مه‏عنا ته‏وحیدا ئولوهى و یا ربوبى

مه‏عنا ته‏وحیدا ئولوهى و یا ربوبى

مقالات مرتبط

مهعنا تهوحیدا ئولوهى و یا ربوبى

نڤیسهرێن وههابیا دو قسمێ تهوحیدێ قهبول دكن ناڤێ قسمێ ئهول كرنه تهوحیدا ربوبى (التوحیدالربوبى) یانى تهوحیدا خودێ لتهدبیرو رێڤهبرنا شولادا.

وه ناڤێ قسمێ دوێ كرنه تهوحیدا ئولوهى (التوحید الالوهێ) یانى: ذاتێ خودێ یێكه، ل وجودا خوهدایێكه.

وه دبێژن تهوحیدا ربوبى و باوهرى بوێ چهندێ كو خالق و چێكهرێ عالهمێ یێكه ئهڤ چهند تنێ كافى نینه كو ببت ئهو تهوحید یا پێغهمبهرا ژ بال خودێ ئانیى، بهلكى لازمه زێدهیێ ژ ڤێ چهندێ عبادهت بو خودێ تنێ بكن و كهسى نهكن شریكێ وى، چكو عهرهبێت مشرك باوهرى ههبون كو خالقێ عالهمێ یێكه و نه زیدهترن، ئهما دیسا قورئانێ ئهو موشرك حهساب دكران، وهك چاوا لڤێ ئایهتێدا بهیان كرى:

»وَما یؤمِنُ اَكْڤرُهُم بالله الاّ و همْ مُشْركون«)24((یوسف : 106(

یا لازم ئهڤهیه كو ئهم بێژین: كهس نه موخالفێ وایه لڤێ مهسهلا عمومىدا، ههمى تفاقن لسهر ڤێ چهندێ كو لازمه خوه ژ عبادهتێ غهیرێ خودێ بپارێزن، ئهما تشتا موهم ئهڤهیه كو وههابى گومان دكن كو ئحتراما پێغهمبهراو ئهولیائێن خودێ و تشتێن وهرهنگ، عبادهته دحالهكێدا كو لناڤبهینا عبادهت و ئحترامێ دا فهرقهك مهزن ههیه و قهط نه سهر ههڤهنه.

ئهم بجورهیهك دى بێژن: لناڤبهینا موسلمانا دا ئختلاف تونه لسهر وێ چهندێ كو چێنابت عبادهت بو غهیرى خودێ بێت كرن قهط ئختلاف لڤێ یێكێ دا نینه، ئختلاف لوێ چهندێدایه كو كومهلا وههابیا هنهك تشت مهسهلهن وهكى زیارهتا قهبرا حهساب كرنه عبادهت، دحالهكێدا لبال یێن دیتر عبادهت نایێت حهسابكرن.

وه بعهزمانێ علمى مهسهله ئهڤهیهكو : ئختلاف لئهصلێ كولّى دانینه، فهقهط ئخلاف لنیشاندا نامصداق دایه.

بو وێ چهندێ كو ئهڤ موشكله حهل ببت و ئهڤ گرێ ڤه بت لازمه ئهول ئهم مهعنا حهقیقى یا عبادهت بزانین دا ئهم بكارین عبادهت و غهیرێ عبادهت ژ ههڤ ڤهقهتێنین.

وه ههروهها لازمه ژ غهیرى مهسهلا زیارهتێ ئهم لسهر هنهك تشتێن دى ژى باخڤین وهكى تهوهسولّێ و خوه ئاڤیتنا بهر بهختێ وهلیێن خودێ و خوهستنا حاجهتى ژوا كو وههابى ئهڤا عبادهت حهساب دكن. دحالهكێدا كو موسولمان ئهوا جائز دزانن و حهسابدكن ئهو ژى نهوعهك ژ خوه پێگرتنا سهبهبابه ئهو سهبهبێن كو لشهریعهتا مهیا هێژایى دا هاتین.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.