* ډګرونه په نښه سره یو ستورگي باید خامخا ارزښت ولري.