Rezultati božije pravedne vladavine

Rezultati božije pravedne vladavine

 

REZULTATI VLADAVINE
 
 
 
          Pojedinci i grupice pre nego što doč‘u do vlade i zadobiju moć, iznose ideale u korist svoje vladavine, a često iznose i svoje planove radi ostvarenja svojih ciljeva. Meč‘utim u većini slučajeva, čim stignu do vlasti i moći i nakon proteka malog vremena, uvide da nisu dostigli do svojih zamišljenih ciljeva. Zbog toga se poneki povrate od onog što su poželeli, a poneki u potpunosti napuste te svoje ideje i zamisli.
          Nedostizanje do željenih ciljeva zacrtanih od ranije je ili zbog toga što ti ciljevi nisu bii istinski i pravilni ili zato što njihovi planovi radi dostizanja do tih ciljeva nisu bili celokupni, potpuni i sveobuhvatni. Treba dodati da je u mnogim slučajevima razlog nedostizanja do tih ciljeva nedoličnost operativaca.
          U vladavini predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- ciljevi su istinski i ispravni i potiču iz dubina ljudskih savesti i svi ljudi su težili da dopru do njih. Planovi radi dostizanja do njih su takoč‘e zacrtani na osnovu Kur'anskih načela i tradicije porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih- i zagarantovano je za sve pojedinosti tih planova da će biti izvršeni u celosti. Iz tog razloga rezultati ove velike revolucije su veoma začuč‘ujući. Ukratko rečeno, rezultati vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- zadovoljavaju svim duhovnim i materijalnim ljudskim potrebama koje je uzvišeni Bog ubacio u ljudska bića kao zalog.
          Sada ćemo se nakratko osvrnuti na neke od pomenutih rezultata, o kojima je rečeno u prenosima.
 
1.)Sveobuhvatna pravda
         
          U mnogim prenosima, prepunost sveta pravdom i istinitošću se ubraja u najvažnije rezultate pobune i revolucije svetog Mehdija -neka je mir na njega- i o tome je bilo reči u delu "Ciljevi vladavine"(prvi deo ovog poglavlja). Sada ćemo spomenutoj istini dodati činjenicu da će prevda u doba vladavine Kaima koji je iz porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih-, cirkulisati u svim arterijama ljudske zajednice na svim njenim nivoima. Nijedna ustanova niti velika ili mala organizacija neće preostati a da njome neće vladati pravda. Na taj način meč‘usobni ljudski odnosi će se sprovesti na osnovu toga.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je o tome rekao:
          "Kunem se u Boga da će (Kaim) uvesti pravdu u svačiju kuću kao što toplota i hladnoća prodiru u sve njihove domove."[1]
          Kada se porodica -koja je najmanja ustanova unutar ljudske zajednice- pretvori u centar pravde i kada odnos meč‘u članovima porodice postane pravedan, to će potvrditi da je svetska pravedna vladavina predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- preorjentisala i usmerila ljude ali ne silom već pomoću Kur'anskog vaspitanja koje poziva ka pravdi i miroljubivosti.[2] U takvom ambijentu svi će zbog svoje verske i ljudske dužnosti poštovati svačija prava, iako te osobe ne budu imale nikakvu ulogu i položaj u zajednici.
          U mehdijskoj obećanoj zajednici pravda je kulturni i temeljni tok koji ima Kur'ansku i vladalačku podlogu. Nju će prekršavati samo pojedine osobe koje budu interesdžije i egoisti i oni koji budu odgajani izvan Kur'anskih načela i predaja porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih-. Pravedna vladavina će im se oštro suprostaviti i neće im dozvoliti da šire svoju propagandu. Posebno će sprečiti njihov prodor u vladavinske sfere.
          Takva opšta i sveobuhvatna pravda je rezultat vladavine očekivanog Mehdija -neka je mir na njega- tako da će se u potpunosti obistiniti najuzvišeniji cilj Mehdijeve revolucije, a to je ispunjavanje sveta pravdom i izjednačenošću, pa će nestati nasilja, tijranije i ugrožavanja ljudskih prava u svim porama zajednice, čak i u meč‘usobnim odnosima članova svake porodice.
 
2.)Razumni, moralni i religiozni prosperitet
         
Rečeno je da će sveobuhvatnost pravde unutar jedne zajednice biti zbog ispravnog vaspitanja ljudi i zbog rasprostranjivanja Kur'anske kulture i kulture porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih-. U prenosima je insistirano na razumni i moralni prosperitet kao i na prosperitet ljudskog uverenja u Mehdijevoj vladavini.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni naš Kaim staviće svoju blagoslovljenu ruku na glave robova pa će im se usavršiti razum i shvatanje."[3]
          Nakon usavršavanja ljudskog razuma biće pristupačne sve dobrote i lepote, jer razum je unutarnji ljudski dokaz i ukoliko zavlada nad telom i dušom, ljudska misao i delatnost će se usmeriti ka ispravnosti i tačnosti, i izravnaće se staza robovanja Gospodaru i žudnje za srećom.
          Pitali su predvodnika Sadika -neka je mir na njega- "Šta je razum?", pa im je odgovorio:
          "Razum je istina zbog koje se robuje Bogu i zbog čije upute se stiče raj."[4]
          U današnoj zajednici je primetno da su (bez predvodnika i njegove vladavine) strasti nadjačale razum, i da su neposlušni prohtevi jedini vladari svih individua i grupa. Rezultat toga je ugrožavanje ljudskih prava i zaboravljanje božijih dragocenosti. U očekivanoj vladavini koja će biti u senci voč‘stva božijeg dokaza -posednika savršenog razuma-, ljudski um će moći sam da odlučuje i da nareč‘uje, a jasno je da savršeni razum ne nareč‘uje osim na dobrotu i lepotu.
 
3.)Jedinstvo i jednodušnost
         
          Na osnovu prenosa, skup koji će biti pod vladavinom predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- će biti ujedinjen i blizak. U doba osnivanja Mehdijske vladavine neće postojati neprijateljstva i ljutnje u srcima božijih robova.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni naš Kaim izaći će mržnja iz srca robova."
          Tada više neće biti izgovora za mržnju, jer to će biti doba pravde i izjednačenosti i neće biti ugroženo ničije pravo. To će biti doba razmišljanja i rasuč‘ivanja i tada strast neće nadjačati razum.[5] Zbog toga neće biti razloga za neprijateljstvo i mržnju. Tada će se ljudi koji su pre toga bili razdvojeni i meč‘usobno udaljeni, udružiti i sprijateljiti, svi će se okrenuti ka bratstvu i jedinstvu koje preporučuje Kur'an[6] i poput braće biće složni i jednodušni.
          Predvodnik Sadik je u vezi bujnog mehdijskog doba rekao:
          "(U to doba) Bog će uspostaviti jedinstvo i ljubav meč‘u zastrašenim i razmaknutim srcima."[7]
          Kada su u pitanju božija odreč‘enja, nije nemoguće da se u trenutnom svetu, dok haraju krize meterijalnih sukoba i netrpeljivosti, uspostavi bliska jednodušnost i potpunio jedinstvo ljudi.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni naš Kaim, definisaće se pravo prijateljstvo i istinska bliskost. Siromašni će iz kase svog verskog brata moći da uzmu koliko im treba i taj ga neće odvraćati od tog posla."[8]
 
4.)Telesno i duhovno zdravlje
         
Jedan od problema današenjeg čovečanstva je nadolazak teških i neizlečivih bolesti. One su posledica različitih faktora kao što su: zagač‘enost životne sredine zbog upotrebe hemiskih, nuklearnih i mikrobioloških oruč‘a i oružja, verske netrpeljivosti meč‘u ljudima, uništavanje prirodnih bogatstava i dobara i ugrožavanje vodenih površina raznim vrstama zagač‘ivanja. Takvi faktori uzrokuju nadolazak različitih bolesti kao što su: guba (lepra), kolera, paraliza, infarkt, rak i na desetine drugih bolesti sa kojima ni današnja napredna medicina ne može da izač‘e na kraj. Dugom spisku telesnih bolesti treba dodati i psihičke poremećaje koji ljudima zagorčavaju život i čine ga nesnošljivim, i sve to je zbog neuskladivih odnosa koji vladaju nad svetom i ljudima.
          U plemenitoj Mehdijskoj vladavini koja je doba širenja pravde, vrlina i krasota, i u kojoj su odnosi zasnovani na osnovu bratstva i jedinstva, telesne i psihičke (ljudske) bolesti neće postojati, i čovečja fizička i duhovna snaga će se naglo uvećati.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "Kada se pobuni sveti Kaim -neka je mir na njega-, Bog će odstraniti bolesti od uverenih i darovaće im zdravlje."[9]
          U doba njegove vlade, zbog zavidnog napretka nauke i znanja, nijedna bolest neće biti neizlečiva. Medicina će doživeti neverovatni razvoj, takoč‘e zbog blagoslova Mehdijevog prisustva mnogi bolesnici će biti oporavljeni.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "Ko god bude živeo u doba Kaima, koji je iz porodice božijeg Poslanika, ukoliko bude bolovao od bilo čega oporaviće se, i ukoliko bude siromašan i slab, postaće bezbrižan i snažan."[10]
 
5.)Veliko dobro i blagoslov
         
          Od sjajnih rezultata vladavine Kaima iz porodice božijeg Poslanika -neka je mir na njih- su veliko i besprimerno dobro i blagoslov. U svitanje njegove vlade sve će cvetati i bujati poput novog života i radosti. Nebo će prolivati kišu a zemlja će nuditi svoje prinose, i tako će božiji blagoslovi biti neizmerni i nesagledivi.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "... Uzvišeni Bog će zbog njega (tj. zbog Mehdija) podariti nebeska i zemaljska blagodarja. (U doba njegove vladavine) iz neba će liti kiša a iz zemlje će bujati plodovi."[11]
          U senci njegove vladavine neće ostati nijedno pusto i nobrač‘eno mesto, i celokupno tlo će zaogrnuti zelenu odeću životne ushićenosti.
          Ovaj nagli preokret i basnoslovni procvat je zbog toga što će Mehdijevo doba biti vreme cvetanja sadnica čistoće i štovanja, kao i vreme bujanja cveća uverenosti i poverenja. Tada će sve rase i narodnosti celog sveta biti pod božijim (tj. verskim) odgojem i ponašaće se po uzoru na verske dragocenosti. Bog je obećao da će takav zdrav ambijent prepuniti svojim blagoslovima, blagodarjima i blagodatima.
          čŒasni Kur'an u vezi toga kaže:
          "I da zaista pripadništvo naselja, (da oni) uveriše se i (da) štovahu, sigurno razotvorili bismo na njih blagoslove iz neba i zemlje..."[12]
 
6.)Iskorenjivanje siromaštva
 
Kada se predvodniku Mehdiju -neka je mir na njega- stave na raspolaganje svi prirodni potencijali, kada se ljudima njegovog doba plemenito izliju nebeski i zemaljski blagoslovi, i kada se imovina islamske zajednice (bejtul mal) pravedno raspodeli nestaće siromaštva i tada će se narod u doba vladavine Kaima zauvek otrgnuti iz kandži neimaštine i bede.[13]
          U njegovom periodu, ekonomski poslovi će se odvijati na osnovu bratstva i jedinstva. Sopstveni interes i egoizam će biti zamenjen ljubaznošću, dobročinstvom i ispomaganjem svojoj verskoj braći. Na taj način će jedni druge smatrati za članove iste porodice, čak će i tuč‘inci biti kao svoji, svuda će se osećati miris jednodušnosti i harmonije.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je rekao:
          "... (Mehdi) dva puta godišnje obilno daruje ljude i dva puta mesečno ih opskrbljava neophodnim životnim potrebama, i to radi pravedno sve dok ljudi ne dobiju toliko da meč‘u njima ne ostane osobe kojoj je potreban zekat..."[14]
          Iz prenosa se može shvatiti da će to što ljudi neće imati potrebe za ničim, biti zbog njihovog skromnog mentaliteta. Drugim rečima, pre nego što ljudima spolja stigne bogatstvo i imovina, unutar samih njih se oglasi skromni i umereni duh i zadovoljni su onim što im Bog podari iz svog obilja i zato neće imati potrebe za tuč‘om imovinom.
          Božiji poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- je u vezi doba Mehdijske vladavine rekao:
          "... Uzvišeni Bog će u srca robova usaditi duh skromnosti."[15]         
          Pre Mehdijeve pojave jedan od presudnih elemenata u nastajanju neispravnih sukobljavanja, sakupljanju i zalihovanju imovine i nedavanju toga siromašnima, je pohlepni i žudilački mentalitet ljudi.
          Iz rečenog se shvata da će u doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-, čednost postojati kako u ezoterijskom tako i u egzoterijskom vidu. Sa jedne strane imovina i bogatstvo će biti pravilno podeljeni a sa druge strane, skromnost će postati jedna od glavnih ljudskih moralnih odlika.
          Božiji Poslanik -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- nakon što je ljudima pojasnio neke stvari u vezi plemenitosti predvodnika Mehdija ovako je rekao:
          Uzvišeni Bog će srca ljudi mog umeta ispuniti skromnošću i obuzeće ih Mehdijska pravednost tako što će (sveti Mehdi) narediti da ljudi budu upitani: "Kome je potrebno bogatstvo i imovina?" i osim jedne osobe niko više se neće javiti. Pedvodnik Mehdi -neka je mir na njega- će reći toj osobi: "Idi kod rizničara i reci mu da sam naredio da ti da ono što tražiš", pa će mu taj rizničar reći: "Donesi jednu vreću", i napuniće mu je. Ta osoba će poneti to što je dobila i u putu će se pokajati, pa će sama sebi reći: "Zašto da meč‘u čitavim Muhamedovim umetom jedini ja budem pohlepan..." i vratiće vreću, ali mu to neće biti prihvaćeno već će mu biti rečeno: "Ne uzimamo natrag ono što damo."[16]
 
7.)Islamska vlast i uništavanje neverstva
         
          čŒasni Kur'an je na tri mesta obećao da će uzvišeni Bog proširiti čistu veru islam po celom svetu.
          "On je taj koji je poslao Poslanika Svog s uputom i verom istine da (ta vera) nadvlada nad svim verama..."[17]
          Nema sumnje da će božije obećanje biti ispunjeno i da se neće prekršiti, jer časni Kur'an kaže:
          "... Zaista Bog ne krši (Svoje) obećanje."[18]
          Jasno je da se pored velikog zalaganja i truda božijeg Poslanika -neka su blagoslovi božiji na njega i na njegovu porodicu- i svetih predvodnika -neka je mir na njih- još uvek nije dogodilo takav čestiti slučaj.[19] Svi muslimani očekuju dogač‘aj te pojave. Treba napomenuti da je to istinska želja koja se nalazi u govorima besprekornih predvodnika.
          Iz tog razloga, u okviru vladavine tog božijeg dokaza će svetom odjeknuti glas poruke "ešhedu el la ilahe ilallah" (što znači "svedočim da nema boga sem Alaha"), kao i "ešhedu ene Muhameden resulullah" (što zanči "svedočim da je Muhamed poslanik božiji"). Prva poruka je simbol monoteizma, a druga predstavlja simbol islamskog uverenja. Na taj način neće ostati ni otisak od smutnje i neverstva, i ostaće samo božija vera.
          Predvodnik Bakir -neka je mir na njega- je u vezi 39-og ajeta sure "Enfal"[20] rekao:
          "Alegorijsko tumačenje (tj. tavil) ovog ajeta još nije stigao, i kada se pobuni naš Kaim, oni koji će živeti u to doba saznaće za njega. (Tada) će odjednom Muhamedova vera buknuti na sve strane i rasprostreće se celim svetom tako da na zemlji neće ostati ni otisak od mnogoboštva, jer tako je Bog rekao (tj. obećao)."[21]
          Treba dodati da će taj totalni islamski svet biti zbog istinitosti i ispravnosti islama što će se najbolje pokazati u doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- i tako će primamiti sebi sve ljude osim onih koji će zbog svog neprijateljstva i oholosti ustati protiv predvodnika, i takve će dočekati pravedna Mehdijska sablja koja je simbol božije osvete.
          Poslednja tačka pod ovim naslovom je to da će spomenuto versko jedinstvo koje se stvara pod sjajem predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- uspostaviti izuzetno pogodan domen radi osnivanja jedinstvene svetske zajednice. čŒovečanstvo će zbog tog verskog jedinstva i sloge prihvatiti univerzalni zakon i program pa će u senci tog zakona podesiti svoje individualne i društvene odnose na osnovu verskih i moralnih kriterijuma. Iz rečenog se podrezumeva da je versko jedinstvo i okupljanje svih ljudi pod jednom zastavom i zajedničkom religijom neophodna potreba i nužnost, i to će se dogoditi u doba vladavine predvodnika Mehdija -neka je mir na njega-.
 
8.)Opšta bezbednost
         
          U Mehdijevoj vladavini, koja je doba sprovoč‘enja i ostvarenja dobrota u svim nivoima života, biće postignuta bezbednost koja spada u najveće božije blagodati i u najuzvišenije ljudske želje.
          Kada ljudi budu sledili jedinstvenu veru i doktrinu, kada budu u svojim društvenim odnosima poštovali moralna načela i kada se pravda uvuče u najsitnije arterije individualnog i društvenog života, tada neće preostati nikakav izgovor za nesigurnost i strah u svim porama života. U zajednici u kojoj svako zadobija sopstvena ljudska i verska prava, i u kojoj se zakonski ophodi sa zloupotrebom i ugrožavanjem tuč‘ih prava -pa makar to bili i vladari (i da im je taj prekršaj nezameriv)- uspostaviće se opšta bezbednost i zajednička sigurnost.
          Predvodnik 'Ali -neka je mir na njega- je rekao:
          "Uz našu pomoć ( i pod našom vladavinom) će se prebroditi doba teškoća i muka... i kada se pobuni naš Kaim iz srca će izaći mržnja i pakost... čak će i životinje biti u slozi. (U to doba ostvariće se potpuno bezbedni ambijent) i žene će moći da odu sa svim svojim raskošnim nakitima iz Iraka čak do Šama i da neće strepeti da im se nešto ne desi."[22]
          Mora se priznati da je za današnje čovečanstvo koje proživljava najvće nepravde, pohlepe i mržnje veoma teško da zamisli spomenuto srećno i bezbrižno doba, ali ipak (kao što je već rečeno) ukoliko se ono osvrne na sve uzroke današnje lošosti, pa se podseti da će ti uzorci biti iskorenjeni u doba istinske vladavine, shvatiće da je božije obećanje povodom ostvarenja bezbedne i sigurne zajednice zagarantovano.
          Uzvišeni Bog je u časnom Kur'anu rekao:
          "Obećao je Bog (onima) koji uveriše se -od vas i delahu (dela) podesna (i zakleo se da) zasigurno učiniće ih namesnicima u zemlji... i (da) zasigurno učvrstiće za njih veru njihovu kojom uzadovoljio se za njih, i (da) zasigurno izmeniće ih od posle straha njihova uverenjem..."[23]
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je u vezi značenja ovog ajeta rekao:
          "Ovo je spušteno u vezi Kaima i njegovih prijatelja."[24]
 
9.)Rasprostiranje znanja
         
          U doba vladavine svetog Mehdija -neka je mir na njega- razjasniće se mnoge naučne tajne kako islamske tako i društveno-prirodne, i ljudsko znanje će na neopisiv način biti unapreč‘eno.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je rekao:
          "Znanje i nauku čini dvadeset i sedam slova (tj. harfova) a sve ono što su poslanici doneli su samo dva, i to znači da su do sada ljudi upoznali samo dva slova. Kada se pobuni naš Kaim obznaniće i preostalih dvadeset i pet i proširiće ih meč‘u ljude, zatim će ih ujediniti sa prethodna dva slova i plasiraće celinu tih (27) slova."[25]        
          Jasno je da se ljudima dogač‘a u svim domenima naučni prosperitet i napredak. U mnogim prenosima je napomenuto da je razlika meč‘u apsolutnim znanjem Mehdijevog doba i današnjeg znanja, toliko velika kao što je i razlika izmeč‘u današnjeg znanja i znanja iz prvih vekova.[26]
          Sada ćemo navesti neke od tih penosa.
          Predvodnik Sadik -neka je mir na njega- je u vezi načina ljudskih kontakata u doba Mehdijeve vladavine rekao:
          "U doba našeg Kaima uverenici će sa istoka videti svoju braću na zapadu..."[27]
          Takoč‘e je rekao:
          "Kada se pobuni naš Kaim, uzvišeni Bog će pojačati sluh i vid našim sledbenicima tako da će on (tj. Kaim) razgovarati sa svojm ši'ijama na daljini od četiri farsaha (jedan farsah iznosi oko šest kilometara), i oni će ga čuti i videti, iako se on neće pomerati sa svog mesta."[28]
          Sveti Mehdi -neka je mir na njega- starešina vlade i centar odluke i voč‘stva, što se tiče količine informisanosti po pitanju ljudi, je glavna tema nekih prenosa, i u jednom od njih je ovako rečeno:
          "Ukoliko neko u svojoj kući nešto kaže plašiće se da ga slučajno zidovi njegove kuće ne izdaju."[29]
          Sa modernim komunikacionim izumima, danas se lakše mogu shvatiti pomenuti prenosi, jedino što nije poznato da li će se u Mehdijevo doba upotrebiti ovi sadašnji aparati, ali moderniji i napredniji, ili će ih zameniti novo-izumljene sprave, komplikovanije od današnjih.
 
 
 
 

[1]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, str. 362.
[2] čŒasni Kur'an kaže:
"Zaista Bog nareč‘uje pravdu i lepočinstvo..." (Sura Nahl, ajet 90).
[3]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, hadis 71, str. 336.
[4]Kafi, tom 1, hadis 3, str. 58.
[5]U prvom i drugom delu ovog poglavlja je detaljno objašnjeno u vezi pravde u doba predvodnika Mehdija -neka je mir na njega- i u vezi usavršavanja ljudskog razuma.
[6]"Zaista uverenici su braća..." (sura Hudžurat ajet 10).
[7]Savršenstvo vere (Kemalu Din), tom 2, odeljak 55, hadis 7, str. 548.
[8]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, hadis 164, str. 372.
[9]Ibid, hadis 138, str. 364.
[10]Ibid, hadis 68, str. 335.
[11]Skritost (Gajbet) od Tusija, hadis 149, str. 188.
[12]Sura "A'raf ", ajet 96.
[13]Obratite se knjizi "Odabrano delo" (Muntahabul Eser), sedmo poglavlje, odeljak 3 i 4, str. 589-593.
[14]Okeani Svetlosti (Biharul Envar), tom 52, hadis 212, str. 390.
[15]Ibid, tom 51, str. 84.
[16]Ibid, str. 92.
[17]Sura "Tevba" ajet 33; sura "Feth" ajet 28; i sura "Saf" ajet 9.
[18]Sura "Ali Imran" ajet 9.
[19]Ta činjenica nije prazna izjava već je to istorijska i nepobitna istina. Takoč‘e, veliki ši'ijski i sunijski tumači su govrili o tome kao npr. Fahr Razi u knjizi "Tefsirul Kebir", tom 16, str. 40; Kurtubi u knjizi "Tefsirul Kurtubi", tom 8, str. 121; i Tabersi u knjizi "Medžme'ul Bejan", tom 5, str. 35.
[20]"I borite se (protiv) njih dok ne bude (tj. dok nestane) smutnje, i (dok ne) bude vera- sva ona, za Boga..."
[21]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 51, str. 55.
[22]"Vrline" (Hisal), tom 2, str. 418.
[23]Sura "Nur", ajet 55.
[24]Skritost (Gajbet) od Nu'manija, hadis 35, str. 240.
[25]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, str. 326.
[26]Treba dodatai da je moguće da se ti prenosi odnose na čudesa (I'džaz).
 
[27]Okeani svetlosti (Biharul Envar), tom 52, str. 391.
[28]Ibid, str. 366.
[29]Ibid, str. 390.

Komentari

Ostavite komentar

* Polja označena zvjezdicom svakako moraju vrijednosti.