د امام (عچ) په هکله د امام صادق(ع) وينا

د امام (عچ) په هکله د امام صادق(ع) وينا

 اے مهرم چا چې د ظهور وخت وټاکل هغه دروغجن دي او چا چې بيړه او تلوار وکړه هغه ګمراه شول او کوم خلق چې تسليم شول او صبر يې وکړ هغه بريالي او نجات موندوونکي دي.

[1][1] . اصول کافي ټوک 2 مخ 191

تبصره

د يو پيغام د وتو

* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.