امام زین العابدین او مسلمانو ته ښوونه

امام زین العابدین او مسلمانو ته ښوونه

articoli correlati

 

د کربلا له پيښې او مدينې ته تر ستنيدو وروسته د امام سجاد (ع) يو پروګرام د ځينو مسلمانو کسانو روزنه او د هغوي په وسيله د حديثونو او اسلامي علومو خپرول وؤ.

شيخ طوسي د هغو کسانو شمير چې د امام اصحابان وو يا يې له هغوي روايتونه نقل کړي دي يو سل اويا تنه ښئي. چې د نمونې لپاره يوازې د دريو کسانو نومونه اخلم.[1]

  1. سعيد بن مسيب: امام سجاد (ع) ددۀ په حقله وائي: سعيد د تيرو اثارو په حقله له ټولو عالم او پوه دی او په خپلې زمانې کښې له ټولو اصحابو ښۀ پوهيږي.[2]
  2. ابو حمزه ثمالي.
  3. سعيد بن جبير: چې دی هم ډير لويې عالم ؤ.                                    

[1]  . رجال شيخ طوسي ص 81

[2]  . رجال کشي ص

Commenti

Lascia un tuo commento

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori certamente avere valore.