* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.