Planovi i projekti predvonikove vladavine u raznim oblastima

Planovi i projekti predvonikove vladavine u raznim oblastima

 

PLANOVI VLADAVINE
 
 
         
          Nakon upoznavanja ciljeva vladavine sada se osvrnimo na njene planove radi dostizanja do pomenutih ciljeva, pa da uz spoznaju različitih aktivnosti u bujnom periodu pojavljivanja doč‘emo i do uzora za život u doba pre pojavljivanja. Na taj način očekivatelji velikog spasitelja sveta će saznati u vezi načina vladavine i u vezi planova predvodnika epohe -neka je mir na njega-, i pripremiće sebe i svoju zajednicu za dostizanje tog cilja.
          Iz mnogih prenosa u vezi doba predvodnikove vladavine se može shvatiti da su tri glavne crte njegovih planova sledeće: kulturni, društveni i ekonomski planovi.
          Drugim rečima ljudska zajednica, koja je zbog udaljenosti od izvornih Kur'anskih načela i od načina življenja verskih predvodnika, zapala u kulturnu dekadenciju, treba pod sjajem velike kulturne revolucije, ponovo da se okrene Kur'anu i Poslanikovoj porodici (tj. 'itretu).
          Potreba za opštim društvenim planom je zbog zalečivanja društvenih dubokih rana. Zato je neophodno da precizni i striktni planovi koji garantuju istinski život zajednice i svačije posedovanje svih verskih i ljudskih prava, zamene nasilničke načine življenja koji vode čovečanstvo ka raskalašenosti, izopačenju, samouništenju i ne priznavanju prava nejakih.
          Radi uspostavljanja uzvišenih kulturnih domena i društvenog prosperiteta, potrebni su i ekonomski planovi kako bi se sa njima okoristili o sve materijalne izazove na pravedan i pristupačan način. Drugim rečima, sa što maksimalnijim iskorišćavanjem prirodnih dobara, treba omogućiti ekonomski razvojni procvat društva i ugodan život svih nivoa ljudi u svim delovima sveta.
          Posle kraćih objašnjenja u vezi planova vladavine dvanaestog predvodnika -neka je mir na njega- sada ćemo ih razmotriti i opsežno na osnovu prenosa besprekornih voč‘a, tako da će biti više reči o njegovim najvažnijim planovima u vezi sva tri programa.
 
A)Kulturni plan
         
          U svetskoj vladavini predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- sve kulturne aktivnosti su usmerene ka ljudskim naučnim i izvršno operativnim prosperitetima, i suočiće se sa ne znanjem na svim nivoima i domenima.
          Glavne crte kulturne borbe u istinskoj vladavini su:
 
1.) Oživljavanje Kur'ana i tradicje
         
          Nakon što je u ranijim vekovima Kur'an ostao sam, napušten i zaboravljen u ljudskom životu, u periodu vladavine zadnjeg božijeg dokaza njegovo oživljujuće načelo će se pojaviti u svim delovima ljudskog života. Takoč‘e i tradicija koju čine reči i ponašanje verskih predvodnika će se sprovesti svuda u obliku najboljeg uzora za žitelje zemlje. Na taj način će biti odmerena svačija dela na osnovu nepogrešivih kriterija Kur'ana i tradicije.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u krasnoj rečenici u vezi Kur'anske vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na nejga- rekao:
          "U periodu kada zavladaju strastveni prohtevi (pojaviće se predvodnik Mehdi i) to će zameniti sa upućivanjem i spašavanjem. On će takoč‘e usmeriti mišljenje ljudi ka Kur'anu i učiniće ga vladarem zajednice nakon što su ga (po mišljenju nekih) nadjačale individualne ideje."[1]
          Takoč‘e u drugom prenosu predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je nagovestio period pojavljivanja Kur'ana i njegovog prisustva unutar ljudskog života na sledeći način:
          "... Kao da sada vidim svoje sledbenike okupljene u Kufansoj džamiji kako podučavaju ljude Kur'anom kao kada je bio spušten...."[2]
          Poduka i naučavanje Kur'ana je polazna tačka za širenje Kur'anske kulture, njegove vladavine i njegovih verskih obreda u svim individualnim i društvenim ograncima.
 
2.) Rasprostranjivanje znanja i morala
         
          čŒasni Kur'an i porodica božijeg Poslanika -neka je mir na njih- su najviše insistirali na moralno-etički i duhovni prosperitet čovečanstva, jer je glavni elemenat u vezi ljudskog razvoja i njegovog puta ka uzvišenim ciljevima stvorenja, ispravno ponašanje i ophoč‘enje. Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je izjavio da je cilj njegovog poslaništva upotpunjavanje plemenitih vrlina.[3] čŒasni Kur'an ga je takoč‘e predstavio kao najboljeg uzora za ponašanje svih ljudi.[4] Nažalost zbog udaljavanja ljudi od Kur'anskih uputa i od porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih- u ljudskim, a posebno islamskim zajednicama se pojavila moralna dekadencija u svim domenima. Ta iskrivljenost moralnih vrednosti je od najvažnijih elemenata ljudskog individualnog i društvenog života.
          Rasprostranjivanje moralnih vrednosti je jedan od nabitnijih i isturenih planova vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-, i ona je božija vladavina i vladavina božijih dragocenosti u svetu.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni naš Kaim staviće svoju ruku na glave božijih robova, usaglasiće im razume i usavršiće im moralno ponašanje."[5]
          Iz ove predivne aluzije se shvata da će se pod sjajem Mehdijeve vladavine koja je vladavina morala i duhovnosti, uspostaviti pogodan temelj za razumno i moralno usavršavanje, jer kao što raspadajući i niski moral potiče od uskraćene pameti i ljudskog razuma tako i ispravni i uzvišeni moral potiče od razumskog savršenstva.
          Sa druge strane, ambijent prepun Kur'anskih uputa i božijih tradicija navodi ljude ka dobrotama. Zato kako iznutra tako i spolja sve stvari su usmerene ka vrlinama i lepotama, i na taj način, božije i ljudske dragocenosti postaju sveobuhvatne.
 
3.) Naučni prevrat
         
          Jedan od kulturnih planova vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- koji je idealna manifestacija znanja i vrhunski učenjak svoje epohe[6] je besprimerni i začuč‘ujući prevrat ljudskog znanja i nauke.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- prilikom nagoveštavanja Mehdijevog dolaska se osvrnuo pomenutom delu njegovih aktivnosti, rekavši:
          "... Deveti predvodnik (od Husejnovih potomaka) je Kaim čijom će rukom Bog ispuniti čitavu zemlju svetlošću nakon što je zapala u tamu, napuniće zemlju pravdom i ispravnošću nakon što je bila pod nasiljem i tiranijom, i darovaće celom čovečanstvu znanje i moć razbora nakon što su bili zarobljeni neznanjem i neukošću...."[7]
          Taj naučni i razumski prevrat će se dogoditi svim različitim rasama i raznim nivoima ljudske zajednice. Takoč‘e u tom procvatu neće biti razlike izmeč‘u muškog i ženskog, već će i žene dospeti do uzvišenih stepana nauke i verospoznaje.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "U doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- biće vam darovano znanje do te mere da će žene u svojim kućama presuč‘ivati na osnovu božije knjige i Poslanikove tradicije."[8]
          Jasno je da gore pomenuto znanje predstavlja dubinsku spoznaju Kur'ana i prenosa porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih- jer presuč‘ivanje je težak i naporan posao.
 
4.) Suprostavljanje inovacijama
 
          Pojam "inovacija" je na suprot pojmu "tradicija" i označava izmišljanje novotarija u veri i ubacivanje individualnih fantazija, zamisli i ideja u ljudska uverenja.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi inovatora rekao:
          "Inovatori su osobe koje se suprostavljaju božijoj naredbi, Njegovoj knjizi i Njegovom Poslaniku i na osnovu svojih pomišljanja i strastvenih prohteva sprovode svoje zamisli i dela."[9]
          Iz rečenog se shvata da inovacija označava suprostavljanje Bogu, Njegovoj knjizi i Poslaniku kao i prevlast strastvenih prohteva nad razumom i rad i ophoč‘enje na osnovu njih. To nije kao da se sa nadahnućem od strane Kur'ana i tradicije i na osnovu božijih kriterijuma, iznese novo gledište i teza. Inovacija uništava božiju i Poslanikovu tradiciju i stil, i nikakva napast kao ona ne ugrožava i ne napada veru.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
          "Ništa ne može uništiti veru kao inovacija."[10]
          Zbog toga tradicijonalisti treba da ustanu protiv inovatora i da obznane njihovu smutnju i prevaru kao i da pojasne ljudima njihov neispravni stav i da na taj način spreče zabludu naroda.
          Božiji Poslanik- neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
          "Ukoliko se pojave inovacije meč‘u mojim umetom, u tom slučaju ljudi su dužni da iznesu svoju nauku i znanje i ko god to ne uradi, nek je božije prokletstvo na njega."[11]
          Nažalost treba reći da je posle božijeg Poslanika i njegovog svetlog puta ubačeno puno inovacija u veru, i mnogo stranputica na stazi verovanja. Takoč‘e i ljude su ubacili u duboke zablude, i na taj način su izopačili lik vere, prekrivši preko sijajućeg lica vere zastore sopstvenih prohteva i ideja. Iako su se besprekorni predvodnici -neka je mir na njih- a potom i verski znalci, trudili da ne doč‘e do toga, inovacijski poduhvat i razne novotarije su ipak opstali i sve se više širili u toku perioda skritosti.
          čŒovečanstvo očekuje pojavu vlasnika ispravnog pravca, ljudskog spasitelja i Kur'anskog obećanika Mehdija -neka je mir na njega-, kao i oživljavanje tradicije u senci njegove vladavine i uklanjanje novotarija. Bez sumnje, jedno od bitnih načela njegovih ispraviteljskih planova će biti suprostavljanje inovacijama i zabludama kako bi se uspostavili domeni upućivanja, prosperiteta i uzvišenosti čovečanstva.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je u vezi doba Mehdijevog pojavljivanja rekao:
          "(Mehdi) neće preći peko ijedne inovacije a da je neće uništiti iz korena i neće propustiti nijednu tradiciju a da je neće uspostaviti."[12]
         
B) Ekonomski plan
         
          Jedna od odlika zdrave zajednice je uspešna ekonomija. Ukoliko se prirodni potencijal u zajednici dobro i maksimalno iskoristi i ukoliko mogućnost proizvodnje ne bude u posedu jedinki, već da vlada obrati pažnju na sve narode i svima omogući podjednako korišćenje tih kapitala, tada će moći da se izgradi zajednica koja će imati više šansi za duhovni prosperitet. U časnom Kur'anu i prenosima besprekornih predvodnika -neka je mir na njih- je takoč‘e posvećena pažnja ekonomskom aspektu i unapreč‘enju ljudskog životnog standarda. Iz tog razloga u Kur'anskoj vladavini svetog Mehdija -neka je mir na njega- je isplaniran odgovarajući program za ekonomiju sveta i čovečanstva. Na osnovu tog plana pod brojem jedan se programira proizvodnja i maksimalno se koriste prirodni potencijali i božiji darovi, a pod brojem dva dobijeno bogatstvo i stečeni kapital se pravedno raspodeljuje meč‘u svim članovima ljudske zajednice.
          Poželjno je da imamo i kratak uvid u prenose kako bi upoznali ekonomiju u doba vladavine Mehdija -neka je mir na njega-.
 
1.) Korišćenje prirodnih potencijala
 
          Jedna od ekonomskih poteškoća je neispravno i nesvrsishodno korišćenje božijih darova, što znači da niti je iskorišćen celokupan kapacitet zemlje niti je ispravno upotrebljena voda radi oživljavanja zemlje. U doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-, zbog blagoslova njegove istinske vladavine nebo će velikodušno podariti svoju kišu i zemlja će ushićeno davati svoj rod.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
          "... I kada se pobuni naš Kaim nebo će proliti kišu i iz zemlje će iznići razno bilje...."[13]
          U doba vladavine poslednjeg božijeg istinskog dokaza cela zemlja i njeni kapaciteti će biti predati njemu da bi imao ogromni kapital radi uspostavljanja uspešne ekonomije.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Zbog njega će se smotati zemlja (i moći će u trenu da stigne do svih njenih tačaka) i otkriće mu se sva njena blaga i dragocenosti."[14]
 
2.) Pravedna raspodela bogatstva
 
          Jedan od najbitnijih elemenata neuspešne ekonomije u ljudskoj zajednici je gomilanje bogatstva i imetka od strane manje grupice ljudi. Uvek je bilo tako da su grupe ili pojedinci koji su sebe smatrali dostojnijim od drugih (zbog bilo kojeg razloga) grabili za sebe iz zajedničke zalihe društvenog bogatstva i to su koristili u sopstvene svrhe i za svoje grupne saradnike. Predvodnik Mehdi -neka je mir na njega- će stati nasuprot takvih ljudi i društveno bogatstvo će podeliti svima i pokazaće narodu alavidsku pravdu.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni Kaim iz porodice božijeg Poslanika podeliće (imetak) podjednako i ponašaće se pravedno mič‘u narodom."[15]
          U njegovo doba će biti sprovedeno bratstvo i jedinstvo i svi će moći da ostvare svoja ljudska i verska prava.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je rekao:
          "Nagoveštavam vam Mehdija koji će se pojaviti mom umetu... on     će ispravno podeliti imetak." Neko ga je upitao: "Šta to znači?", pa mu je odgovorio: "To znači da će sprovesti jedinstvo meč‘u ljudima."[16]
          Rezultat sprovoč‘enja jedinstva u zajednici je ukidanje siromaštva i bede kao i uklanjanje razlika u životnom standardu ljudi.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "... Predvodnik Mehdi će se ponašati jednako sa svima, tako da neće biti osobe kojoj će biti potreban zekat."[17]
 
3.)Prosperitet i izgradnja
 
          Svetske vlade ulažu samo u izgradnju i ukrašavanje mesta koja su na bilo koji način u vezi sa vladarima, njihovim najbližima i istomišljenicima, velikanima, bogatašima i uticajnih ljudi tako da je na taj način zaboravljeno preostalo većinsko stanovništvo, koje čini niži sloj ljudi. U vladavini pedvodnika Mehdija -neka je mir na njega-, gde će biti uredna i usklač‘ena proizvodnja i raspodela, sve oblasti će biti podjednako izgrač‘ene i ukrašene.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je u vezi doba predvodnika Mehdija rekao:
          "Na zemlji neće ostati nijedan kvar a da ga on neće popraviti."[18]
 
          C.) Društveni plan
         
          Jedna od dimenzija ispravljanja stava ljudske zajednice je briga za ostvarivanjem društvenih planova. U vladavini velikog svetskog pravednika su radi ureč‘ivanja zajednice zacrtani planovi na osnovu Kur'anskih načela i tradicije porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih-. Izvršavanje tih planova će uspostaviti povoljne domene za ljudski prosperitet i napredak društva. U svetu koji je pod božijom vladom se resprostiru dobrote, odvraća se od lošosti, zakonski se postupa sa grešnicima, zajednička prava ljudi se dele podjednako i istinski se sprovodi društvena pravda.
Poželjno je da se osvrnemo na prenose i da razgledamo odsjajeve iz sveta lepote i dobrote.
 
1.) Oživljavanje i širenje pozivanja na dobro i odbvraćanja od zla
 
          U svetskoj vladavini predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- svuda će se sprovesti velika dužnost pozivanja na dobro i odvraćanja od zla. To je obaveza koju je insistirao časni Kur'an i uračunao je kao najodabraniju odliku islamskog umeta.[19]
          Na osnovu te činjenice obavljaju se i sve ostale verske obaveze.[20] Izostavljanje te dužnosti je osnovni elemenat uništavanja dobrote i uvećavanja lošosti u različitim oblastima.
          Najbolja i najuzvišenija vrsta pozivanja na dobro i odvraćanja od zla je to da vladar i njegovi sledbenici pozivaju na dobro i odvraćaju od zla.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Mehdi i njegovi prijatelji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla."[21]
 
2.) Suprostavljanje izopačenju i moralnim nedostacima
 
          Odvraćanje od zla, što je jedna od odlika božije vladavine, se neće izvršiti samo govorom već će se na delu suprostaviti lošostima i zlu, sve dok se na iskorene izopačenosti i moralni nedostaci ljudske zajednice, i dok se ne istrebe sve lošosti iz života naroda.
          U molitvi "Nudbe" koja je simbol razdvajanja od skritog predvodnika stoji:
          "Gde je taj koji će iskoreniti i istrebiti konopce laži i klevetanja? Gde je taj koji će uništiti efekte zabluda i strasti?"[22]
 
3.) Sprovoč‘enje verskih sankcija
 
          Suprostavljanje izopačiteljima i razbojnicima zajednice može biti na više načina. U vladavini predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- sa jedne strane kulturnim načinima, naučnim predavanjima i utvrč‘ivanjem uverenja bivaju pozivani izopačitelji i razbojnici na ispravnu stazu, a sa druge strane obezbeč‘ivanjem zakonitih potreba života i uspostavljanjem društvene pravde biva zatvoren put izopačavanju i lošostima. Pored navedenih načina ima i ljudi koji ugrožavaju i osporavaju prava drugih, ne obavljaju verske obrede i ne prihvataju zakonske odredbe. Sa takvim ljudima se suprostavlja na veoma strog i efikasan način, da bi se time preprečio put njihove oholosti i da bi se sprečilo proširenje izopačenja na ostale ljude zajednice. To strogo suprostavljanje se naziva sprovoč‘enje verskih sankcija nad izopačiteljima. Domet i granice tih sankcija su pojašnjene u islamskim kaznenim zakonima.
          U podužem prenosu kojeg je preneo predvodnik Dževad -neka je mir na njega- od božijeg Poslanika u delu koji govori o osobenostima očekivanog Mehdija je rečeno:
          "On će uspostaviti (i sprovesti) verske sankcije."[23]
 
4.) Presuč‘ivačka pravda
 
          Glavni vladalački plan predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- u zajednici je sprovoč‘enje pravde u svim nivoima. On će ispuniti ceo svet pravednošću i ispravnošću nakon što je bio prepunjen nasiljem i tiranijom. Jedan od glavnih ogranaka sprovoč‘enja pravde se odnosi na presuč‘ivanje, ali činjenica je da same osobe iz takvih ogranaka vrše najveća nasilja i najviše ugrožavaju prava drugih. Nepravedno oduzimaju imovinu i prolivaju krv nejakih i prljaju obraz bezgrešnicima.
          Svetska pravosuč‘a najviše sprovode pomenuta nasilja nad nejakima i njihove presude pod uticajem silničkih vladara i bogatih veleposednika, uništavaju imovinu i život mnogih osoba i grupacija ljudi. Podmitljive sudije radi sopstvenih materijalnih interesa i svojih najbližih su iskazali i izvršili mnoge zločinske presude. Ukratko rečeno veliki je broj bezgrešnih koji su osuč‘eni na smrt kao što je i veliki broj oholih i grešnih nad kojima nije sprovedena odgovarajuća zakonska presuda.
          Pravedna vladavina predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- je završnica svih tiranija i nasilja kao i kršenja ljudskih prava. Kaim, koji je manifestacija božije pravde će osnovati pravedna pravosuč‘a i izabraće pogodne sudije i aktivne operativce koji se plaše Boga, i na taj način nikom se neće učiniti ni najamnje nasilje u nijednom delu sveta.
          Predvodnik Rida -neka je mir na njega- je u vezi Mehdija i blistavog perioda njegove pojave rekao:
          "Kada se on pobuni zemlja će zasijati božijom svetlošću. Uspostaviće teraziju pravde meč‘u ljudima na taj način da niko nikome neće naneti nasilje."[24]
          Iz ovog prenosa se shvata da je Mehdijeva presuč‘ivačka pravda toliko sveobuhvatna, precizna i pedantna, da će zatvoriti put nasilnicima i interesdžijama i sprečiće trajnost tiranija i grubosti, i istrebiće naviku ugrožavanja tuč‘ih prava.
 
 

[1]Staza rečitosti (Nehdžul Belage), govor 138. U Rusmir Mahmudćehajićevom i Mehdedalija Hadžićevom prevodu ove hutbe je napisano: "On će saviti strast prema uputi dok su oni savijali uputu prema strasti. On će saviti mišljenje prema Kur'anu dok su oni savijali Kur'an prema mišljenju."
[2]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, odeljak 21, hadis 3, str. 333.
[3]Božiji Poslanik je rekao:
                "Zaista sam potaknut (sa Objavom) zbog uspostavljanja plemenitih vrlina..." Izvač‘eno iz knjige "Merač mudrosti " (Mizanul Hikma), tom 4, str. 1530.
[4]"Zasigurno bijaše za vas u božijem Poslaniku uzor lep..." (sura, Ahzab, ajet 21).
[5]Okeani svetlosti (Biharul Envar), str. 336.
[6]Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je u vezi Mehdija rekao: "Njegovo znanje nadvisuje vaša." Izvač‘eno iz knjige "Skritost" (Gajbet) od Nu'manija, odeljak 13, hadis 1.
[7]Okeani svetlosti (Biharul Evar), tom 36, str. 253; kao i "Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 24, hadis 5, str. 487.
[8]"Skritost" (Gajbet) od Nu'manija, str. 239; kao i "Okeani svetlosti" (Biharul Envar), tom 52, str. 352.
[9]Merač mudrosti (Mizanul Hikma), hadis 1632.
[10]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 78, str. 91.
[11]Merač mudrosti (Muzanul Hikma), hadis 1649.
[12]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 58, hadis 11, str. 11.
[13]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 10, str. 104; kao i "Vrline" (Hisal), od šejh Saduka, str. 626.
[14]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 32, hadis 16, str. 603.
[15]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, odeljak 13, hadis 26, str. 242.
[16]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 51, str. 81.
[17]Ibid, str. 390.
[18]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 1, odeljak 32, hadis 16, str. 603.
[19]Obratiti se suri Ali Imran, ajet 110.
[20]Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je u vezi te dužnosti rekao:
"Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je dužnost na osnovu koje se obavljaju sve verske obaveze." Izvač‘eno iz knjige "Merač mudrosti" (Mizanul Hikma), tom 8, str. 3704.
[21]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 51, str. 47.
[22]Ključevi rajskih bašti (Mefatihul Dženan), molitva "Nudbe".
[23]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, odeljak 27, hadis 4.
[24]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, str. 321.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.