ادیان و منجی

ادیان و منجی

تا آن‌جا که تحقیق شده همه ادیان، به آینده ای روشن و آمدن فردی نجات بخش معتقدهستند و می‌گویند: روزی، فردی قیام خواهد کرد و ظالمان و ستم‌گران را نابود کرده وزمین را پر از عدالت، صفا، معنویت و آسایش خواهد نمود و دیگر، کسی در سختی نخواهدبود؛ یعنی همه به آمدن منجی معتقدند، اما در این که نام و مشخصات آن منجی چیست،اختلاف دارند و هر گروهی رهبر خود را منجی موعود می دانند؛ یهود او را ماشیح،مسیحیان حضرت عیسی (مسیحا)، مسلمانان، حضرت مهدی(عج)، زرتشتیان سوشیانس، هندوانکللی یا کلکس و بودائیان میتریه می دانند.
اديان و عقايد آنها به ظهور حضرتمهدي
در كتاب تورات (عهد عتيق) چه اشاراتي به حضرت مهدي(عج) شده است؟
اعتقاد به ظهور يك مصلح جهاني، به هيچ‌يك از اديان و قوم و ملت اختصاص ندارد. بلكه همه مردم اميد و انتظار يك مصلح جهاني را براي استقرار عدل و نابودي ظلم وتبعيض مي‌كشند. به نظر مي‌رسد اين يك امر فطري و طبيعي است كه از ذات انسان نشأتگرفته و مختص به زمان و مكان نيست. بنابراين، همه در انتظارند كه در روزي اين مصلحخواهد آمد و بشريت و جهان را نجات خواهد داد. به همين خاطر در همه اديان از مصلحيكه حكومت جهاني را تشكيل خواهد داد سخن گفته شده و نويد بشارت‌هايي در اين موردداده‌اند. در اين قسمت مطالبي از كتاب تورات ذكر مي‌شود.
1.
زبور داوود
آيهوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يرِثُهَاعِبَادِي الصَّالِحُونَ
طبق روايت متواتر اسلامي از طريق شيعه و سني، مربوط بهظهور حضرت مهدي(عج) است كه اين آيه را قرآن كريم از زبور نقل مي‌كند كه متن زبورعبارت است از:
زيرا كه شريران منقطع خواهد شد، و اما منتظران خداوند وارث زمينخواهند شد. هان بعد از اندك‌زماني شرير نخواهند بود، در مكاننش تأمل خواهي كرد ونخواهد بود. و اما حكيمان وارث زمين خوهند شد. زيرا كه بازوان شرير شكسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تأييد مي‌كند. خداوند روزهاي كاملان را مي‌داند و ميراثآنها خواهد بود تا ابدالاباد.
و در جاي ديگر مي‌گويد:
قوم‌ها را به انصافداوري خواهد كرد. آسمان شادي كند و زمين مسرور گردد. دريا و پري آن غرش نمايند. صحرا و هرچه در آن است به وجد آيد. آن‌گاه تمام درختان جنگل ترنّم خواهند نمود بهحضور خداوند. زيرا كه مي‌آيد. زيرا كه براي داوري جهان مي‌آيد. ربع مسكون را بهانصاف داوري خواهد كرد، قوم‌ها را به امانت خود.
در فراز دیگری در مورد پیامبراسلام و حضرت مهدی می‌گوید:
ای خدا ! شرع و احکام خود را به ملک و عدالت خود رابه ملک‌زاده عطا فرما تا این‌که قوم تو را به عدالت و فقرای تو را به انصاف حکمنماید. به قوم کوه‌ها سلامت و کویرها عدالت برساند فقیران قوم را حکم نماید و پسرانمسکینان را نجات دهد و ظالم را بشکند تا باقی ماندن ماه و آفتاب دور به دور از توبترسند، بر گیاه بریده شده مثل باران و مانند امطار که زمین را سراب می‌گرداندخواهد بارید.
و در روزهایش صدیقان شکوفه خواهد نمود و زیادتی سلامتی تا باقیماندن ماه خواهد بود از دریا تا به دریا و از نهر تا به اقصی زمین سلطنت خواهدنمود. صحرانشینان در حضورش خم خواهند شد و دشمنانش خاک را خواهند بوسید.
ملوکطرشیش و جزیره‌ها، هدیه‌ها خواهند آورد و پادشاهان شبا و سبا پیشکش‌ها تقریب خواهندنمود بلکه تمامی ملوک با او کرنش خواهند نمود، و تمامی اسم او را بندگی خواهند کرد. زیرا فقیر را وقتی که فریاد می‌کند و مسکین که نصرت‌کننده ندارد، خلاصی خواهد داد وبه ذلیل و محتاج ترحم خواهد فرمود و جان‌های مسکینان را نجات خواهد داد. جان ایشانرا از ظلم و ستم نجات خواهد داد و هم در نظرش خون ایشان قیمتی خواهد بود و زندهمانده از شبا به او بخشیده خواهد شد در زمین به سر کوه‌ها مشت غله کاشته می‌شود کهمحصول آن مثل انسان متحرک شده، اهل شهرها مثل گیاه زمین شکوفه خواهند نمود.
اسماو ابداً بماند، اسمش مثل آفتاب باقی بماند در او مردمان برکت خواهند یافت، و تمامیقبایل او را خجسته خواهند گفت بلکه اسم ذوالجلال او ابداً مبارک باد و تمامی زمیناز جلالش پر شود. دعای داود پسر یسی تمام شد.
لازم به ذكر است كه بشارت‌هايحضرت مهدي(عج) در زبور بسيار زياد است و مي‌توانيد زبور داوود را كه با عنوانمزامير در عهد عتيق آمده،‌ مراجعه كنيد.
2.
سفر پيدايش
در مورد ظهور آنحضرت در سفر پیدایش می‌گوید:
خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته گفت: به ذریت تو اینزمین را می‌بخشم، تمام این زمین را که می‌بینی به تو و ذریه تو تا به ابد خواهمبخشید... به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه توان آنها را شمرد... ذریتتو نیز چنین خواهد بود... من هستم یهود که تو را از کلدانيان بیرون آوردم تا اینزمین را به ارثیت تو بخشم.
و در جای دیگری می‌گوید:
و نام تو بعد از این «ابرام» خوانده نشود بلکه نام تو «ابراهیم» خواهد بود زیرا که تو را پدر امت‌هایبسیار گردانیدم تو را بسیار بارور نمايم و امت‌ها از تو پدید آورم و پادشاهان از توبه وجود آیند و عهد خویش را در میان خود و تو و ذریت بعد از تو استوار گردانم کهنسلاً بعد نسل عهد جاودانی باشد... اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینکاو را برکت داده باور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم، دوازده رییس از وی پدیدآیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم... از ابراهیم امتی بزرگ و زورآور پدید خواهدآمد و جمیع امت‌های جهان از او برکت خواهند یافت.
3.
کتاب «اشعیای نبی»
اشعیای بنی، یکی از پیامبران در تورات است که در کتاب وی، بشارت‌هایی از ظهورحضرت آمده است که به عنوان نمونه اشاره می‌شود:
و نهالی از تنه یسیّ بیرونآمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت یعنیروح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترسخداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود، داوری نخواهد نمود و بر وفق سمع گوش‌هایخویش، تنبیه نخواهد نمود بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهتمظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود... کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربندمیانش امانت.
و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید وگوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چریدو بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو و کاه خواهد خورد، و طفل شیرخورهبر سوراخ مار بازی خواهد کرد، و طفل از شیر باز داشته شده، دست خود را بر خانة افعیخواهد گذاشت، و در تمامی کوه مقدس من، ضرر و فسادی نخواهند کرد؛ زیرا که جهان ازمعرفت خداوند پر خواهند بود مثل آب‌هایی که دریا را می‌پوشاند.
منظور از نهالدر عبارت بالا، حضرت حجت می‌باشد و هیچ یک از پیامبران نیست. البته ممکن است که دربدو امر تصور شود منظور از آن، یکی از چهار نفر یعنی حضرت داود، حضرت سلیمان و حضرتعیسی و حضرت حجت می‌باشد ولی با دقت مشخص می‌شود که منظور از آن هیچ کدام ازپیامبران نیست چون که، حضرت داود و سلیمان(ع) فرزندان پسری یسی و حضرت عیسی‌بنمریم(ع) نوادة دختري وی می‌باشد و حضرت حجت از جانب مادر از نسل حضرت داود و درنتیجه از نوادة دختری یسی می‌باشد. بنابراین منظور حضرت مهدی موعود(عج) می‌باشد.
و منظور از عبارت «موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش‌هایخود تنبیه نخواهد نمود» این است که وی براساس حق، حکم خواهد کرد چنان‌که در روایاتاسلامی آمده است که بر حکم حضرت داوود دستور پیامبر حکم می‌کند. و با علم و دانشخدادادی خویش داوری می‌نماید.
شبیه عبارت «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگبا بزغاله خواهد خوابید...» را در احادیث ما آمده است از جمله: و اصطلحت السباع والبهائم ، حتی امن الشاه و الذئب و البقره و الانسان و الأسد و الحیه.
درندگانو چهارپایان اصلاح می‌شوند تا اینکه گوسفند و گرگ و گاو و شیر و انسان و مار بهامنیت می‌رسند.
منظور این است که به حقوق خود می‌رسند و علاوه بر آن به امنیتکامل می‌رسند و در جامعه امنیت کامل برقرار می‌شود و هیچ گونه تهدیدی و خطری وجودنخواهد داشت.
عبارت آخری یعنی «جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آب‌هاییکه دریا را می‌پوشاند» بیانگر این است که انسان‌ها به کمال و بلوغ عقلی و اخلاقی وانسانی می‌رسند و در واقع عقل‌ها کامل و اندیشه‌ها شکوفا می‌گردد، برای این مطلب ماشاهد زیادی در روایات خودمان داریم از جمله: امام باقر می‌فرماید: «هنگامی که قائمما قیام کند دستش را بر سر بندگان می‌گذارد و خردهای آنها را گرد می‌آورد واخلاق‌شان را کامل می‌گرداند و به وسیلة او به رشد و کمال می‌رسند
در بشارتدیگری در کتاب اشعیا، در مورد ظهور حضرت مهدی آمده است: «و در ایام آخر واقع خواهدشد... جمیع امت‌ها به سوی آن روان خواهند نمود... او امت‌ها را داوری خواهد نمود وقوم‌های بسیاری مرا تنبیه خواهد کرد... امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگرجنگ را نخواهند آموخت
از این عبارات مشخص می‌شود که پس از قیام حضرت، همةامت‌ها در زیر یک پرچم که دین اسلام و توحید باشد گرد خواهند آمد و همه مردم در صلحو صفا و صمیمیت و در کنار هم زندگی خواهند کرد و هیچ کس بر دیگری ظلم و تعدی نخواهدکرد.
و در جای دیگری می‌گوید:
آن‌گاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد، وعدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت، سلامتی و نتیجة عدالت آرامی واطمینان خاطر خواهد بود تا ابد الا باد و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن ودر منزل‌های آرامی ساکن خواهند شد.
هیچ شکی نیست که عبارات بالا، اشاره به زمانحضرت مهدی دارد، به‌خاطر اینکه فقط آن حضرت است که جهان را پر از عدل و داد می‌کندو ما در این زمینه روایات زیادی داریم که به عنوان نمونه حدیث متواتر از شیعه و سنیدر مورد ظهور حضرت، پیامبر فرموده‌اند:
زمین را پر از عدل و داد می‌کند هم‌چنانکه پر از ظلم و ستم شده است.
در فراز دیگری از کتاب اشعیای نبی آمده:
برگزیدگان من، از عمل دست‌های خود تمتع خواهند برد، زحمت بی‌جا نخواهند کشید،اولاد به جهت اضطراب نخواهند زایید، زیرا که اولاد برکت یافتگان خداوند هستند وذریت ایشان با ایشان‌اند و قبل از آن‌که بخوانند من جواب خواهم داد، و پیش از آن‌کهسخن گویند من خواهم شنید. گرگ و بره با هم خواهند چرید، و شیر مثل گاو کاه خواهدخورد، و خوراک مار خاک خواهد بود، خداوند می‌گوید که در تمامی کوه مقدس من، ضررنخواهند رسانید و فساد نخواهند کرد.
در این بشارت می‌گوید که فقر اقتصادی ازبین خواهد رفت و نیازمندی‌های مادی و معنوی تأمین خواهد شد و همه در رفاه و آسایشخواهند بود که پیامبر خدا نیز در این مورد می‌فرماید:
امت من در زمان حضرتمهدی(عج) آن‌چنان از نعمت الهی بهره‌مند می‌شوند که هرگز نظیر آن دیده نشده است...
4.
کتاب بوئیل نبی
بوئیل نبی که از پیامبران پیرو تورات است، در مورد ظهورحضرت و نزول حضرت عیسی و محاکمه اسرائیل در کتاب وی آمده است:
آن‌گاه جمیعامت‌ها را جمع کرده به وادی «یهوشافاظ» فرود خواهم آورد و در آن‌جا با ایشان دربارةقوم خود و میراث خویش، اسرائیل ]را[ محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان را در میانامت‌ها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده‌اند و بر قوم من قرعه انداخته و پسریدر عوض فاحشه داده و دختری به شراب فروخته‌اند تا بنوشند.
و در فراز دیگری ازهمان کتاب آمده است:
ای همة امت‌ها! بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید ایخداوند شجاعان! خود را به آنجا فرود آور. امت‌ها برانگیخته شوند به «وادی یهوشافاظ» برآیند؛ زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همة امت‌هایی که به اطراف آن هستندداوری نمایم.
5.
کتاب عاموس نبی
در این کتاب آمده است:
بنابراین، ایاسرائيل، به این طور با تو عمل خواهم نمود، و چون که به این‌طور با تو عمل خواهمنمود پس ای اسرائیل! خویشتن را مهیا ساز تا با خدای خود ملاقات نمایی.
6.
کتابهوشیع نبی
دربارة بازگشت حضرت عیسی در کتاب فوق، خطاب به قوم یهود می‌گوید:
و من برای افرایم مثل شیر و برای خاندان یهودا مانند شیر ژیان خواهم بود منخودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده نخواهد بود.
7.
کتاب زکریای نبی
زکریای نبی، از پیامبران بزرگ بنی‌اسرائیل و از انبیای پیرو تورات، در موردظهور حضرت در کتاب وی آمده است:
اینک روز خداوند می‌آید و غنیمت تو در میانتتقسیم خواهد شد. و جمیع امت‌ها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد، و شهر راخواهند گرفت و خانه‌ها را تاراج خواهند نمود، و زنان را بی‌عصمت خواهند کرد، و نصفاهل شهر به اسیری خواهند رفت، و بقیه قوم از شهر منقطع خواهند شد. و خداوند بیرونآمده با آن قوم‌ها مقاتله خواهد نمود چنان که در روز جنگ مقاتله نمود، و در آخر آنروز پاهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد.. وآن یک روز معروف خداوند خواهد بود... و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود و درآن روز یهود واحد خواهد بود و اسم او واحد.
باید توجه کرد که در کتب عهدین (تورات و انجیل) کلمه خداوند بیش‌تر در مورد حضرت عیسی به کار می‌رود و در این متننیز چنین است.
8.
کتاب حزقیال نبی
در این کتاب درباره ظهور حضرت مهدی(عج) وسرنوشت رژیم اسرائیل و جهانی‌شدن آیین توحید و اجرای احکام و حدود الهی در آن زمانآمده است:
و اما تو ای پسر انسان! خداوند یهوه چنین می‌فرماید: که به هر جنسمرغان و به همة حیوانات صحرا بگو جمع شوید و بيایید و نزد قربانی من که آن را برایشما ذبح می‌نمایم فراهم آیید. قربانی عظیمی که بر کوه‌های اسرائيل، تا گوشت بخوریدو خون بنوشند.
و خداوند یهوه می‌گوید: که بر سفرة من از اسبان و سواران وجباران و همة مردان جنگی سیر خواهید شد. و من جلال خود را در میان امت‌ها قرارخواهم داد و جمیع امت‌ها داوری مرا که آن‌را اجرا خواهم داشت و دست مرا که بر ایشانفرود خواهم آورد، مشاهده خواهند نمود و خاندان اسرائيل از آن روز و بعد، خواهنددانست که یهوه خدای ایشان من هستم و امت‌ها خواهند دانست که خاندان اسرائيل به سببگناه خودشان جلای وطن گردیدند؛ زیرا که به من خیانت ورزیدند.
باید توجه داشت کهمنظور از «پسر انسان» مانند کلمة «مسیح» حضرت عیسی نیست؛ بلکه مراد از آن حضرت مهدیاست. زیرا در انجیل بیش از 80 بار کلمة «پسر انسان» آمده است که تنها در 30 مورد آنحضرت مسیح اراده شده است.
9.
کتاب حجی نبی
کتاب حجی نبی که یکی از انبیایپیرو تورات است درباره ظهور حضرت مهدی می‌گوید:
یهوه صبایوت چنین می‌گوید: یکدفعة دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی آسمان‌ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزلخواهم ساخت، و تمامی امت‌ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امت‌ها خواهد آمد... این خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت... جلال آخر این خانه از جلال نخستینعظیم‌تر خواهد بود، و در این مکان سلامتی را خواهم بخشید.
در فراز بالا، علاوهبر این‌که بعضی از نشانه‌های ظهور را بیان می‌کند به تشکیل حکومت واحد جهانی هماشاره می‌کند و تعبیر «فضیلت جمیع امت‌ها» اشاره به بازگشت حضرت عیسی و نزول او بهبیت‌المقدس و هم‌چنین اشاره به ظهور حضرت بقیة‌الله است که روایات اسلامی نیز آن‌راتایید می‌کنند از جمله حضرت علی در مورد ظهور حضرت می‌فرماید:
سپس امیر امیران،کشند کافران و پادشاهی که مورد آرزوی جمیع امت‌هاست در غیبتش همگان دچار حیرتمی‌شوند ظهور می‌کند و او نهمین فرزند توست ای حسین.
پس جای هیچ شکی نیست کهمنظور از فضیلت جمیع امت‌ها، همان مهدی موعود است.
10.
کتاب صفینای نبی
درکتاب صفینای نبی که یکی از انبیای پیرو تورات است، در مورد بشارت ظهور حضرت آمدهاست:
خداوند در اندرونش عادل است و بی‌انصافی نمی‌نماید. هر بامداد حکم خود راروشن می‌سازد و کوتاهی نمی‌کند، اما مرد ظالم حیا را نمی‌داند. امت‌ها را منقطعساخته‌ام که برج‌های ایشان خراب شده است و کوچه‌های ایشان را چنان ویران کرده‌ام کهعبورکننده نباشد. شهرهای ایشان چنان منهدم گردیده است که نه انسانی و نه ساكنی باقیمانده است و گفتم: کاش که از من می‌ترسیدی و تأدیب را می‌پذیرفتی... بنابراینخداوند می‌گوید: برای من منتظر باشید تا روزی که به جهت غارت برخیزم، زیرا که قصدمن این است که امت‌ها را جمع نمایم و ممالک را فراهم آورم تا غضب خود و تمامی حدتخشم خویش را بر ایشان بریزم، زیرا که تمامی جهان به آتش غیرت من سوخته خواهد شد،زیرا که در آن زمان، زبان پاک به امت‌ها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه ـخدا ـ را بخوانند و به یک دل او را عبادت نماييد.
11.
کتاب دانیال نبی
درکتاب فوق در مورد ظهور حضرت آمده است:
امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستادهقائم است، خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمدهاست تا امروز نبوده، و در آن زمان هر یک از قوم تو، که در دفتر مکتوب یافت شودرستگار خواهد شد. و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد،اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی و حکیمان مثلروشنایی افلاک خواهند درخشید، و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌نمایندمانند ستارگان خواهند بود تا ابد المابآد.
امّا تو ای دانیال! کلام را مخفی دارو کتاب را تا زمان آخر مهر کن بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهدگردید... خوشا به حال آن که انتظار کشد.
برخی از نکات بالا را توضیح مختصر دادهمی‌شود:
منظور از «ایستاده» که در متن آمده، حضرت مهدی می‌باشد و منظور از «زمان تنگی» زمان بیدادگری‌ها، سختی‌ها، فشارها، ظلم و ستم‌هایی است که قبل از ظهورآن حضرت در سراسر جهان پیدا می‌شود و روایات هم در این زمینه وجود دارد که متن بالارا تأیید می‌کنند.
منظور از «آنانی که در خاک زمین خوابیده‌اند» گروهی از امواتمی‌باشند که در زمان حضرت مهدی زنده می‌شوند.
12.
کتاب حبقوق نبی
در کتاببالا آمده است:
اگرچه تأخیری نماید، برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمدو درنگ نخواهد کرد... بلکه جمیع امت‌ها را نزد خود جمع می‌کند و تمامی قوم‌ها رابرای خویشتن فراهم می‌آورد.
لازم به ذکر است که تعدادی از اسامی، القاب و اوصافمبارک آن حضرت با الفاظ مختلف در تورات آمده که به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌شوداز جمله:
نعمانی در کتابش با سند خود می‌گوید:
عبدالحلیم‌بن حسین سمری برایمن خواند آن‌چه از نام‌های امامان(ع) به زبان عبری و عدد آنان را که مردی از یهودکه به او حسین‌بن سلیمان گفته شد و از علما یهود در ارّجان بود و برای او در شهرارجان املاء کرده بود که من آن را به لفظ خود او ثبت کرده‌ام، و در میان آن‌چه اوخواند این بود که از فرزندان اسماعیل که در تورات اشموعیل است، شخصی به نام «مامد» یا «ماید» یعنی محمد برانگیخته می‌شود که آقا می‌باشد و از دودمان او دوازده مردپیشوا و سروران خواهند بود که به آنان اقتدا می‌شود، و نام‌هایشان عبارت است از: «تقوبیت، فیذوا، ذبیرا، مفسورا، مسموعا، دوموه، مثبو، هذار، یثمو، بطور، نوقس وقیدموا.
از مرد یهودی سؤال شد این اسم‌ها در کدام سوره است؟ او یادآور شد که آندر مشلي سلیمان یعنی قصه سلیمان(ع) است.
در ضمن، صاحب مقتضب الاثر با سند خودکه از علمای اهل سنت هستند از پیامبر(ص) چنین روایتی را نقل کرده است.
اسم آنحضرت در کتاب اشعیای نبی به فرخنده و در زبور به قائم و در تورات عبریه به ماشع ذکرشده است.

 

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.