قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟

قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟

مقالات مرتبط

قه‌ومینا كه‌ربه‌لایێ چره‌ نایێ ژبیركرن؟

 

چكو بزاڤه‌كه‌‌ كو پێكڤه‌ ئخلاص و فد‌اكاری و پاكی یه‌ . ژ ئالیێ د‌وژمنا ڤه‌ ژی جنایه‌ت و زولمه‌ك مه‌زن ب سه‌رێ مرووڤێن پاك و پاقژ د‌ا ھاتیه‌ ، كو پێ به‌رچاڤگرتنا ڤان ھه‌رد‌و ئالیان د‌ تاریخێ د‌ا قه‌ومینه‌ك بێ نموونه‌ یه‌.

ئاقته‌پی : (1910 زایینی) د‌ كتێبا ره‌‌وض النعیم ێ د‌ا كو معراجناما پێغه‌مبه‌ره‌ ص ھنه‌كی به‌حسا كه‌ربه‌لایێ ژی كریه:

بد‌ه‌ ساقییا باد‌ه‌یێ پر ئه‌له‌م

د‌ دل د‌ا مه‌ ھلبوو ھه‌زار نارێ خه‌م . . .

وه‌كی نه‌ی د‌نالم ژ قه‌لبێ حه‌زین

 د‌كێـشـم ھـه‌زار د‌ه‌فعـه‌ ئاھ و ئه‌نـیـن . . .

حـوسه‌ین غـونچـه‌یـێ باغێ ئالێ عه‌با

شـه‌ھـیـد‌ كـر ئه‌وی لـه‌عـنه‌تی روو سـیا . . .

دنـێڤ كـه‌ربه‌لا چون حوسه‌ین بوو شه‌ھید‌ بعه‌رد‌ و سـه‌مـا كه‌ت فـغـانـه‌ك شـه‌د‌ید‌ . . .

قه‌وی حه‌ققه‌ گـه‌ر چه‌رخێ گه‌رد‌ونێ د‌وون

ل عه‌رد‌ان برێـژت سـرشـكـێ د‌خـوون . . .

حـوسـه‌یـن ئـانـكه‌ ره‌یـحـانـه‌ یێ جه‌ننه‌تێ

شـه‌ھـید‌ بـوو ژ نـاڤ لـه‌شكـه‌رێ ئوممه‌تێ

نـه‌ ئـه‌فـغـان و گـازی نه‌ د‌اد‌ و ھـه‌وار

نه‌ فه‌ریـاد‌ ره‌س بـوو شه‌ھـیـد‌ێ كـوبـار

ھه‌واره‌ وه‌رن ماتـه‌مـه‌ بتـته‌مام

ژبوو مه‌رسـییا  شـاھ بـكن ئحترام

ب مـاتـه‌م ھـه‌می حـووری یێ جه‌ننه‌تێ
حوسه‌یـنم شـه‌ھید‌ بوو د ‌ناڤ غوربه‌تێ

مـوحه‌رره‌م د‌ه‌مـا تـازه ‌بیـتـن ھـلال

جه‌د‌یـد‌ه‌ن بكـه‌ن ماته‌مـێ پر د‌ه‌لال

چـو عاشـوورا بـێتن د‌ ماھێ حه‌زین

د‌كن ھه‌فت ته‌به‌ق عه‌رد‌و عه‌سمان ئه‌نین

حوسـه‌یـنـا حـوسـه‌یـنـا شاھـێ كـه‌ربـه‌لا

د‌ عشقا تـه‌ غـایه‌ت ئه‌زم مـوبـتـه‌لا

د‌لێ مـن كه‌بابه‌ ژبه‌ر فرقه‌تێ

كـو تێ فـكـرا مـن شد‌د‌ه‌تا ضـه‌ربه‌تێ

لـه‌عیـنێ سیـه‌ھ بـه‌خـتێ مرد‌ارێ پـیسشـه‌قـی یێ جه‌ھه‌نـنـه‌م مـه‌كانـێ خـه‌بـیس

د‌ه‌ما طـه‌عـنـه‌ د‌ا نـه‌یـزه‌یـێ زه‌ھره‌د‌ار

شه‌ھیـد‌ بـوو حـوسـه‌یـنـم ھـه‌واره‌ ھـه‌وار

د‌ه‌ریغـا حـوسـه‌یـنـم د‌ه‌ریـغـا حـوسـه‌ین

ژبـوو مـوصـطـه‌فـا قـورره‌تێ ھه‌رد‌و عـه‌ین

ئـه‌گـه‌ر مـورتـه‌زا شـاھێ مـه‌رد‌ان عه‌لی

ل مه‌ید‌ان بـكێشـا فغـانه‌ك جـه‌لی

وه‌ یا به‌عزی ئه‌صـحابێ نوورین جه‌مال

بھـاتـان فه‌ریـاد‌ێ شـاھـێ د‌ه‌لال

چ حـه‌د‌ بـوو ژبوو وی لـه‌عیـنێ شه‌د‌ید

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.