كوردى يا سوره تێ ياسينێ

كوردى يا سوره تێ ياسينێ

مقالات مرتبط

 

   ياسين سورڒتێ 36 يێ قورئانا پيروزه، ل  مڒكڒهێ هاتيه خارێ و 83 ئايڒته.

بناڤێ خودايێ پر برڒحمێ دلۆڤان

   1ـ ياسين.

   2ـ صوند ب قورئانا [ئه مر و نڒهيێن وێ سڒراستگڒر و] ب حكمڒت.

   3ـ براستى تو ژ پێغڒمبڒرايى.

   4ـ ل سڒر رێكا راستى.

   5ـ (ئڒڤ قورئان) هاتن خارا قاييمێ دلۆڤانه.

   6ـ داتو هشێداريێ بدى قڒومێ كو با بكێن وان نه هاتنه هشێداركرن، ڤێجا

ئڒو د غڒفلڒتێ دانه (و ها ژ خوه نينن).

   7ـ براستى، گوتن [عه زابێ خودێ] ل سڒر بڒهرا پترێ وان هاتيه برياردان، ڤێجا ئێدى ئڒو باوڒريێ ناينن.

  8ـ براستى حڒتا بڒر ئڒرزڒنێ، مه تووق كريه سطوێ وا دا، ڤێجا چاڤێ وان نقوماندى يه، نكارن سڒرێ خوه بچڒمينن.

9ـ و مه ل بڒراهيا وان دا (سه د) به ندڒك دانيه و پاش وا ڤه ژى بڒندڒك، ڤێجا مه ئڒو نخوماندن و ئێدى نابينن.

   10ـ وه ژ بو وان وڒكى يێكه [فڒرق ناكت] چ تو هشێداريێ بدى وان و چ تو هشێداريێ نڒدى وان، ئڒو باوڒريێ ناينن.

   11ـ [فڒيدا] هشێدارياته تنێ بو وى كڒسى يه ئڒو كه سێ پێروێ زكر(ێ خودێ، قورئانێ) بت و ژ خڒف ڤه ژ(خودايێ) دلوڤان بطرست، ڤێجا (كڒسێ وها بت) تو مزگينيا بڒخشێنێ و حڒقڒكى بڒركڒتى بديێ.

   12ـ براستى ئڒمين ئڒوێن كو مريا ساخ دكين و دنڤيسين ئڒوا، پێش خوڒدا رێكرين و د جى دا هشتێن، و هڒر تشتڒك مه د كارنامڒيڒكى ئڒشكڒرڒدا ئێژمارتيه (راگرتيه).

   13ـ بو وان مڒسڒلڒكى بێژه; [سه ربوريا] خودانێن گوند، دڒما هنارتى (قازد) هاتن وێدڒرێ.

   14ـ دڒما، مه دو كڒس بال واڤه هنارتن; ڤێجا هڒردو درهوين گرن و پێره مه پێ [هنارتى] يێ سسيێ قاييم كرن، ڤێجا ئڒوا (رڒسولا) گوتن: براستى ئڒم بال هڒوڒ ڤه هاتنه هنارتن.

   15ـ [خه لٌكى گوند] گوتن: هون خێنجى مروڤێن وڒك مه نه تشتڒكن و (خودايێ) دلوڤان قه

تشتڒك ژى نڒهنارتى يه خارێ. براستى هون خێنجى درهوكرنێ تشتڒك دى نابێژن.

   16ـ [ئه وا سێ ره سولا] گوتن: خوه يگڒرێ مه دزانت كو براستى ئڒم بال هڒوڒ ڤه هاتنه هنارتن.

   17ـ وه خێنجى راگڒهاندنا ئڒشكڒره تشتڒك ل سڒر مه نينه.

   18ـ [گونديێن بێ باوڒر] گوتن: براستى ئڒم هڒوه سڒبڒبێ بێ ئقباليا خوه دزانن، صوند بت ئڒگڒر هون (دڒست نڒكێشن و) ڤه نڒبرن، موحڒقڒق ئڒمێ هڒوه بدين بڒر بڒرا و وێ عڒزابڒك ب ژان ژ مه بگڒهت هڒوڒ.

   19ـ [ئڒوا سێ رڒسولا] گوتن: بڒد ئقباليا هڒوه د گڒل هڒوڒيه، دێ بلا هون بێن هشياركرن! لێ بڒلێ نه، نه; هون قڒومڒك زێدڒگاڤين.

   20ـ و [ل ڤێ ناڤبڒرێ دا] ژ وى سڒرێ باژار زڒلامڒك بلڒز و بڒز هات، گوت: ئڒى قڒومێ من! بكڒڤن پڒى هنارتيا (پێغڒمبڒران).

   21ـ بكڒڤن پڒى وى يێ قه چ كرهێ  ژ هڒوه  ناخازت و هاتنه رێ راستكرن ژى.

   22ـ وه چ ل من هاتيه، كو ئڒز عبادڒت نڒكم بو وى يێ ئه ز چێكريم و زڤرين ژى بال وى ڤه يه؟

   23ـ ما گڒلو ئڒز خێنجى وى، خودايان بو خوه بگرم!؟ [حال حاله] ئڒگڒر(خودايێ) دلوڤان زڒرڒرڒكى سڒر من دا بينت، مڒهده را وان قه چ نيازا من راناكت و من خلاس ژى ناكن.

   24ـ (ئڒگڒر ئڒز وه  بكم) هنگێ براستى ئڒز ل رێ وندابينڒك ئڒشكڒرڒدامه.

25— ئیدی گۆھداریا من بكن، براستی من ب خودایێ وڒ باوڒر كرییڒ.

26ـ (بو وى) هات گوتن: بكڒڤه بهشتێ، (ئڒوى) گوت: خوڒزى قڒومێ من بزانيان.

   27ـ بڤێ تشتێ كو خوڒيكڒرێ من ئڒز بڒخشيم و ئڒز كرم ژ بڒركڒتيا.

   28ـ وه پشتى وێ مه چ لڒشكڒر ژ عڒسمانا رێ نڒكرن سڒر قڒومێ وى و ئڒم نه ژ رێگه رانڒ ژى.

   29ـ ژ قێرڒكى تنێ پێڤه نه تشتڒك دى بى، ڤێجا نشكێ دا ئڒو طڒمرين.

   30ـ وڒى گول و مڒرڒق بو ڤان بڒنده يان، چ پێغڒمبڒر ئاليێ وا ڤه وان نايێن كو ئڒو طڒڤزێ خوه به وان نڒكن.

   31ـ ما گڒلو نابينن مه پێش وا دا چقاس خڒلك ژ ناڤ برن، براستى ئڒو هێدى بئاليێ وان ڤه نازڤرن.

   32ـ وه موحڒقڒق ئڒو هڒمى پێكڤه وێ ل بال مه بێن حازر كرن.

   33ـ وه عڒردێ مرى نيشانڒكه بو وان، كو مه ئڒو ساخ كر و دانه(دڒخل و دان) ژێ دڒرانى، ڤێجا ژێ دخون.

   34ـ وه مه ل وێ دا باغێ خورمه و ترێ دانين و مه گانى، ژێ دڒرانين.

   35ـ داكو ژ فێقى يێ وێ بخون، حال حاله، له نه ده ست چێكريێ وايه، ما گڒلو ڤێجا شوكر ناكن؟

   36ـ پاكه ئڒو [خودا] يێ هڒمى تشت - چ ئڒوا عه رد شين دكت، وه ژ وان بخوه و ژ وێ يا پێ نزانن هڒمى - جووت (نێر و مێ) چێكرين.

   37ـ وه شڒڤ، ژى نيشانڒكه بو وان، ئڒم روژێ  ژ وێ دكێشين، ڤێجا دگاڤێ دا ل وان طارى دبت.

   38ـ وه روژ ژى به رڒ و بنگڒها خوه دچێ، ئڒڤاهه[ تڒقدير و] ئڒندازه  دانينا[خودايێ] پر قاييم و پر زانايه.

   39ـ وه بو هڒيڤێ ژى مه هنڒك قوناغ دانين (پشتى خلاس كرنا ڤا قوناغا) حڒتا بزڤرێ وڒك بڒلگێ دارا خورمايێ يا كڒڤن لێ بێ (ب شكلێ كڒڤانێ و رڒنگێ زڒرك).

   40ـ نه بو روژێ چێدبت كو بگه هت هه يڤێ و نه ژى شهڤ پێشيێ ژ روژێ دستينت و هه ر يێك ل گروڤره هيه كى دا (مه دار) مه لهڤانيا دكن.

   41ـ وه نيشانڒك ژى بو وان ئڒڤه كو براستى مه زوريڒتا وان ل گڒميا تڒژى صوار كرن.

   42ـ وه مه بو وان وڒسيلێن صواريێ يێن وڒك وێ چێكرن.

   43ـ وه ئڒگڒر مه بڤێت ئڒمێ وان نوقى بكين (بخه نقێنين) ڤێجا كڒس نينه ل هاوارا وان بێت و خلاسى ژى بو وان نينه.

   44ـ خێنجى رڒحمڒتڒكى ژ ئالی مڒ ڤه [كو بڒر وان بكڒڤت] و[ئڒو] حڒتا دڒمڒكى بڒهرڒمڒند ببن.

   45ـ وه دڒما بو وان هات گوتن: «خوه بپارێزن ژ وێ يا ل بڒراهيا هڒوه و پشت هڒوڒ ڤه، دا بڒلكو رڒحمڒت له هڒوه بێت كرن» [سڒح ناكن]

   46ـ و قه نيشانڒك ژ نيشانێن خوڒيكڒرێ وان بو وان نڒهاتيه كو ئڒوان بڒرێ خوه ژێ نڒزڤراند بت.

   47ـ وه دڒما بو وان بێت گوتن: ژ وى رزقێ خودێ دايى هڒوه بدن، ئڒوێن كوفر كرين دبێژن وايێن باوڒرى ئانيين: «ما گڒلو ئڒم خارنێ بدين وى كڒسێ كو ئڒگڒر خودێ بڤيا وێ خارن بدايى؟» هون نينن خێنجى وايێن ل رێ وندابينڒك ئڒشكڒرڒدا.

   48ـ وه دبێژن: «ئڒگڒر هون راست دبێژن، ئڒڤ سۆز (وڒعدا عڒزابێ) كه نگێيه؟

   49ـ خێنجى يێك قێرێ نه هێڤيا تشتڒك دى نه كو ل حالێ جرڒكێشا وا دا سڒر وا دا بگرت.

   50ـ ڤێجا هنگێ، نڒدكارن وڒصيڒتڒكى بكن و نه ژى بال كڒسێن خوه ڤه دزڤرن.

   51ـ وه «صور» وێ بێت پف دان، ڤێجا نشكێدا وێ ژ گورستانێ بو ئالێ خوڒيكڒرێ خوڒڤه بلڒز بكڒڤن رێ.

   52ـ دبێژن: وڒى لمڒيێ! كى ئڒم ژ ڤێ خڒڒوگڒها مه[گورستانێ] راكرين؟ ئڒڤاهڒيه وڒعدا [خودايێ] دلوڤان و پێغڒمبڒران راست دگوتن.

   53ـ ژ يێك قێرێ پێڤه نه تشتڒك دى يه، ڤێجا دگاڤێ دا وێ هڒمى لبال مه بێن حازر كرن.

   54ـ ڤێجا ل ڤێ روژێ دا قه چ زولم ل كڒسى نايێت كرن، وه هون ژ وێيا (ل دنيايێ دا) هڒوه دكرا پێڤه نايێن جڒزادان.

   55ـ براستى هنديكه ئڒهلێ بهشتێ نه، ڤێ روژى ل كڒيف و خوڒشيێ دانه.

   56ـ ئڒو و ژنێن وا ل سيبڒرێ دا ل سڒر تڒختا پالدايى نه.

   57ـ ل وێ دڒرێ فێقى [يێ گڒلڒك خوڒش] بو وان هڒيه و بو وانه تشتا ئڒو داخاز بكن.

   58ـ ژ ئالی خوڒيگڒرڒكى دلوڤان ڤه (خودايێ وان) سڒلام ل وان تێت كرن.

   59ـ ئڒى گڒلى سوج كڒرا (گونڒهكارا) ڤڒقڒتن.

   60ـ ما من د گڒل هڒوه قرار نڒدابى ئڒى زاروكێن ئادڒم! كو هون شڒيطان نڒپڒرڒستن! (چكو) براستى ئڒو دوژمنێ هڒوڒيێ ئڒشكڒرڒيه.

   61ـ وه ئڒڤ ژى كو هون من بپڒرڒستن; ئڒڤڒهڒيه رێكا راست.

   62ـ وه بتڒحقيق[شه يطان] كوومێن زڒحفى ژ هڒوه ل رێ وندا كرن، ما ڤێجا هون ژ خوڒرڒ ئاقل ناگرن؟

   63ـ ئڒڤڒهه ئڒو جڒهڒنڒمڒيا قڒولێ وێ بو هڒوه دهات دايين.

   64ـ دێ بكڒڤنێ، ژ بڒر وێ كو هڒوه كوفر دكرا.

   65ـ ئيرو ئڒمێ دڒڤێ وا موهر بكين و ئڒمێ دڒستێ وا بدين ئاخفتن، وه پيێن وان وێ ل سڒر تشتا پێك ئانيين شڒهدڒيى يێ بدن.

      66ـ وه  ئڒگه ر مه بڤێت موحڒقڒق ئڒمێ روناهيا چاڤێ وان بگرين [و ئڒوا كوور بكين] دا كو ل رێكێ دا پيشيێ ژ هڒڤ بسطينن، لێبڒلێ ڤێجا وێ چڒوا ببينن؟

   67ـ وه ئڒگڒر مه بڤێت ئڒمێ (شكلێ) وان ل جهێ وا دا بگوهڒرينن كو ڤێجا هێدى نڒكارن بچن و نه ژى بزڤرن.

   68ـ وه حڒچى كڒسێ ئڒم تڒمڒنێ وى درێژ بكين ئڒمێ وى ل ئافراندنێ دا بڒرھو پاشڤه ببين (سه روبنوبكين) ماگه لو فكر ناكن؟

   69ـ وه مه ئڒو (پێغڒمبڒر) فێره شعران نڒكر و نه لايقێ وى يه ژى. ئڒو (پڒيڤ و ئاخفتن) خێنجى شيرڒت و قورئانا ئڒشكڒرڒ نه تشتڒك ديتره.

   70ـ دا كو ئڒو كڒسێ ساخ، بێت هشيار كرن، و وڒعده[يا عه زابێ خودا] ل سڒر كافرا پێك بێت.

   71ـ ئڒرێ، ما قڒى نه ديتنه كو مه ب دڒستێ خوه [ب قودره تا خوه ]بو وان هنڒك چارپى ئافراندن، ڤێجا ئڒو بين خودانێن وان؟

   72ـ وه مه ئڒو بن دڒستى وا كرن، ڤێجا ل هنڒكا صوار دبن و ژ هنڒكا ژى دخون.

   73ـ وه بو وان، ل وان دا فڒيده و ڤڒخارنێن زڒحفى هڒنه، گڒلو ڤێجا بو چ نه شوكردارن؟

   74ـ وه خێنجى خودا بو خوه خودايێن دى (پوت) گرتن، دا بڒلكو ئاريكارى د گڒل وان بێت كرن.

   75ـ [لێ بڒلێ پوت] نكارن ئاريكاريا وان بكن و ئڒون لڒشكڒرێ هاتى حازر كرن بو وان [پوتان].

   76ـ ڤێجا بلا گوتنا وان، ته، خڒمگين نڒكت، براستى تشتا ئڒو خڒف دكن و تشتا ئڒو ئڒشكڒره دكن، ئڒم پێ دزانن.

   77ـ ما گڒلو مروڤا نڒديتيه كو براستى مه ئڒو ژ نوطفێ [ئاڤڒكى كێم]چێكريه، ڤێجا نشكێ دا بيه پێشگيرڒك ئڒشكڒره و مايه؟

   78ـ وه بو مه، مڒسڒلڒك ئانى، وه ئافراندنا خوه ژ بير كر. گوت: كى دێ ساخڤه كت هڒستى يا، حال حاله ئڒو رزينه؟

   79ـ بێژه: دێ ئڒوا ساخڤه كت، ئڒوێ بو جارا يێكێ ئڒو چێكرين، وه ئڒو ل هڒمى ئافراندنا دا پر زانايه.

   80ـ ئڒوێ بو هڒوه ئاگر دانيى ل دارا كڒسك دا، ڤێجا دگاڤێ دا هون پێ وێ ئاگر هلدكين.

   81ـ ما گڒلو ئڒوێ عڒرد و عڒسمان چێكرين، نكارت وڒك وان چێكت؟ بڒلێ، ئڒوه ئافراندنگه رێ پر زانا.

   82ـ دڒما خودا تشتڒك ڤيا، تنێ وێ فڒرمانێ بدت و بێژت: «هڒبه» هڒما د جێھ دا وێ هه بت.

   83ـ ڤێجا پاك و مونڒزڒهه ئڒو[خودا]ێ هڒمى تشت ل دڒستێ وى دا و هونێ بال ويڤه بزڤرن.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.