w&m;pD&ifawmfrlrnfhae@?

w&m;pD&ifawmfrlrnfhae@?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

 tv†m[kdto#ifjrwfESifh aumif;uifususrf;tm; vufcH,kH=unf=uolrsm;. t"duusonfh vuf cH,Hk=unfcsufrsm;rSwck rSm cEWmukd,fokd@ 0dnOfjyefvSnfhvmjcif;/ wrvGefb0okd@ a&muf&Sdjcif; jzpfonf? qkdvkd&if;rSm vlom;rsm;. b0onf aoqkH;jcif;jzifh tqkH;owf r oGm;bJ tjcm;urBmwckokd@ a&muf&Sd=u&rnfjzpfI/ rdrdwkd@. jyKrlusifh}uHr_tvkduf qkv'f aomfvnf;aumif;/ tjypf'%faomfvnf;aumif; ponfwdk@jzifh }uHKawG@=u&rnfjzpfonf?

tv†m[kdto#ifjrwf usrf;jrwfuk&ftmef&Sd ql&mZDvfZvm tm,of 5rS8xdwGif rdef@awmf rlxm;onfrSm

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ   يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ   فَمَن يَعمَل مِثقَالَ ذَرَّةِ خيَرّاً يَرَهُ  وَمَن يَعمَل مِثقَالَ ذَرَّةِ شَرّاً يَرَهُ

xkdae@wGif xkdolwkd@onf tkyfpktrsKd;rsKd;uGJvsuf (tkwf*locFsKdif;rS) rdrdwkd@ usifh rlcsufwkd@ ukd jyojcif; cH&tHh aomXm xGufay:vm=uayrnf? okdjzifhay&m rnfolrqkd aumif; r_ukd t%kjrLcef@r#yif jyKrlcJhonf&Sdaomf xkdolonf (rdrdjyK rlcJhaomxkd) aumif;r_ukd jrifawG@&ayrnf? xkdenf;wlpGm rnfolrqkd wpkHw&mraumif;r_ukd t%kjrLcef@r#yif jyKr_cJhyg v#ifvnf; xkdolonf (rdrdjyKusifhcJhaom) ,if;raumif;r_ukd awG@jrif&rnfom;wnf;?

trSefyif vlom;rsm;udk raumif;r_rSefor#rS a&Smif&Sm;Ekdifap&efESifh wyg;olrsm;. &ykdif cGifhtay:usK;ausmfjcif;rS wm;jrpfapEdkifaom t&mwckrSm w&m;pD&ifrnfhae@udk vufcH,kH =unfcsufxm;&Sdjcif;yifjzpfonf/ usrf;jrwfuk&ftmef&Sdae&mwdkif;wGif tDrmefESifhrkd@(tf) areD;(ef)ukd 'GefwGJI az:jyxm;+yD;/ tDrmef. tajctjrpfrSm Tt&mESpfck (tv†m[kdto#if jrwfESifh w&m;pD&ifrnfhae@ukd ,kH=unfvufcHjcif;)Y r_wnfaea=umif;ukd rdefqkdxm;onf/ 4if;aemuf tDrmef. vkdtyfcsufrSm bmomw&m;ukdif;&_dif;r_&Sdjcif; aumif;rGefaomusifh r_jyKjcif;[kowday;xm;onf?

w&m;pD&ifrnfhaeukd ,kH=unfvufcHouJhokd@ pwifzefqif;jcif;ukdvnf; ,kH=unfcsufxm; &Sd&rnf/ rnfolrqkd xdk t&mukd vufcHv#if w&m;pD&ifrnfhae@ukd ,kH=unfvufcH jcif;rS a&Smif&Sm;I r&ay? xdk@tajctjrpfa=umifh omoemwdkif;tm; vufcHol/ tv†m[dkto#if jrwf apvGwfawmfrlonfh wrefawmfjrwfrsm;rS wrefawmfwyg;tm; vufcH,Hk=unfolwdkif; onf w&m;pD&ifawmfrlrnfhae@udk vufcHcJh=uonf?

          twdkcsKH;taejzifh ajym&rnfqdkv#if wduscdkifvHkr_&Sdonfh taxmuftxm;rsm;/ uk&f tmefrS tm,ofrsm;/ a&0g,ofrsm; onf w&m;pD&ifawmfrlrnfhae@ESifh ywfoufI wnf&Sdxm; onf? rnfolrqdk tv†m[dkto#ifjrwftay: vufcH,Hk=unfv#if w&m;pD&ifjcif;jzpfaom (qdk vdkonfrSm) qifhac:cH&jcif;/ pm&if;tif;&Sif;jcif;/ qkv'frsm;&&Sdjcif;/ tjypf'%ftcwfcH&jcif;/ *sEMof okcbHk/ *s[EMrf i&JbHkwdk@udkvnf; vufcHonf? xdktwdkif; usrf;jrwfuk&ftmef rS tm,ofrsm;/ tv†m[dkto$ifjrwftay: vufcH,Hk=unfjcif;ESifh ywfoufonfh a&0g,of rsm;onf au,mrofae@tay: vufcH,Hk=unfap&eftwGuf wdkufwGef;owf rSwfay;xm;av onf? tpjyK zefqif;jcif;ESifh au,mrofae@tay: vufcHjcif;wdk@tm; cdkifcef@r_&Sdonf tajc wcktay:Y owfrSwfay;avonf?  

Tta=umif;t&mtm;vHk;udk [Z&oftm,okv†mtJvftkZfrm zmZDvfvefu&meD. a&;om;jyK pkxm;jcif;rS bmomjyefqdkxm;jcif; jzpfygonf?

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.