۞ ئاخفتنا 1۞

۞ ئاخفتنا 1۞

مقالات مرتبط

 

سپاس ھه‌می بو خودانه‌، ئه‌وێ بێژه‌ر نكارن هه‌می په‌صنێ وی بدن و ئه‌هلێ ئێژمارێ نكارن دایین و نعمه‌تێن وی بئێژمێرن و خه‌باتكه‌ر نكارن حه‌قێ وی پێك بینن. ئه‌وێ ھزرێن د‌وور و بلند ئه‌وی ده‌رك ناكن و زیره‌كێن تیژ فێھم ناگھێنێ.

ئه‌وێ خلاسه‌ك و حدود ژ نیشانێن وی را نه‌یی و ]كه‌لیمه‌یه‌ك لایقێ[ په‌صن دانا وی تنه‌یی، ئه‌وێ وه‌خته‌ك ب ئیژمار و زه‌مانه‌ك دیاركری ژێرا نه‌یی. مه‌خلوق ب قودره‌تا خوه‌ چێكر و با، بره‌حمتا خوه‌ بلاڤ كر و پێ ته‌حتان له‌رزینا عه‌ردێ خوه‌ سه‌كناند.

ده‌سپێكا دین، ناسكرنا وی یه‌ و كه‌مالا ناسینا وی دورست باوه‌ریا ب وی یه‌، و كه‌مالا دورست باوه‌ریێ ته‌ك زانینا وی یه‌ و كه‌مالا ته‌ك زانینا وی خوه‌ خالس كرنا ژ وی را یه‌ و كه‌مالا خوه‌ خالس كرنێ، ژێ برنا صفه‌تا یه‌ (صفه‌تێن مه‌خلوقایه‌) ژ وێ، چكو هه‌ر صفه‌ته‌ك نیشان ددێ كو ئه‌و (صفه‌ت) نه‌ مه‌وصوفه‌ (خوه‌یێ صفه‌ت) و هه‌ر مه‌وصوف ژی دخوه‌یهێنێ كو نه‌صفه‌ته‌، ڤێجا ئه‌و كه‌سێ پێ وه‌صفه‌كی ]ژ وه‌صفێن مه‌خلوقا[ ژ خودایێ پاك باخڤێ، ئه‌وی هه‌ڤال ژێرا چێكریه‌ و ئه‌وێ هه‌ڤاله‌كی ژێرا چێكێ ئه‌وی دكێ جووت و ئه‌وێ وی جووت بكێ ئه‌وی ئه‌و قه‌ت كریه‌ ژ ]یێكیتی یێ ئێخستیه‌[ و یێ ئه‌وی قه‌ت بكێ ئه‌و ناس نه‌كریه‌ و یێ وی ناس نه‌كی وێ تلیا خوه‌ بالێ ڤه‌ بكێ (ئشاره‌ بكێ بالێڤه‌) و ئه‌وێ تلیا خوه‌ بالێڤه‌ بكێ ئه‌وی حه‌د و سینور ژێره‌ چێكریه‌ و ئه‌وێ حه‌د و سینوران ژێره‌ چێكێ ئه‌وی ئه‌و ئانیه‌ ئێژمارێ ]ته‌وحید و ته‌ك بونا خودێ خراب كریه‌ و ئه‌و ئانیه‌ رێزا مه‌خلوقان كو نه‌ ته‌كن و تێن ئێژمارتن[.

ئه‌وێ بێژێ «ل كوده‌رێ یه‌؟» ئه‌وی ئه‌و نه‌كار كریه‌، ئه‌وێ بێژێ «لسه‌ر چی یه‌؟» ئه‌وی جهه‌ك ڤاله‌یێ ژ وی هشتیه‌، ئه‌و هه‌یه‌ لێبه‌لێ نه‌ ب چێبین، هه‌ییه‌كه‌ كو تنه‌هی ژێرا تنه‌بیه‌، دگه‌ل هه‌ر تشتی یه‌ لێبه‌لێ نه ‌ل كێله‌كا وا دا، خێنجی هه‌ر تشتی یه‌ لێبه‌لێ نه‌ جدایێ ژ وا یه‌، كاركه‌ره‌ لێبه‌لێ نه‌ پێ بزاڤ و ئاله‌تان، بینه‌ره‌ ]به‌صیره] ژ هنگێ ڤه‌ هێجا مه‌خلوقێ كو لێ تێ نێرین تنه‌یێ، ته‌ك بیه‌ ژ هنگێ ڤه‌ هێجا كه‌س نه‌یی كو بێهنا مرووڤ پێ بێ و ژ به‌ر تنه‌هیا وان مروڤ بكه‌ڤێ ده‌هشه‌تێ ]هه‌ر هه‌بیه‌ و بێ شریك و بێ هه‌ڤاله‌[.

مه‌خلوق ب چێكرنه‌كی چێكر و ب ده‌سپێكرنه‌كی ده‌سپێكر بێ‌ی وێ هندێ كو نیاز ب هه‌ڤپه‌یڤینێ هه‌بێ و ژ ته‌جربه‌یه‌كی ئستفاده‌ بكێ و حه‌ره‌كه‌ته‌ك ژێ چێبێ ئان دل مژولاهیه‌ك كو ئه‌وی په‌ریشان بكێ تێدا په‌یدا ببێ. هه‌ر تشت ل زه‌مانێ وێد ا ده‌ینا و تشتێن موخته‌لف دگه‌ل هه‌ڤ رێك ئێخستن و ژ هه‌ر تشته‌كی را ]غه‌ریزه‌[ طه‌بیعه‌ته‌ك چێكر و ئه‌و دا دگه‌ل وان، ئه‌وی پێشیا ده‌سپێ كرنێ دا ئاگاهی پێ هه‌بی و حدود و خلاسه‌كا وان دزانیا و همبه‌ر و ڤیانا وان (مه‌یل و تشتا ژ بونا وان لازم) ناس دكرا.

پاشێ خودایێ بێ كێماسی ده‌س كه‌لشاندنا ھه‌وایێ كر و كێله‌كا ئاسمانێ هه‌وایێ شه‌قتاند، ڤێجا ئاڤه‌كی بووش و پر پێل و سه‌ر هه‌ڤدا كووم بیی جاری كر و ئه‌و دانی سه‌ر بایه‌كی له‌ز و دژوار و پر له‌رزێن و پر ده‌نگ، ڤێجا فه‌رمان دایێ كو ئه‌وێ بزڤرێنێ و ژ بونا شداندنا وێ و گهاندنا وێ بو حه‌د و سینوورێ وێ ئه‌و لسه‌ر وێ خورت كر، هه‌وا ل بن وێ بایێ را شه‌قتی و ئاڤ ژی لسه‌ر را فشتكی و جاری بی.

پاشێ خودایێ پاك، بایه‌ك دی چێكر، بایه‌ك سته‌ور ]بێ حاصل و بێ بار[ ژ بونا هه‌ژاندن و ئانین برنێ، هنارتنا وێ بایێ دوام دا، بایه‌ك دژوار و ژ جهه‌ك دوور و نه‌دیار. ڤێجا فه‌رمان دا وێ بایێ كو لسه‌ر وێ ئاڤا پر پێل دا بێ و پێلێن وێ به‌حرێ هلێخێ، ڤێجا وه‌ك چه‌وا مه‌شك تێ كه‌یاندن ئه‌و هه‌ژاند، و وه‌ك وێ بایا پێشیا وێ ڤه‌كری، بسه‌ر دا هات و سه‌ر و بنێ وێ ب سه‌ر هه‌ڤ دا ئانی و هه‌می ته‌ڤلیهه‌ڤ كر حه‌تا كه‌ف سه‌ر كه‌ت وه‌ك سه‌ركه‌تنا نیڤشكێ مه‌شكێ.

ڤێجا [خودایێ پاك] ئه‌و بلند كر بو ئالیێ هه‌وایێ شه‌قتیی و ڤاله‌هیا به‌رفره‌ھ ڤه‌، و ژ وێ، حه‌فت عه‌سمان چێكرن، و عه‌سمانێ خارێ كر پێله‌ك پێشی گر ]ژ رژهانا عه‌سمانێن سه‌راتر] و سه‌راترێ وان ژی كر بانه‌ك بو پارازتنا وان و بلنداهیه‌ك خوه‌ راگر، بێ ی وێ چه‌ندێ كو ستونه‌ك هه‌بت حه‌تا لسه‌ر بێ راوه‌ستان و بێ بزمار كو قه‌تێن وێ پێكڤه‌ ده‌ینت. پاشێ ئه‌و پێ خه‌ملا ستێران و روناهیا وان خه‌ملاند، و ل وێ دا چرایه‌ك روناهی كه‌ر (روژ) و هه‌یڤه‌ك روناهی ئێخست كار كو هه‌ر یێك فه‌له‌كه‌ك زڤرووك و ل بلنداهیه‌كی دا وه‌ك له‌وحه‌یه‌كی ل حالێ بزاڤێ دا حه‌ره‌كه‌ت دكن.

پاشێ ژی ناڤبرا عه‌سمانێن بلند ڤه‌كر، ڤێجا ئه‌و پێ جور بجورێن مه‌لائیكه‌تێن خوه‌ ته‌ژی كر، هنه‌ك دائیم د سه‌جدێ دا نه‌ و ناچن ركوعێ، هنه‌ك دائیم د ركوعێ دا نه‌ و خوه‌ راست ناكن، و هنه‌ك ب رێز سه‌كنینه‌ و خوه‌ ته‌ڤ نادن و هنه‌ك ژی دائیم ته‌سبیحان ددن و ناوه‌ستن. ئێكجار خه‌و ناكه‌ڤێ چاڤێ وان و خه‌له‌تی ژ وان چێنابێ و سستی یا به‌ده‌نێ ل وان دا نایێ دیتن و غه‌فله‌تا ژ به‌ر ژبیر كرنێ ل وان دا په‌یدا نابێ. هنه‌ك ژ وان ژی ئه‌میندارن لسه‌ر وه‌حیا وی و ئاخفتنان بو پیغه‌مبه‌رێن وی تینن، و هات و چووێ دكن بو ئانینا قه‌زا و ته‌قدیرا ئلاهی. هنه‌ك ژ وان ژی پارێزه‌رێ به‌نده‌یێن وی نه‌ و كوومه‌ك ژی ده‌رگه‌هڤانێ بهشتێن وی نه‌. و هنه‌ك ژ وان ژی پیێن وان لسه‌ر عه‌ردێن خارێ یه‌ و سطووێ وان بلند بیه‌ بو عه‌سمانێ ژووری و قه‌تێن به‌ده‌نا وان ژ ئه‌قطارێ عه‌ردێ ده‌ر‌كه‌تیه‌.

]هنه‌ك ژ وان مه‌لائیكه‌تان] ملێ وان موناسبێ راگرتنا عه‌رشێ خودا یه‌ ]ل بن عه‌رشێ ئلاهی دا] چاڤێن وا به‌ر ژێره‌ و په‌رێن خوه‌ كووم كرنه‌ و لخوه‌ پێچانه‌، ناڤبه‌ینا وان و یێن دی دا ناڤبرێن مه‌زناهی یێ و په‌ردێن قودره‌تێ هاتنه‌ ده‌ینان. ل فكر و خیالێن خوه‌ دا بو خودانكه‌رێ خوه‌ شكلان چێناكن، و صفه‌تێن مه‌خلوقان پێڤه‌ ناده‌ینن و ئه‌وی ل جهه‌كی دا مه‌حدود ناكن و بو وی همبه‌ره‌كی چێناكن و تلیا خوه‌ بالێ ڤه‌ درێژ ناكن.

ژ ڤێ خوطبێ یه‌، ده‌رحه‌ق ئافراندنا ئاده‌م د‌ا: پاشێ خودایێ بێ كێماسی ژ جهێ زڤر و نه‌رمێ عه‌ردێ و ژ عه‌ردێ شیرین و شووره‌زار هنه‌ك ئاخ هلانی و پێ ئاڤێ شوشت حه‌تا خالص بی و ته‌ڤلی شلاهیێ كر حه‌تا پێكڤه‌ زه‌لقی و ژ وێ شكله‌ك چێكر خودانێ قه‌ت و ئه‌ند‌ام و مه‌فصه‌لان، ئه‌و زوا كر حه‌تا خوه‌ بهه‌ڤه‌ گرت و ھشك كر حه‌تا وه‌ك قافك ره‌ق بی، ئه‌ڤاهه‌ ل وه‌خته‌ك ئیژمارتی و زه‌مانه‌ك دیار كری دا پێك هات، پاشێ ژ رحێ خوه‌ پف كرێ ڤێجا هه‌ما د جھ دا بو مروڤه‌ك خودان هزر و فكر، هزرا خوه‌ تێخی كار و پێ فكرا خوه‌ ژ تشتا به‌هرێ وه‌ردگرێ. و ده‌ست و پێ و قه‌تێن دی یێن به‌ده‌نێ دانێ كو ل خزمه‌تا خوه‌ دا‌ بكار بگرێ و هنه‌ك وه‌سیله‌ دانێ كو ئستفادێ ژێ بكێ و مه‌عریفه‌ت [ناس كرن] ژێره‌ چێكر كو پێ وێ حه‌ق و باطل ژ هه‌ڤ ڤه‌قه‌تێنێ و طاما و بێهنا و ره‌نگا و تشتا ناس بكێ.

]ئه‌ڤ مروڤ چێكر ژ] هه‌ڤیره‌ك ژ سرشتا ره‌نگێن جور بجور، هنه‌ك وه‌ك یێكن دگه‌ل هه‌ڤ رێك كه‌تی نه‌ و هنه‌ك موخالف و دژێ هه‌ڤن، وه‌ك گه‌رمی و ساری، طه‌ری و هشكی، نه‌خوه‌شی و كه‌یف خوشی یێ. خودایێ سوبحان ئه‌مانه‌تێ كو سپارتبی مه‌لائیكه‌تا ژ وان خوه‌ست و ڤیا ئه‌و وێ سوز و قرارا دایین پێك بێنن و لبه‌رابه‌رێ وی دا بچن سه‌جده‌ و ئه‌وی مه‌زن راگرن و لبه‌رابه‌رێ وی دا خوه‌ بشكێنن.

ڤێجا خودایێ پاك گوت: ژ ئاده‌م را هه‌ر‌ن سه‌جده‌ و هه‌می كه‌تن سه‌جدێ، خێنجی ئبلیس. ئه‌و سه‌ر خوه‌ چووبی و به‌دبه‌ختی یێ سه‌ری ژێ ستاند، خوه‌ مه‌زن كر چكو ژ ئاگر چێبیبو و ئاده‌م كو ژ حه‌ریا هشک چێبیبو كێم و حه‌قیر حه‌ساب كر، ڤێجا ژ به‌ر كو ئه‌و بو موسته‌حه‌قێ عه‌زابێ ئلاهی و ژ بونا كامل كرنا ئمتحانێ و پێك ئانینا قرارا، خودا موهله‌ت دایێ و گوت: «ژ بونا ته‌ موهله‌ت ھات د‌ایین حه‌تا روژ و وه‌ختێ هاتی دیار كرن ]روژا قیامه‌تێ[».

پاشێ خودایێ بێ كێماسی، ئاده‌م ده‌ینا د بهشتێ دا، ئه‌و جهێ كو ژیان ل وێ ده‌رێ خوه‌ش و رحه‌ت و ئێمناهی تێدا هه‌یی. و هشێداری دایێ كو های ژ ئبلیس و دوژمنیا وی هه‌بێ، لێبه‌لێ دوژمنێ ئاده‌م ده‌ما ئه‌و ل وی جهێ خوه‌ش و ئه‌من دا و هه‌ڤاله‌تیا وی دگه‌ل قه‌نجان دیت، حه‌سه‌د پێ بر ]و حیله‌ لێ كر[. ڤێجا ئه‌وی (ئاده‌م) یه‌قینا خوه‌ ب شكێ و ئرادا قه‌وی ب یا سست فرووت و كه‌یف خوه‌شی ب طرسێ گوهه‌راند و های ژێ نه‌مانا وی پوشمانی پێڤه‌ هات. پاشێ خودا ده‌ریێ ته‌وبێ لێ ڤه‌كر و كه‌لیما ره‌حمه‌تا خوه‌ نیشا وی كر و وه‌عده‌ دا كو جاره‌ك دی ئه‌وی بزڤرێنێ بهشتا خوه‌، ڤێجا ئه‌و بو جهێ ئمتحان و زه‌حمه‌ت و چێبوونا زارووك و زوریه‌تێ هنارت خارێ.

و خودایێ سوبحان ژ ناڤ زارووكێن وی هنه‌ك پێغه‌مبه‌ر بژارتن، و سووز و پێمان ژ وان ستاند كو وه‌حیا وی راگهێنن و لسه‌ر رساله‌تا وی ئه‌مانه‌تدار بن. ده‌ما زێده‌ترێ خه‌لكێ سووز و پێمانا خودێ دگه‌ل وان هه‌یی گوهه‌راندین ڤێجا ژ ناسكرنا حه‌قێ وی پاشڤه‌ مایین و همبه‌ر ژێره‌ چێكرین و خوه‌ ب وان گرتین و شه‌یطانان به‌رێ وان ژ ناسكرنا وی زڤراندین و ئه‌و ژ ]عباده‌ت و[ په‌ره‌ستنا وی ڤه‌كرین، هنگێ پێغه‌مبه‌رێن خوه‌ هنارتن ناڤ وان، پێغه‌مبه‌ر په‌ی هه‌ڤره‌ دهاتان دا ژ خه‌لكێ بخازن ئه‌وێ قرارا سروشتا وان لسه‌ر هاتی ئاڤا كرن پێك بینن و ئه‌وان نعمه‌تێن هاتین ژبیر كرن بێنن بیرا وان و پێ راگه‌هاندنا ]فه‌رمانێن ئلاهی[ ده‌لیلێ لسه‌ر وان ته‌مام بكن و خه‌زینێن عه‌قلان ل به‌ر وان ڤه‌كن و نیشانێن قودره‌تا خودێ بوان بدن دیتن، نیشانێن وه‌ك: بانێ بلندێ ل راسه‌رێ وان هاتی چێكرن (عه‌سمان) و ئه‌و مه‌هدكا لبن وا دا هاتی ده‌ینان (عه‌رد) و ئه‌و وه‌سیلێن ژیانێ كو ئه‌وا ساخ دهێلن و ئه‌و وه‌ختێن دیار كری كو دبن سه‌به‌بێ ژ به‌ین چونا وان و ئه‌و طه‌نگاسی و نه‌خوه‌شیێن دبن هه‌گه‌را پیراتی یا وان و ئه‌و قه‌ومینێن كو پێ هه‌ڤرا لسه‌ر وان دا تێن.

و خودایێ پاك مه‌خلوقێ خوه‌ ]ل چ زه‌مانا دا[ نه‌هشتیه‌ بێ‌ی پێغه‌مبه‌ر، ئان كتێبا ]ژ عه‌سمانا[ هاتی خارێ، ئان ده‌لیله‌ك بڕا و ئان رێیه‌ك سه‌راست. پێغه‌مبه‌رێن وه‌ره‌نگ كو كێم بونا وان و پر بونا وایێن دژاتی دگه‌ل وان دكران نه‌بو هه‌گه‌را وێ یێكێ كو كێماسی یێ بێخن كارێ خوه‌. هنه‌ك ژ وان ئه‌وێن پاش وان هاتین ژ وان ئاخفتنه‌، و هنه‌ك ژی یێن كو ده‌رباز بینه‌ ئه‌وێن پێش وان دا ئه‌و دانه‌ ناس كرن.

ل سه‌ر ڤێ رێبازێ صه‌ده‌ و زه‌مانێن درێژ ده‌رباز بین و باب چون و كور كه‌تن شونا وان دا حه‌تا كو خودایێ بێ كێماسی «محمد رسول الله» صه‌لات و سه‌لامێن خودا لێ بن ژ بونا پێك ئانینا وه‌عدا خوه‌ و ته‌مام كرنا پێغه‌مبه‌ریێ هنارت، ئه‌ڤ ل وی حالی دا بی كو ژ بونا وی ژ پێغه‌مبه‌ران وه‌عد و قرار هاتبین گرتن. ]ئه‌و پێغه‌مبه‌رێ كو[ نیشانێن وی مه‌شهور بین ]ل كتێبێن ئاسمانی دا ژێ هاتبێ ئاخفتن[ و ل زه‌مانه‌ك به‌ركه‌تی دا هات دنیایێ هنگێ خه‌لكێ لسه‌ر رویێ عه‌ردێ لپه‌ی دین و ئایینێن جوربجور و خوستێن بلاڤه‌ و رێكێن ژ هه‌ڤ جدا بین. هنه‌ك ژ وان خودا وه‌ك مه‌خلوقێن وی حه‌ساب دكران، هنه‌كا به‌رێ خوه‌ ژ ناڤێ خودێ زڤراندبی و هنه‌كا ژی به‌رێ خوه‌ دابی خێنجی خودێ. ڤێجا خودێ پێ وی (پێغه‌مبه‌ر) ئه‌و هدایه‌ت كرن و ژ رێ وندا بینێ ده‌رێخستن و ژ جه‌هاله‌ت و نه‌زانیێ خلاس كرن.

پاشێ خودایێ بێ كێماسی ژ بونا (حه‌زره‌تێ) موحه‌ممه‌د (ص) ]لقاء و[ نێزیك بونا خوه‌ بژارت و ژ وی را ب وێ یا لبال خوه‌ رازی بی قه‌درێ وی گرت و به‌رێ وی ژ ڤێ دنیایا تێر به‌لا و نه‌خوه‌شی زڤراند، ڤێجا ب كه‌ره‌ما خوه‌ ]جانێ وی گرت و[ بر بال خوه‌، صه‌له‌وات لسه‌ر وی و بنه‌مالا وی بن.

و ]پێغه‌مبه‌ر[ ئه‌و تشتا پێغه‌مبه‌را پاش خوه‌ ڤه‌ لناڤ ئومه‌تێن خوه‌ دا دهشتان لناڤ هه‌وه‌ دا هشت، چكو چ پێغه‌مبه‌ره‌كی ئومه‌تا خوه‌ سه‌ر به‌ره‌دایی و بێ‌ی رێكه‌ك رووناھی، نیشانه‌ك ڤه‌دایی پاش خوه‌ڤه‌ نه‌هشتنه‌. ئه‌ڤه‌ كتێبا ره‌بێ هه‌وه‌ لناڤ هه‌وه‌ دایه‌، حه‌لال و حه‌رامێ وی تێدا هاتیه‌ به‌یان كرن و فه‌رز و سونه‌ت و ناسخ و مه‌نسوخ هاتنه‌ دیار كرن و كفش كریه‌ كانێ چ كار «موباحن» و كیژان لازمه‌ مروڤ بكێ و خوه‌ ژ كیژانێ بپارێزێ، «خاص و عام»، شیره‌ت و مسال و حوكمێن وی ده‌وام دكن و حوكمێن گرێدایی ب حه‌د و سینووره‌كی ڤه‌ و «موحكه‌م» و «موته‌شابھ» هه‌می تێدا كفش و رووناهی نه‌.

هه‌ر موجمه‌له‌ك (گوتنا كورت كو زانینا مه‌عنا وێ موحتاجێ ته‌فسیر كرنێ بێ) شی كریه‌ و هه‌می موشكل و نه‌دیارێن وێ روناهی كریه‌. و هه‌روها هنه‌ك تشت هه‌نه‌ كو بو زانینا وان سوز و قرار هاتیه‌ گرتن و هنه‌ك ژی ژ بونا نه‌زانینا وێ ئزن هاتیه‌ دایین، هنه‌ك حوكم ل كتێبا خودێ دا هاتنه‌ واجبكرن و ل سونه‌تێ دا «نه‌سخا» وێ كفش بیه‌. هنه‌ك حوكم ل سونه‌تێ دا هاتنه‌ واجب كرن، لێبه‌لێ ل كتێبێ دا ژ نه‌كرنا وێ را ئزن هاتیه‌ دایین، هه‌ر وها ھنه‌ك كریار ل زه‌مانێ خوه‌ دا واجبن و ده‌ما وه‌ختێ وان ده‌رباز ببێ واجبی یا وان ژی ژ به‌ین دچێ. حه‌رامێن وی ژی دگه‌ل هه‌ڤ فه‌رقن، هنه‌ك ژ وان گونه‌ھێن مه‌زنن ]كه‌بیره‌[ كو خودێ ل به‌رابه‌رێ كرنا وان دا وه‌عدا ئاگرێ جه‌هنه‌مێ دایه‌، و هنه‌ك ژی گونه‌ھێن بچووكن كو به‌خشینا خوه‌ لبه‌ر ڤه‌ دایه‌. هنه‌ك كریار ژی هه‌نه‌ كو كێمێ وێ قه‌بول دبێ و ل كرنا زه‌حفترێ دا ژی ئازادن.

ژ ڤێ خوطبێ یه‌ ده‌رحه‌قێ حه‌جێ دا: ]خودێ حه‌ج[ زیاره‌تا مالا خوه‌، ئه‌وا ژ بونا خه‌لكێ كری قبله‌، لسه‌ر هه‌وه‌ فه‌رز كریه‌، ب ڤیان دچنێ وه‌ك تێهنی یا، كو دچن سه‌ر ئاڤێ و وه‌ك كه‌ڤوكان ده‌ما ب كه‌یف دچن هێلوونێ. خودایێ سوبحان ئه‌و كریه‌ نیشانا خوه‌ شكێناندنێ لبه‌رابه‌رێ مه‌زناهی یا خوه‌ دا، هه‌ر و‌ها وسیله‌یه‌كه‌ ژ بونا ئقرارا ب عه‌ظه‌مه‌تا ئلاهی. و ژ ناڤ مه‌خلوقێ خوه‌ هنه‌ك گوهدار بژارتن كو فه‌رمانا وی گوهلێ دبن (و بجی تینن) و گوتنا وی ]راست دزانن و[ ته‌صدیق دكن و پیێ خوه‌ داتینن جهێ پیێ پێغه‌مبه‌ران و خوه‌ وه‌ك وا مه‌لائیكه‌تا لێ دكن ئه‌وێن ل دوورا عه‌رشێ وی دزڤرن ]و طه‌واف دكن[.

ل بازارا به‌نده‌یی یێ دا فه‌یده‌یه‌ك زه‌حفی ب ده‌ستخوه‌ڤه‌ تینن و ژ بونا گه‌هشتنا وه‌عدگه‌ها به‌خشینا ئلاهی له‌زێ دكن.

خودایێ پاك و بلند حه‌ج كر نیشانا ئسلامێ و جهه‌ك ئه‌من بو په‌ناهبه‌ران، زیاره‌تا مالا خوه‌ فه‌رز كر و پێك ئانینا حه‌قێ وێ واجب كر و چوونا وێ ده‌رێ ل سه‌ر هه‌وه‌ نڤیسی، خودایێ بێ كێماسی كه‌ره‌م كریه‌: «زیاره‌تا وێ مالێ ژ بونا خودێ لسه‌ر وا كه‌سێن بكارن بچن وێ ده‌رێ پێ دڤێ یه‌. و هه‌ر كه‌سێ كوفرێ بكێ ڤێجا (بلا بزانێ) براستی خودا نه‌ موحتاجێ جهانیا نه‌».

۞ ئاخفتنا 2 ۞

پاش زڤرینا ژ صفینێ ئه‌ڤ ئاخفتن كریه‌. ئاخفتنه‌ك عه‌قید‌ه‌تی، تاریخی و سیاسی یه‌:

ئه‌ز حه‌مدێ وی دكم ژ بونا ته‌مام بونا نعمه‌تا وی و ته‌سلیم بونا لبه‌رابه‌رێ مه‌زناهیا وی دا و پارازتنا من ژ گونه‌ھان. و ئه‌ز ئاریكاری یێ ژ وی دخازم كو ئحتیاج و نیازا من هلینت، براستی ئه‌وێ ئه‌و وی هدایه‌ت بكێ تجارا (قه‌ت) ل رێكێ وندا نابێ و ئه‌وێ ئه‌و دوژمنیێ دگه‌ل بكێ په‌ناھ و خلاس ژێره‌ تنه‌هن و ئه‌وێ ئه‌و ئحتیاجی یێن وی پێك بێنێ تجارا ]فه‌قیر و نه‌دار[ نابێ، ڤێجا براستی ئه‌و (حه‌مد‌ێ خود‌ێ) گرانترین و سه‌راترین تشته‌.

ئه‌ز شه‌هده‌ ددم [دبێژم و باوه‌ر دكم[ كو خێنجی «ئه‌لڵاھ»‌ تو ئلاهێن دی نینن، ئه‌و ته‌كه‌ و شریك ژێرا تنه‌هن، ئه‌ڤ شه‌هده‌یی یا من ب ئخلاصه كو هاتیه‌ ئمتحان كرن و هه‌ڤرێ یه‌ دگه‌ل پاكیا نیه‌تێ.

هه‌ر و هه‌ر و حه‌تا ئه‌م هه‌بن ئه‌مێ لسه‌ر ڤێ باوه‌ریێ بن و ژ بونا روژا طرسێ ئه‌وا ل به‌راهیا مه‌ هه‌یی ئه‌مێ ژ خوه‌ را زه‌خیره‌ بكن. شه‌هده‌ دانا ب ڤی ئاوایی نیشانا باوه‌ریا ب ڤیانه‌ و ده‌سپێكا قه‌نجی یێ و رازی بونا خودێ و دوور كرنا شه‌یطانه‌.

و ئه‌ز شه‌هده‌ ددم كو موحه‌ممه‌د به‌نده‌ و ره‌سولێ وی یه‌، كو ئه‌و دگه‌ل دینێ مه‌شهور و زانینه‌ك سه‌راتر و كتێبا نڤیساندی و نوورا روناهی و طاڤا ب له‌یلان و فه‌رمانا بڕا هنارت دا كو شوبهه‌ و گومانێ ژ به‌ین ببێ و پێ تشتێن ئه‌شكه‌ره‌ ده‌لیلان بێنێ و پێ ئایه‌ت و نیشانان های ژ خوه‌ مایینێ چێكێ و پێ ئاخفتنا ژ به‌لا و عه‌زابێن خه‌لكێ زه‌مانێن ده‌رباز بیی، خه‌لكێ بطرسێنێ.

هنگێ خه‌لك لناڤ فتنێ دابین و شریتا دین و ئایینێ قه‌ت بیبی و دیوارێ یه‌قین ]و باوه‌ری یێ[ هاتبی هه‌ژاندن، ئختلاف كه‌تبی بیر و هزرێن بنیاتی، كار و بار ته‌ڤلیهه‌ڤ بوون، رێكا خلاسیێ طه‌نگ و جهێ لێ زڤرینێ لبه‌ر خه‌لكێ ڤه‌شارتی بی. ڤێجا هدایه‌ت بێ ناڤ و نیشان بی و كووری تی لناڤ خه‌لكێ بلاڤ بیبی.

]وی زه‌مانی[ بێ ئه‌مری یا خودا و ئاریكاریا شه‌یطان دهاتا كرن، و ده‌ست ژ ئاریكاریا ئیمان و باوه‌ریێ هاتبی كشاندن، ڤێجا ستونێن وێ ژ هه‌ڤ كه‌تی و نیشانێن وێ ئنكار بیی و رێكێن وێ ویران و جادێن وێ ڤه‌شارتی بین.

گوهداری یا شه‌یطان دكران و ب رێكا وی ڤه‌ دچوان و ژ كانیێن وی ئاڤ ڤه‌د‌خاران، پێ ئاریكاریا وان شه‌یطان بێره‌قا سه‌ركه‌تنێ راكر و فتنه‌ هلێخستن و ئه‌و پێپه‌ز كرن و پێ صمێن خوه‌ یێن هشك ئه‌و هه‌رشاندن، خه‌لك ل وی حالی دا حه‌یری و نه‌زان و خاپاندی بین و ل كێله‌كا باشترین ئاڤاهی (كه‌عبه‌) و پیسترین جیرانا دا ژیان دكران، شه‌ڤا، خه‌و ناكه‌تا چاڤێن وان و كلێ چاڤێ وان هیستر بین، ئه‌و ل جهه‌كی دژیان كو زانایێن وان ده‌ڤ گرێد‌ایی و جاهل و نه‌زانێن وان ب قه‌در و قیمه‌ت بین.

ژ ڤێ خوطبێ یه‌، دبارا ئه‌هلێ به‌یتا پێغه‌مبه‌ر دا: ئه‌و ئه‌مینێن ڤه‌شارتی یێن وی و (سرێن ئلاهی) و بنگه‌ها ده‌ستورێن وی و مه‌عده‌نا علمێ وی و جهێ فه‌رمانا وی و شكه‌فتێن (خه‌فگه‌ھا) كتێبێن وی و چیایێن ئایینا وی نه‌، طه‌وھانا پشتا ئایینێ پێ وان راست بیه‌ و له‌رزا وێ پێ وان ژ به‌ین چوویه‌.

ژ ڤێ خوطبێ یه‌ دبارا منافقان دا: گونه‌ھان دچینن و چاندنی یا خوه‌ پێ ئاڤا سه‌ر خوه‌ چونێ ئاڤ ددن و هلاكه‌تێ ددروون، ل ناڤ ڤێ ئوممه‌تێ دا كه‌س دگه‌ل ئالێ موحه‌ممه‌د (ص) نایێ به‌رابه‌ر كرن. و ئه‌و كه‌سێن هه‌ر و هه‌ر قه‌نجیا ئه‌هلێ به‌یتێ لسه‌ر وان، ئه‌و نكارن به‌رابه‌ر بن دگه‌ل وان. ئه‌و خیمێ دین و ئایینێ و ستونێن یه‌قین ]و باوه‌ریێ[ نه‌، زێده‌گاڤ ل وان بزڤرن و پاشڤه‌ مایی بلا خوه‌ بگهێنن وان. تایبه‌تی یێن پێشكاری یێ و حه‌قێ رێبه‌ریێ، یێن وا نه‌، وه‌صیه‌ت و وراسه‌ت ژی هه‌ر لناڤ وان دا یه‌. ئا نهایه‌ كو حه‌ق زڤری بال خوه‌یێ خوه‌ و گها وی جهێ كو دڤیا بگهێتێ.

۞ ئاخفتنا 3 ۞

ئه‌ڤ خوطباهه‌ یا ئمام عه‌لی پێ ناڤێ «شه‌قشه‌قیه‌» مه‌شهور بیه‌.

ئاگاھ بن، ئه‌ز بخودێ كم، فلانكه‌سی ئه‌و ]خلافه‌ت[ وه‌ك كراس به‌ركرنێ به‌ركر، حالحاله‌ ئه‌وی دزانیا جهێ من بو وێ وه‌ك مه‌یلا به‌ر ئاشه‌ [كو به‌ر ئاش ل دوورا وێ دزڤرێ[ لێمشت ژ من جاری د‌بێ و فرنده‌ نكارن بگهێن ]بلندیا[ من. ڤێجا من ئه‌و پێ پینه‌كی نخوماند و به‌رێ خوه‌ ژێ زڤراند و پشت دایێ. و من هزر كر كانێ گه‌لو ئه‌ز ب ده‌ستێ شكه‌ستی هێرشێ ببم ئان ل طاریتی یا كوور د‌ا صه‌بر بكم، ئه‌وا كو مه‌زنان كال دكێ و بچوكان پیر دكێ و باوه‌ردار تێدا ل زه‌حمه‌تێ دا نه،‌ حه‌تا بگهێن خودایێ خوه‌؛ ڤێجا من دیت كو صه‌بر كرن باشتره‌ (عاقلانه‌تره‌) و ژ به‌ر وێ یێكێ من صه‌بر كر وه‌ك وی كه‌سێ قرش كه‌تی چاڤێ وی دا و هه‌ستی ل گه‌ریا وی را ئاسێ بیی. من میراتا خوه‌ پوور بوویی ددیتا.

نظرات

ارسال نظر

* فیلدهای ستاره دار حتما بایستی مقدار داشته باشند.