سووره‌تێ یوونس ، مه‌كی یه‌ و 109 ئایه‌ته‌ .

سووره‌تێ یوونس ، مه‌كی یه‌ و 109 ئایه‌ته‌ .

مقالات مرتبط

- بناڤێ خود‌ایێ ره‌حمه‌تاوی زه‌حف وبه‌رد‌ه‌وام . ئه‌لف ، لام ، را . ئه‌ون ئایه‌تێن كتیبا شه‌ھره‌زاكه‌ر .

2- ما ژ خه‌لكێ را عه‌جێب بی كو مه‌ ژ زه‌لامه‌ كیرا ژوان بخوه‌ وه‌حی رێكر ، كو : خه‌لكێ ھشیار بكه‌ و مزگێنیێ بد‌ه‌ وایێن باوه‌ری ئانیین كوموحه‌قه‌ق ژوانرا لبال خود‌ایێ وان د‌ه‌رباز بویه‌ك سه‌راست ( جھه‌ك به‌ركه‌تی – و پێشكه‌تنا د‌قه‌د‌ر و قیمه‌تد‌ا ) ھه‌یه‌ . كافرا گووتن : ھه‌ما براستی ئه‌ڤێھه‌ شھركه‌ره‌ك ئه‌شكه‌ره‌یه‌ .

3- براستی خویكه‌رێ ھه‌وه‌ ئه‌للاھه‌ ، ئه‌وێ عه‌سمان و عه‌رد‌ د‌شه‌ش رووژا د‌ا چێكری . پاشێ خوه‌ لسه‌ر عه‌رش ( ته‌ختێ جھاند‌ارێ ) را گرت . كار و بارا برێڤه‌ د‌بێ ( ته‌یبرا ھه‌رتشته‌ كی د‌د‌ێ ) . چ مه‌ھد‌ه‌ركه‌ره‌ك خێنجی پاش ئزناوی نینه‌ ، ئھا ھه‌ما ئه‌وه‌ خود‌ا خویێ ھه‌وه‌ ، ڤێجا نخوه‌ عباد‌ه‌تێ وی بكن. ما ھوون شیرتێ ناكرن ؟

4- زڤرینا ھه‌وه‌ پێكڤه‌ بئالیێ ویڤه‌ یه‌ ؛ وه‌عد‌ا خود‌ێ راست و د‌ورسته‌ . ھه‌ما ئه‌وه‌كو د‌ه‌س چێكرنێ د‌كێ ، پاشێ [ ل قئامه‌تێ ] ئه‌وێ د‌زڤرینێ ، د‌ا ب د‌ورستی كرھا وا كه‌سێن ئیمان ئانیین و كارێن قه‌نج كرین بد‌ێ ، و كه‌سێن ئنكار كرین ژوانرایه‌ ڤه‌خارنه‌ك ژ ئاڤا كه‌ل و عه‌زابه‌ك بئێش ، ژ به‌ركو ئنكار د‌كران .

5- ئه‌وه‌ یێ رووناھی د‌ایی رووژێ و ھه‌یڤ  نوورانی كری ، وژ وێرا قرار گه‌ھ د‌انیین ، د‌ا ھوون ئێژمارا سالا و حه‌سابێ بزانن. خود‌ێ خێنجی ب د‌ورستی ئه‌و چێنه‌كرنه. [ خود‌ێ ] ژ كووما كو زاننرا نیشانان به‌ر فره‌ھ د‌بێژێ .

6- براستی د‌ھات و چووا شه‌ڤ و رووژێ و ئه‌وا خود‌ێ د‌عه‌سمانا و عه‌رد‌ێد‌ا چێكری نیشان ھه‌نه‌ ژ وێ كوومێ را كوھای ژ خوه‌ ھه‌نه

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.