost obećanog Mehdija -neka je mir na njega- sprovesti za dosta kratko vreme, tj. ono što čovečanstvo nije uspelo da ostvari u toku dugih vekova, dogodiće se za manje od deset godina.
          U prenosima koji govore u vezi trajanja vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- je primetna velika razlika. Neki misle da je dužina njegove vladavine 5 godina, neki kažu 7 godina a poneki 8, 9 ili 10 godina. Par prenosa govori da će dužina te vladavine biti devetnaest godina i nekoliko meseci a u drugima je rečeno 40 ili 309 godina.[8]
          Razlog tolikih razlika u raznim prenosima nije jasan. Takoč‘e raspoznavanje tačne dužine vladavine meč‘u tolikim uzjavama, nije lak posao. Neki od ši'ijskih učenjaka zbog mnoštva i jačine prenosa u kojima se pominje cifra od 7 godina, su se opredelili za to doba.[9]
          Neki iako su prihvatili da je dužina vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- 7 godina, ipak su rekli da će svaka od njih biti poput 10 naših godina. To je takoč‘e pomenuto u više prenosa.
          Neki prenosioc je pitao predvodnika Sadika -neka je mir na njega- u vezi dužine Mehdijeve vladavine pa mu je odgovorio:
          "(Sveti Mehdi) će vladati 7 godina i to će biti poput vaših 70 godina."[10]
          Medžlisi je rekao:
          "U vezi prenosa koji govore o dužini vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- treba obratiti pažnju na sledeće tačke: neki prenosi se odnose na celokupno trajanje vladavine a neki na vreme ustabiljene i učvršećene vlade, ili neki su na osnovu godina i dana kakve mi poznajemo a neki su po godinama i danima njegovog perioda što su veoma duži. Jedino uzvišeni Bog zna istinu u vezi toga."[11]
 
 
Predvodnikov vladalački stil života
 
 
          Svaki vladar ima svojstveni stil u odnosu na vladanje i različite delove svog rukovodstva, i to je jedna od karakteristika njegove vladavine. Obećani predvodnik, tj. očekivani Mehdi -neka je mir na njega- kada preuzme vlast nad svetom, imaće posebni stil i metod u vezi sistema rukovoč‘enja nad svetom. Iako smo u toku proteklih delova označili različite dimenzije njegovog metoda, ipak zbog važnosti te teme, poželjno je da se o tome kaže više u jednom zasebnom delu i da u sjaju govora božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- i besprekornih predvodnika bolje upoznamo Mehdijev vldalački stil.
          Stavka na koju treba da obratimo pažnju je to da prenosi pokazuju samo na površinski prikaz njegovog života, a to je da je Mehdijev život i stil poput života i stila božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- i kao što se on u svoje doba borio protiv ljudske zablude i neukosti (džahilijet) na svim nivoima i kao što je u svojoj zajednici sproveo blistavi islam koji je garancija ovosvetske i onosvetske sreće, tako će se i sveti Mehdi -neka je mir na njega- u periodu svoje pojave suprostaviti modernim zabludama i tadašnjim neukostima koje su prodornije od prethodnih i uspostaviće islamske i božije dragocenosti nad iskvarenostima modernih zabluda.
          Pitali su predvodnika Sadika -neka je mir na njega- u vezi Mehdijevog života pa im je odgovorio:
          "(Pedvodnik Mehdi) će raditi kao i božiji Poslanik, i kao što je Poslanik srušio zabludu i neukost, tako će ih i on sruštiti i prokrčiće islam iznova."[12]
          To će biti opšta politika obećanog predvodnika u doba njegove vlasti, uz napomenu da će različiti vremenski uslovi biti razlog nekih promena u njegovom stilu voč‘stva i vladavine o čemu je rečeno u raznim prenosima i to ćemo izneti u odgovarajućim delovima.
 
 
Predvodnikov borbeni i ratnički stil života
 
 
          Predvodnik Mehdi -neka je mir na njega- će sa svojom svetskom revolucijom iskoreniti sa zemlje neverstvo i mnogoboštvo i pozvaće sve ljude ka islamskoj svetoj veri.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je u vezi toga rekao:
          "Njegov stil je moj stil, i on će okrenuti ljude ka mojoj veri i mom prevcu."[13]
          Obećani Mehdi -neka je mir na njega- će se pojaviti u situaciji kada istina bude jasno predstavljena i kada ljudima bude upotpunjen dokaz u celosti.
          Na osnovu nekih prenosa, sveti Mehdi će izvaditi istinski i neiskrivljeni Tevrat i Indžil iz pećine u Antakiji i uz pomoć njih će izneti argumente jevrejima i kršćanima širom sveta pa će veliki broj njih preći na islam.[14]
          Meč‘utim, činjenica koja će islamu najviše privući ljude različitih nacija je to da će svi jasno videti kako Mehdiju stiže tajanstvena pomoć i kako raspolaže sa poslaničkim znakovima kao što su: Musin štap, Sulejmanov prsten kao i mač, štit i zastava Poslanika islama[15] i kako se pobunio radi ostvarenja ciljeva božijih poslanika -neka je mir na sve njih-, i radi uspostavljanja pravde nad celim svetom. Jasno je da će nakon ovih pokazatelja koji će ljudima izneti istinu, na iskvarenosti ostati jedino osobe koje su u potpunosti zagubile svoj ljudski i verski identitet a to su osobe koje ne čine drugo osim izopačavanja, uništavanja i nasilja, i potrebno je da se Mehdijska vlada očisti od njiovih oskrnjavljavanja. Tada će britka sablja Mehdijske pravde biti izvučena iz korica i silovito će udarati po telima nasilnika dok ne ostane nijedan od njih. Takav je bio stil i metod božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- kao i voč‘e uvernih (tj. 'Alijev).[16]
 
 
Predvodnikov presudilački stil života
 
 
          Očekivani obećanik je skriven zbog uspostavljanja pravde nad celim svetom i zato radi obavljanja svojih dužnosti potreban mu je stabilni presudilački sistem. Po tom pitanju radi na način i po stilu svog uvaženog pretka predvodnika 'Alija -neka je mir na njega- i sa ozbiljnošću i potencijalom trudi se da oživi ugrožena ljudska prava, tj. da vrati vlasnicima njihova prava gde god su im oduzeta.
          U nekim prenosima je rečeno da će se on pravedno ponašati do te mere da će živi poželeti da se vrate njihovi mrtvi i da se okoriste blagoslovima njegove pravde.[17]
          Treba dodati da poneki prenosi tvrde da će pedvodnik Mehdi -neka je mir na njega- u vezi presuč‘ivanja raditi kao i sveti Sulejman i sveti Davud -neka je mir na njih- i poput njih sudiće na osnovu božijeg znanja koje mu je podareno a ne na osnovu izjava pojedinih svedoka.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni Kaim koji je iz Muhamedove porodice, sudiće kao Sulejman i Davud i neće tražiti svedoka."[18]
          Tajna takvog suč‘enja je to da će se zbog posedovanja božanskog znanja uspostaviti istinita i ezoterična pravda, a kada bi se pouzdalo u svedoke i njihove izjave to bi bila površna i egzoterična pravda jer svedoci su obični ljudi i mogu da pogreše.
          Treba napomenuti da shvatanje načina suč‘enja predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- po tom stilu, nije lak posao, ali može se razumeti da se taj stil uklapa sa vremenskom situacijom njegovog doba.
 
 
Predvodnikov rukovodilački stil života
 
 
          Od glavnih vladarskih postavki su namesnici. Ukoliko takvi velikani budu zaslužene osobe urediće se poslovi vlade i ljudi tako da će dostizanje do vladinih željenih ciljeva biti olakšano.
          Sveti Mehdi -neka je mir na njega- kao voč‘a svetske vladavine će za različite delove sveta odabrati namesnike iz sastava svojih najboljih prijatelja. Oni će posedovati sve odlike i specifičnosti neophodne za pravog istinskog vladara kao što su: poznavanje rukovodstva, privrženost svom obećanju, čistoća namere i dela, kao i hrabrost u donošenju odluka. Pored toga, predvodnik kao veličanstveni vladar i središte rukovodstva nad svetom, trajno nadgleda delatnost svojih namesnika i sa pažnjom i čvrstinom svodi i obračunava njihova dela. Ta važna odlika koja je pre vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- bila zaboravljena i omalovažavena je u prenosima spomenuta kao jedna od smernica svetog Kaima.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
          "Mehdijev znak je to da je prema svojim namesnicima čvrst (i pedantan). Darežljiv je po pitanju imovine i ljubazan je prema sirotinji."[19]
 
 
Predvodnikov ekonomski stil života
 
 
          Medijev stil u vezi finansija vlade se temelji na osnovu jednakosti. Taj odgovarajući metod je postajao i u doba uvaženog Poslanika islama -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- i posle njega to je promenjeno sa lažnim kriterijumima radi isplata pojedinim osobama bez računa. Zbog toga su se pojavili različiti društveni slojevi u tadašnjoj islamskoj zajednici. Iako su predvodnici 'Ali i sin mu Hasan -neka je mir na njih- u doba svoje vladavine bili privrženi pobornici jedankosti prilikom isplate muslimanima iz zajedničke imovine, nakon njih su Beni Umeje (tj. dinastija Umevida) islamsku imovinu koristili kao svoj posed i u sopstvene svrhe pa su na taj način obezbeč‘ivali temelje svoje nezakonite vlade. Oni su delili svojim najbližima poljoprivredna imanja, bogatstvo i zajedničku imovinu (tj. bejtul mal), tako da je taj posao, naročito u doba trećeg halife kao i u doba Umevida zadobio priznato (tj. zakonsko) naličje.
          Predvodnik Mehdi -neka je mir na njega- koji je manifestacija pravde i ispravnosti će zajedničku imovinu muslimana označiti kao nepresušni izvor sa kojeg će crpiti svi ljudi. U toj podeli neće biti razdvajanja niti davanja prednosti bilo kome i biće zabranjeno poklanjanje zajedničih bogatstava i imovinskih poseda.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
          "Kada se pobuni naš Kaim, biće poništeni posedi (koje su silnički vladari prisvojili sebi ili nekom poklonili) i takvih poseda više neće biti."[20]
          Jedan od specialnih predvodnikovih ekonomskih metoda je to da daruje neophodna bogatstva ljudima radi otklanjanja njihovih materijalnih problema i radi uspostavljanja solidnog konfora njihovog života. U doba njegove vladavine ko god od siromaha zatraži pomoć, dobiće je.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
          "On će darovati imovinu u velikim količinama."[21]
          Taj metod će se sprovesti radi uspostavljanja domena za individualnu i društvenu ispravnost i to je veliki cilj predvodnika dobrota. On se trudi da sa obezbeč‘enjem materijalne nezavisnosti uspostavi povoljne domene radi pozivanja ljudi ka robovanju i štovanju uzvišenog Gospodara, o čemu je opširno rečeno u delu "Ciljevi vladavine".
 
 
Predvodnikov individualni stil života
 
 
          Stil života pedvodnika Mehdija -neka je mir na njega-, što se tiče njegovog individualnog ponašanja i odnosa sa dugima je pokazatelj jednog uzornog islamskog vladara. Po njemu, vlada je sredstvo u službi ljudi i njena dužnost je da dovede zajednicu do vrhunca savršenstva a ne da skuplja i gomila blago, da vrši nasilje i da zloupotrebljava božije robove.
          Zaista taj predvodnik podesnih ljudi u svom vladarenju podseća na vladavinu božijeg Poslanika i na voč‘u uvernih, tj. na predvodnika 'Alija -neka je mir na njih- i pored toga što su sva bogatstva i imovine u njegovim rukama, njegov individualni život je poput većine ljudi sa najnižim standardom i živi u potpunoj skromnosti.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi njega rekao:
          "Predvodnik (Mehdi) se zariče da će se ponašati kao i njegovi ljudi (iako je on vladar i voč‘a ljudske zajednice), da će se oblačiti kao oni, da će imati konja kao i oni i da će biti potpuno skroman."[22]
          'Ali -neka je mir na njega- je bio takav. U ovosvetskom životu, u prehrani i u odevanju i ... je bio sustegnut kao božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- i Mehdi će u tome biti poput njih.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:[23]
          "Kada se pobuni naš Kaim, obući će se kao 'Ali i slediće njegov stil."
          Mehdi, koji je u vezi sebe precizan i strogk, prema narodu će biti kao ljubazni roditelj i želeće im komociju i udobnost. To je objašnjeno u prenosu predvodnika Ride -neka je mir na njega-.
          "Predvodnik je privrženi drug, ljubazni roditelj, roč‘eni brat, (koji štiti svog brata), predobra majka prema svom malom detetu i skrovište robova (božijih) kada nastupi strašni dogač‘aj (tj. sudnji dan)."[24]
          Mehdi će biti toliko blizak i umiljat sa ljudima da će ga svi smatrati svojim skrovištem.
          Prenosi se od božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- da je u vezi Mehdija rekao:
          "Ljudi će se priviti njemu kao što se pčele privijaju svojoj matici."[25]
          On je stopostotna aplikacija voč‘stva koja je odabrana iz ljudske vrste i živi meč‘u njima kao i oni. Iz tog razloga poznaje njihove teškoće, zna im lek, svu svoju aspiraciju usmerava za njihov boljitak, i na tom putu razmišlja samo na božije zadovoljstvo. Pa zašto da ljudi njegovim posredstvom ne zadobiju smirenost i bezbednost i iz kojeg razloga bi se oslanjali na nekog drugog osim na njega?!
 
 
Opšta prihvatljivost
 
 
          Jedna od briga različitih vlasti je zadobijanje zadovoljstva ljudi, ali zbog mnogih nedostataka koji su prisutni u rukovodstvu zajednice, tako nešto nije dostiženo. Od generalnih specifičnosti vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- je to da je ona opšte prihvaćena od strane svih ljudskih zajednica, ili bolje je reći ne samo stanovnici zemlje već i nebeska stvorenja će biti potpuno zadovoljna u odnosu na tu božiju vladavinu i pravednog voč‘u.
          Poslanik islama je rekao:
          "Nagoveštavam vas Mehdijem... nabeska stvorenja i zemljani su zadovoljni njime (i njegovom vladavinom), i kako je moguće da neko bude nezadovoljan Mehidjevom vladavinom kad će svima biti jasno da će podesnost ljudskih poslova i njihova sreća, u pogledu svih materijalnih i duhovnih aspekata, biti omogućena samo pod sjajem njegove božanske vladavine."[26]
          Poželjno je da se na kraju ovog poglavlja spomene i večno trajući iskaz predvodnika 'Alija -neka je mir na njega- koji glasi:
          "... Uzvišeni Bog ga (tj. obećanog Mehdija) potvrč‘uje putem anč‘ela, pazi mu na prijatelje, pomeže ga svojim znakovima i pokazateljima i čini ga pobednikom nad zemljanima tako da svi hrle njemu milom ili silom. On (tj. obećani Mehdi) će ispuniti zemlju pravdom, jednakošću, svetlošću i putokazima. Stanovnici naselja će se uveriti u njega tako da neće preostati nevernik sem da se ne uveri (u njega) i neće ostati lošočinitelja sem da ne postane dobročinitelj. U doba njegove vladavine krvoločne životinje će se muč‘usobno udružiti, zemlja će izneti svoje blagoslove, nebo će proliti svoja blagodarja, bogatstva sveta će mu se ukazati... i zato blago onima koji dožive njegovo doba i čuju njegove reči."[27]
 
 

[1]Savršensto vere (Kemalu Din), odeljak 25, hadis 4; i odeljak 24, hadisi 1 i 7.
[2]Obratite se knjizi "Skritost (Gajbet) od Nu'manija kao i knjizi "Argumentacija" (Ihtidžadž) od Tabersija.
[3]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 23, hadis 4, str. 477.
[4]Ibid, odeljak 32, hadis 16, str. 603.
[5]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 53, str. 11.
[6]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 23, hadis 4, str. 477.
[7]Skritost (Gajbet) od Tusija, osmo poglavlje, hadis 493, str. 472.
[8]Radi boljeg upoznavanja sa tim prenosima obratiti se knjizi "Osvrt na Mehdijevu vladavinu" od Nedžmudin Tabasi-ja, str. 173-175.
[9]Obratiti se knjizi "Mehdi" od Sejid Sadrudin Sadra, str. 239 kao i knjizi "Istorija nakon pojave" od Sejid Muhamed Sadra.
[10]"Skritost (Gajbet) od Tusija, osmo poglavlje, hadis 497, str. 474.
[11]Okeani svetlosti (Buharul Envar), tom 52, str. 280.
[12]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, odeljak 13, hadis 13, str. 236.
[13]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 2, odeljek 39, hadis 6, str. 122.
[14]Obratiti se knjizi "Smutnje" (Fiten), str. 249-251.
[15]Obratiti se knjizi "Isbatul Hudat", tom 3, str. 439-494.
[16]Ibid, str. 450.
[17]"Smutnje" (Fiten), str. 99.
[18]Isbatul Hudat, tom 3, str. 447.
[19]Zbirka prenosa predvodnika Mehdija (Mu'džemu Ehdisil Imamil Mehdi), tom 1, hadis 152, str. 246.
[20]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, str. 309.
[21]Zbirka prenosa predvodnika Mehdija, tom 1, hadis 143, str. 232.
[22]Odabrano delo (Muntahabul Eser), šesto poglavlje, odeljak 11, hadis 4, str. 581.
[23]Vesailu ši'e, tom 3, str. 348.
[24]Usulu Kafi, tom 1, hadis 1, str. 225.
[25]Odabrano delo (Muntahabul Eser), sedmo poglavlje, odeljak 7, hadis 2, str. 598.
[26]Okeani svetlosti, (Biharul Envar), tom 51, str. 81.
[27]Isbatul hudat, tom 3, str. 524.
  

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.