ql&m[f[rf;('f). ouf(zf)pD(&f)?

ql&m[f[rf;('f). ouf(zf)pD(&f)?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

ouUfAD;&oGvf tJ[f&mrf ajymjyD;aemuf ql&m[f[rf;('f) udk rvGJraoG zwf&Gwf&rnf jzpfonf/ tu,fI rzwf&GwfcJh[k qdkv#if erm;(Zf)bgoGDvfjzpfrnf jzpfonf// (لا صلوة الاّ بفاتحة الكتاب)
-rGpfoof&uGvf 0qmtDvf ['D;eHygwf (4365)-

Tql&m[f. tjcm;trnf wpfckrSm zGgao[oGvfauomhAf jzpfonf// tb,fa=umifhqdkaomf usrf;jrwf uk&ftmefonf Tql &m[fjzifh pwifaoma=umifh jzpfonf// Tql&m[fwGif tm,of(7) tm,of &Sdonf// *smAD&ftdAfae tefqGg&D. a&0g,oft& Tql &m[fonf usrf;awmfjrwfuk&ftmef. taumif;qHk;aom ql&m[f jzpfonf//

rGpPvif(rf)rsm; wae@v#if 10=udrf rdrdwdk@.erm;(Zf) ig;=udrfY zwf&Gwf&rnfh wpfckwnf;aom 0g*sDAf ql&m[frSm ql&m[f[rf;('f) jzpfonf//

Tql&m[f. ta&;ygyHkudk T['D;pf wpfckwnf;jzifhom wifjyIvHkavmufEdlifrnf jzpfonf/ ['D;pfwGif az: jyxm;onfrSm- tu,fI Tql&m[ftm; aoqHk;oGm;aomol tay:wGif t=udrf (70) zwf&GwfI xdkaoqHk;aomol jyefvnf&Sifoefvmonfqdkv#if tHh=or_ rjzpf=uESifh//    
-ab[m&Gvftef0g&f twGJ(92) pmrsufESm(257)-

Tql&m[ftm; zGgao[oGvf auomhAf tjzpf trnfay; jcif;rS od&SdEdlifonfrSm usrf;jrwfuk&ftmef&Sd tm,ofrsm;tm;vHk; onf wrefawmfjrwf (qG) . vufxuf uwnf;u pmtkyfyHkpHjzifhpk

pnf;xm;jyD; jzpfa=umif;ESifh xdkql&m[ftm; wrefawmfjrwf(qG).  trdef@awmfjzifh usrf;awmfjrwf. yxrtpwGif owfrSwfxm;jcif; jzpfayonf// ql&m[f[rf;('f). tm,ofrsm;onf tv†m[dkto#if jrwf.*k%fyk'fawmfrsm; /au,mrofae@ESifh ywfoufonfhta=umif; t&mrsm;/ rSefuefonfh vrf;ay:wGif wnf&Sdr_tm; awmif;cHjcif;rsm;/ tv†m[dkto#ifjrwf. tkyfcsKyfr_ESifh zefqif;r_rsm;udk nïefjyay;av onf// xdkenf;wlpGm xdkql&m[fwGif tv†m[dkto#ifjrwf. atmuf vD,mrsm;.vrf;pOftm; ESpfoufa=umif;ESifh vrf;vGJvrf;rSm;odk@ a&muf&Sdaeaomolrsm;. vrf;pOfrsm;tm; ESpfoufr_ r&Sda=umif;udk u|Eflyfwdk@ az: jy=urnf jzpfonf//

ql&m[f[rf;('f)onf twkyftaESmifrsm;rS vGwfajrmufr_ay; aom t&m jzpfonf//remrusef;jzpfr_rsm;rSyg u,fwifr_ay;jyD; pdwf a0'em cHpm;r_rsm;rSyg u,fwifr_ay;aom t&m jzpfonf//
ql&[f[rf;('f)rS oifcef;pmrsm;//

1//    //  vlom;onf  ql&m[f[rf;('f) tm;  zwf&Gwfonfh tcgwGif

(بسم الله)  qdkaom pum;jzifh tvm[dkto#ifjrwfrSvGJI tjcm;ol rsm;tay:wGif ar#mfvifhcsuf xm;&Sdjcif;udk jzwfawmufr_ay;onf//

2//  //(ربّ العالمين) ESifh  (مالك يوم الدين)wdk@jzifh zefqif;&Sif wnf&Sdjcif; ESifh tkyfcsKyfol wnf&Sdjcif;udk cHpm; od&Sdaponf//

3//  // (ربّ العالمين) qdkaom pum;jzifh rdrdESifh tpOftjrJ wnf&Sdr_wdk@ udk qufpyfay;onf//

4//  //(الرّحمن الرّحيم) qdkaom pum;jzifh rdrdudk,fudktm; tv†m[dk to#ifjrwf. us,fjyef@aom oem;=uifemr_. atmufwGifwnf&Sd aeonfudk awGhjrifEdlifonf//

5//  //(مالك يوم الدين) qkdaom pum;jzifh au,mrofae@tm; arhavsmh jcif;rS uif;a0;aponf//

6//  //(اياك نعبد) qdkaom pum;jzifh rdrdudk,fudk txif=uD;jcif;eSifh ausmf=um;r_udk vdkvm;jcif;wdktm; z,f&Sm;aponf//

7//  //(اياك نستعين) qdkaom pum;jzifh tv†m[dkto#ifjrwfrS vGJI tjcm;olrsm;. xHrS tultnD awmif;cHjcif;udk z,f&Sm;aponf//

8//  //(انعمت عليهم) qdkaom pum;jzifh ay;oem;r_rsm; tm; cGJa0ay; jcif;onf tv†m[dkto#ifjrwf. vufxJwGifom&SdjyD;/ remvdk0efwdkr_ tm; z,f&Sm;&rnfudk od&SdEdlifonf// tb,fa=umifhqdkaomf remvdk 0efwdkr_tm; tv†m[dkto#ifjrwf rESpfoufaoma=umifh hjzpfonf//

9//  //(اهدنا الصراط المستقيم) qdkaom pum;jzifh rSefuefajzmifhrwfaom vrf;pOftm; awmif;cHavonf//

10//  //(صراط الذين انعمت عليهم )  qdkaom pum;jzifh tv†m[dkto#if jrwf. vrf;pOfay:wGif av#mufvSrf;ae=uaom olrsm;ESifh twlw uG wnf&Sda=umif;udk a=ujimavonf//

11//  //aemufqHk;wGif (غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين)  qdkaom pum; jzifh rrSefuefaom olrsm;ESifh rrSefuefonfh vrf;pOfrS uif;a0;r_ &&Sd &ef awmif;cHavonf//
 (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)

vlrsm;. t=um; /vlrsdK;pkrsm;. t=um;wGif ta&;=uD;aom tvkyfrsm;udkrdrdwdk@twGif;rS &dkaoudkif;&d_if;r_&Sdaom vl=uD;vlaumif; rsm;. trnfrsm;jzifh xdktvkyf jrifhjrwfr_&Sdap&efESifh atmifjrifpGm t qHk;owfEdlifap&ef twGuf tpjyK=uonf//

odk@aomf vlwdkif;onf rdrdwdk@ rSefuefonf[k xifjrif ,lp aom tawG;tac:/ ,Hk=unfcsufrsm; (odk@) jy\emrsm; tvdkuf usifh=uH=uonf// tcsdK@onf &kyfxkrsm;tm; wrf;wIaomfvnf; aumif; / tcsdK@onf tv†m[dkto#ifjrwftm; wrf;wI aomfvnf; aumif; rdrdwdk@. tvkyfrsm;udk tpjyK=uavonf// ,ae@tcsdeftcg wGif ta&;ygaom taqmuftOD;rsm;tm; ta&;ygaomolrsm; ajr jyifwGif yeuf&dkuf=uonfrSm xHk;vrf;pOfvm wpf&yf jzpfaeonf// cef'uUf ppfyGJwGifvnf; wrefawmfjrwf(qG)onf usHK;wl;&eftwGuf yeuf&dkufcJhavonf//

 بسم الله  onf usrf;jrwfuk&ftmef. tpjzpfonf// بسم الله  onf usrf;jrwfuk&ftmef. tpwGifomrubJ &Sd&Sdor#aomaumif; uifus usrf;rsm;. tpwGifyg yg&Sdavonf// بسم الله onf trfAD,m rsm;tm;vHk; vkyfaqmifr_rsm;. pHerlem jzpfcJhonf// [Z&ofEl;[f (t-p) . oabFm rkefwdkif;rsm; t=um;Y a&muf&Sdonfh tcsdefwGif [Z&ofEl;[f (t-p) rdrd. aemufvdkufrsm;tm; ajym=um;onfrSm/ oabFmay:odk@ wuf=uyg/ ToabFm. armif;ESifjcif;ESifh &yfwef@jcif; onf tv†m[dkto#ifjrwfESifh oufqdkifayonf//
(بسم اللهِ مجريها و مرسيها)
-tm,of(41) ql&m[f [l;'f-

[Z&of qdkvdkifrm;ef (t-p) qbm jrdK@awmfrS bk&ifrtm; tv†m[dk to#ifjrwf.  bufawmfodk@  zdwfac:onfh  pmtm;vnf;

(بسم الله الرحمن الرحيم) jzifh pwifcJhonf//

[Z&oftvD (t-p) rdef@awmfrlxm;onfrSm//  // بسم الله onf tvkyfrsm;tm; r*Fvm&Sdapaom t&mjzpfjyD;/ xdkt&mtm; pGef@v$wfjcif;onf tvkyfrsm; ratmifjrifjcif;. ta=umif;&if; jzpf onf//
-ab[m&Gvftef0g&f twGJ(76) pmrsufESm(385)-

xdkenf;wlpGm بسم الله a&;om;aeoltm; rdef@awmfrlxm;onf rSm (جَوِّدها) (xdkt&mtm; vSypGm a&;om;avmh//)

rnfonfhtvkyfudkrqdk pwifvkyfudkifonfh tcsdefwGif بسم الله ajymqdk&ef rSm=um;xm;onf/ tpmpm;jcif;/ tdyfpufjcif;/ tpD;teif; pD;eif;onfhtcsdef/ r*Fvmaqmifonfhtcsdef/ umrquf,Sufonfht csdefESifh tjcm;aom tvkyfrsm;wGifyg بسم الله ajymqdk&efrSm=um;xm; onf// ,kwfqGtqHk; tu,fI wd&dp>meftm; بسم الله rajymqdkbJ owfjzwfrnf qdkv#if xdktom;onf [&mrftom; jzpfvdrfhrnf jzpfonf// Ttcsuf. v#dK@0SufcsufrSm &nfrSef;csuf&Sdaom/ wpfyg; wnf;aom t&Siftm; udk;uG,fonfh vlom; pm;aomufonfh t pm;tpmrSmvnf; tv†m[dkto#ifjrwf twGufomv#if jzpf&ay rnf [lIjzpfavonf//
tb,fa=umifh u|Eflyfwdk@. tvkyfrsm;tm;

بسم الله jzifh pwif=urnfenf;?

tb,fa=umifhqdkaomf tvkyf&Hk wpf&Hkonf wHqdyfwpfck oD; oef@&Sdonf/ Oyrm- yef;uefxkyfvkyfaom puf&Hkonf rdrd. wHqdyf rsm;udk xkyfvkyfor#aom ypPnf;rsm;ay:wGif &dkufESdyfavonf// xdkt wdkif;yif EdlifiH wpfEdlifiHwGif oD;oef@ tvH&Sdavonf/ xdktvHtm;  EdlifiHydkif &Hk;cef;rsm;/ oabFmrsm;/ppfwyfrsm;wGif csdwfqGJ=uavonf//   tv†m[dkto#ifjrwf. trnfemrESifh xdkto#iftm; wrf;wjcif; onf rGpPvif(rf) jzpfjcif;. trSwftom;/v#dK@0Sufcsuf jzpfjyD; rdrd. ao;i,faom tvkyfrsm;/ =uD;rm;aomtvkyfrsm;/ ae&mwdkif;/tcsdef wdkif;wGif Tjrifhjrwfaom tv†m[dkto#ifjrwf. emrawmf tm; wrf;w=uavonf//xdk@a=umifh ['D;pfwGif az: jyxm;onfrSm//   //

بسم الله tm; rarhavsmh=uESifh ,kwfqGtqHk; uAsmwydk'fa&;om;onfh tcgwGifjzpfap// xdkenf;wlpGm uav;i,fwpfOD;tm; yxrqHk;t=udrf  بسم الله oif=um;ay;aomol. qkvm'frSm vGefpGm rsm;jym;a=umif;udk a&0g,ofrsm;pGmwGif az: jyxm;avonf//

(بسم الله الرحمن الرحيم) onfql&m[f [rf;('f). tpdwftydkif; / tm,ofwpfck jzpfonfavm´

tcsdK@aomolrsm; بسم الله tm; ql&m[f. tpdwftydkif; r [kwf[k od&Sdxm;=uonf (odk@) xdktm[oftm; erm;(Zf)wGif rzwf &Gwf=uay// odk@aomf rGpPvif(rf)rsm;. uef@uGufr_rsm;ESifh =uHKawG@cJh& onf// wpfae@Y rdktma0,m erm;(Zf)tm; بسم الله rajymbJESifh zwf &Gwfavonf// xdktcg vltrsm;onf 4if;.tvkyftm; uef@uGuf=u jyD; ajymqdk=uonfrSm (اَسَرَقْتَ اَمْ نَسِيْتَ) (tm,oftm; cdk;0Sufvdkufonfavm/ arhypfvdkuf onfavm)//   

zghcfa& &mZDonf rdrd. ozfqD&fwGif بسم الله onf ql&m[f [rf;('f). tpdwftydkif; jzpfa=umif;udk taxmuftxm; (16) csuf jzifh vnf;aumif;/tm[fr'f tdAfae [efbJvfonf rdrd. pmtkyfwGif

 بسم الله onf ql&[f[rf;('f). tpdwfydkif; jzpfa=umif;udk vnf; aumif;/ toD;oD;az: jyxm;=uavonf//

wrefawmfjrwf(qG). tdrfawmfol-om;rsm;(pGEMDynm&Sif rsm;xuf ESpfaygif; wpf&m tvsif wnf&SdcJh=uaom/ tv†m[dkto#if jrwf. vrf;pOftay:wGif rdrdwdk@. touftm; paw;cJh=uaom/ 4if;wdk@ oef&Sif;pif=u,fr_/ rSefuefajzmifhrwfr_/trSm;t,Gif; r&Sdr_wdk@ ESifhywfoufI usrf;awmfjrwfuk&ftmefrS taxmuftxm;ay;jcif;cH &olrsm;). ,Hk=unfcsuft& (بسم الله الرحمن الرحيم) onf ql&m[f [rf;('f). tpdwftydkif; jzpfonf//

rmhtfql;(rf) atrmrfrsm;onf بسم الله erm;(Zf)wGif us,f avmifpGm zwf&Gwf&ef t=udrf=udrf rSm=um;xm;avonf// atrmrf rdk[rR'f bmuJ&f (t-p) onf بسم الله tm; erm;(Zf)wGifrzwfaom ol (odk@) ql&m[f. tpwftydkif;tjzpf rod&Sdaomoltm; rdef@awmf rlxm;onfrSm (سَرقوا اكرم آية)   (usrf;jrwf uk&ftmef. taumif; qHk;aom tm,oftm; cdk;0Sufxm;=uonf//)

&S[D;'f rdkoGg[&Donf rdrd. ozfqD&fwGif tdAfae tbg;pf/ tmqGD;rf/ uqmtD/ tdAfae tGrfrJ&f/ tdAfae ZdkAdkif;(&f)/ toGg@(tf)/ oGg 0l;pf/ zcfa&&mZDESifh q,loDwdk@tm; بسم الله tm; ql&m[f[rf;('f). tpdwftydkif;[k od&Sdolrsm;tjzpf wifjyxm;avonf// odk@aomf ql &m[f aomifAm[f. tpwGif بسم الله ryg&Sday//xdkta=umif;ESifh ywf oufI atrmrftvD(t-p) rdef@awmfrlxm;onfrSm//  //xdkql&m[f wGif بسم الله ryg&Sdjcif;. ta=umif;t&if;rSm بسم الله onf jidrf;csrf;                                               om,maom pum;vHk; jzpfonfhtwGuf rG&Sf&Dcfrsm;rS uif;a0;ap&ef twGuf awmif;cHr_ESifh pufqyfr_ r&Sdaoma=umifh jzpfonf//            

بسم الله

 بسم الله u|Eflyfwdk@. wpfyg;wnfaom t&Siftm; udk;uG,f onfh 0g'tm; wifjyjcif;/ tvm[dkto#ifjrwf. ta&miftm; vuf cHa=umif;udk az: jyonfh t&m jzpfonf//

 بسم الله wpfyg;wnf;aom0g'. v#dK@0Sufcsuf / tjcm;ol. t rnfESifhqdkv#if qef@usifudk;uG,fjcif; jzpfonf//tv†m[dkto#ifjrwf. emrawmftpm; tjcm; emrawmftm; wrf;wjcif; rjyK =urnf/ xkd to#ifjrwf. emrawmfae&mwGif tjcm;olrsm;. emrnfrsm;udk owfrSwfjcif; rjyK=urnf// (سَبِحِّ اسْمِ رَبِّكَ)  . t"dy`g,f onfvnf;  tv†m[dkto#ifjrwf. emrawmfonfvnf; rvGJraoG ,SOfjydKifudk; uG,fjcif;rsm;rS uif;a0;&rnf jzpfonf//

بسم الله onf tpOftjrJ wnf&Sdaejcif;. trSwftom;jzpfjyD; rnfolrqdk tv†m[dkto#ifjrwftwGuf[laom &nf&G,fcsuf r&Sdqdk v#if aoqHk;jcif;yif jzpfonf//

بسم الله onf tv†m[dkto#ifjrwftay: cspfcifjcif;/ tv†m[dkto#ifjrwftay: tyfESHjcif; jzpfonf//

بسم الله onf refrmer&Sda=umif;/ tiftm; enf;yg;a=umif; tm; tv†m[dkto#ifjrwf. xHawmfwGif wdkifwnfonfh txdrf;t rSwf jzpfonf//

بسم الله onf tvkyfrsm;tm;vHk;tm; tv†m[dkto#ifjrwf. xHawmfwGif tyfESHjcif; jzpfonf//

بسم الله onf tvkyftudkifrsm;tm; oef@&Sif;r_ay;aom t rSwftom; jzpfonf//

بسم الله onf tv†m[dkto#ifjrwftm; tpOftjrJ wrf;w aejcif;. txdrf;trSwf jzpfonf//(tdk tv†m[dkto#ifjrwf toifh tm; rnfonfhtcgr# arhavsmhr_ rjyKyg//)

بسم الله onf rdrd.&nfrSef;csuftm; wifjyjcif; jzpfonf//(tdk tv†m[dkto#ifjrwf u|efawmfrsdK;. &nfrSef;csuf yef;wdkifrSm T avmu/ vlom;rsm; r[kwfbJ/ toifomv#if jzpfygonf//)

بسم الله qdkonfrSm tv†m[dk to#ifjrwf. xHrSomv#if u|Eflyfwdk@ tultnD awmif;cHjcif; jzpfonf//

 بسم الله onfql&m[frsm;tm;vHk; tv†m[dkto#ifjrwf. bufawmfrS ydk@csjcif; jzpfa=umif;tm; &Sif;vif;wifjyjcif; jzpfonf//
اللهpum;vHk;//

tcsdK@onf TpmvHk;tm; اَلِهَ (c0yfudk;uG,fjcif;)[k t"dy`g,f &Sdaom pmvHk;. tkyfpkrS xkyf,lxm;jyD; الله tm; 0cyfudk;uG,fjcif;cH&aom t&Sif tjzpf t"dy`g,f aumuf,lxm;=uonf// odk@aomf tcsdK@ onf xdkpmvHk;tm; وَلِهَ   cspfcifjcif;[k t"dy`g,f aumuf,l=uav onf// xdk@a=umifh الله qdkonfrSm cspfcifESpfoufr_ tm;vHk;tm; rdrd. bufodk@ qGJaqmifaom jrifhjrwfonfh Zmwd jzpfonf//

  usrf;jrwf uk&ftmefwGif tv†m[dk to#ifjrwftwGuf emr awmfaygif; wpf&mausmf az: jyxm;avonf/ 4if;wdk@teuf الله qdk aom emrawmfonf tjynfpHkqHk;aom emrawmf jzpfonf// t"du tm;jzifh tv†m[dkto#ifjrwf. emrawmfrsm;onf tv†m[dkto#if jrwf. *k%fyk'fawmfrsm;udk &nfnïef;jcif;jzpfjyD;/ tv†m[dkto#ifjrwf tm; od&Sd&eftwGufomv#if r[kwfay// vlom;rsm;. emrnfrsm; rsdK;pHk&Sdaomfvnf; tcsdK@aom emrnfrsm;onf trSwftom;tjzpf omv#if jzpf=ujyD; xdkemrnf. t"dy`g,fESifh xdkol. *k%fyk'f udkufnD jcif;r&Sd=uay// odk@aomf wcgw&HwGifvnf; xdkemrnfESifh qef@usif buf jzpf=uonf/ Oyrm-tvGefvdrfnmajymqdkaomol. emrnfrSm qGg'D(uf) (trSefajymqdkol) jzpfonf//

odk@aomf wcgw&HwGif emrnfESifh xdkol. *k%fyk'f udkufnDr_&Sd avonf/Oyrm-rSefuefajzmifhrwfpGm ajymqdkol. trnfrSmqGg'D(uf) (trSefajymqdkol) jzpfonf//

tcsdK@aom vlrsm;. trnfrSm tcsdefus a&mufvmonfudk toHay;aom em&DuJhodk@yif jzpfonf//odk@aomf tjcm;aomolrsm;. trnfrsm;rSm rdk(tf)Zif(ef)rsm;. toHuJhodk@ trSwftom;vnf;jzpf/ tjcm;aom ae&mrsm;udkvnf; toHa&muf&Sdjcif;vnf; jzpfonf//

usrf;jrwfuk&ftmefrS rdef@awmfrlxm;onfrSm //     //(وَللهِ الاسماءُ الحُسنىَ) (qdk vkdkonfrSm tvGefw&m aumif;rGefjyD; vSy aom emrnfrsm;onf tv†m[dkto#ifjrwf twGufomv#if oD; oef@jzpfayonf//) a&0g,ofwGif emrawmf (99)vHk;tm; tv†m[dk to#ifjrwftwGuf jrifhjrwfaom emrawmfrsm;tjzpf az: jyxm;jyD; rnfolrqdk xdkemrawmfrsm;jzifh tv†m[dkto#ifjrwf. xHawmfrS rdrd. vdktyfcsuftm; awmif;cHrnfqdkv#if xdkol. awmif;cHr_ vuf cH&&Sdrnf jzpfonf// u|Eflyfwdk@ 'dktm[fa*smif&SefuAD;&fwGif  emrawmf wpfaxmif/*k%fyk'fawmf wpfaxmifjzifh tv†m[dkto#ifjrwf. xH awmfrS awmif;cH=urnf jzpfonf//

الله pmvHk;. aemufwGif رحمن ESifh  رحيمtm; qufvufI az: jy&jcif;. &nf&G,fcsufrSm vlom;onf rdrd.tvkyftm; tv†m [dkto#ifjrwf. xHrS ar#mfvifhcsufjzifhom pwifjyD;/ar#mfvifhcsufrsm;  pwifonfhae&monfvnf; tv†m[dkto#ifjrwfomv#if jzpfonf [lI od&Sd&rnfjzpfonf//

tvkyfrsm;tm; tv†m[dkto#ifjrwf. oem;=uifemr_qdk aom pum;vHk;rsm;jzifh pwifjcif;. &nfrSef;csufrSm tv†m[dkto#if jrwf. tajctjrpfrsm;onfvnf; xdkoem;=uifemr_ay:wGif wnf&Sd jyD; /vlom;onfvnf; xdkoem;=uifemr_rsm; pwifonfht&Sif.xHrS awmif;cH&ef oifhawmfayonf//

 رحمن onf tv†m[dkto#ifjrwf. oD;oef@emrawmfjzpf onf/ tb,fa=umifhqdkaomf tv†m[dkto#ifjrwf. oem;=uifemr_ wpfckomv#if us,fjyef@r_&SdjyD; tpOftjrJ wnf&Sdaoma=umifh jzpfay onf// tjcm;olrsm; tu,fI t&mwpfcktm; ay;urf;=uonfqdk v#ifvnf; avmuD (odk@) avmukwW&m. qkvm'ftm; ar#mfvifhr_ xm;&Sd=uonf//( EGm;Edk@ vdkcsifonfhtwGuf aumuf&dk; ay;=uonf//) txufaz: jyyg pum;vHk;ESpfvHk;ESifh ywfoufI tjcm;ae&mwGif &Sif;vif;wifjyoGm;rnf jzpfonf//
(اَلْحَمْدُ للهِ)

حمد- شكر- مدح qdkaom pum;vHk;rsm;tm; tay:,Htaejzifh t"dy`g,f wlnD=uonf/odk@aomf xdkpum;vHk;rsm;onf ol@ae &mESifh oltoHk;0ifavonf// Oyrm مدح pmvHk;. t"y`g,frSm csD;rGrf; axm yemjyKjcif; jzpfaomfvnf; rSefuefr_ESifh ywfoufI csD;rGrf;jcif; / vdrf nmI csD;rGrf;jcif;/ wpfOD;wpfa,muftm; a=umuf&$@Haoma=umifh csD;rGrf;jcif;/ tp&Sdaom csD;rGrf;axmyemjyKjcif;rsm; uGJjym;jcm;em;r_&Sd avonf//

 شكر onfvnf; vlom;. ay;oem;r_/ aumif;rGefaomtjyK trla=umifh vlom;tm; aus;Zl;pum;ajymjcif; jzpfonf// odk@aomf  حمد pmvHk;wGif csD;rGrfaxmyemjyKjcif;/ aus;Zl;w&m; wif&Sdjcif;tjyif c0yfudk;uG,fjcif;qdkaom tjcm;t"dy`g,f wpfckvnf; wnf&Sdav onf// csD;rGrf;axmyemjyKjcif;ESifh aus;Zl;wif&Sdjcif;wdk@rS c0yfudk;uG,f tqifhodk@a&muf&SdEdlifayonf//xdk@a=umifh tjcm;olrsm;tay: csD;rGrf; axmyem jyKjcif;ESifh aus;Zl;wif&Sdjcif; jyKvkyfEdlifaomf jim;vnf; c0yf udk;uG,fjcif;onf tv†m[dkto#ifjrwftwGuf oD;jcm; jzpfonf//

(اَلْحَمْدُ للهِ) . aemufwGif az: jyxm;aom *k%fyk'fawmf av;ck

(رَبِّ الْعالَمِيْنَ),(الرَّحْمن),(الرَّحِيْم),(مالِكِ يَوْمِ الدِّين) qdkaom tv†m[dkt o#ifjrwf. ay;oem;r_rsm;a=umifh vlom;onf rvGJraoG  tv†m[dk to#ifjrwftm; aus;Zl;pum; ajymqdk&rnf jzpfjyD; xdkt &Sifjrwf tm; c0yfudk;uG,f&rnf jzpfonf//odk@aomf xdkpmvHk;rsm; tvsif  (للهِ) tv†m[dkto#ifjrwftwGufomv#if jzpfonf[laompmvHk; vm&Sdxm;aoma=umifh c0yf udk;uG,f xdkufolonf tv†m[dkto#if jrwf wyg;wnf;omv#if jzpfayonf//
(رَبِّ الْعالَمِيْنَ)

tv†m[dkto#ifjrwfonf &Sd&Sdor# t&mtm;vHk;tm; arG;jrL zefqif;awmfrlaom t&Sifocif jzpfawmfrlonf//
(رَبِّ السَّماواتِ وَالأرْضِ وَمابَيْنَهُما)(1) (هُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ)(2)

 (1)tm,of(65) ql&m[frJ&f,rf  (2)tm,of(164) ql&m[f teftm;(rf)//

        [Z&oftvD (t-p) (عالمين) ESifhywfoufonfh tus,fw 0ifh&Sifvif;csufwGif rdef@awmfrlxm;onfrSm//  //xdkt&Sifonf &Sd&Sdor# aom ouf&Sd/oufrJh/ wd&dp>mefrsm;tm;vHk;tm; arG;jrLzefqif;aom t&Sifocif jzpfonf//

usrf;jrwfuk&ftmefwGif xdkpmvHk;tm; vlom;rsm;tjzpf &nf &G,fxm;aomfjim;vnf; rsm;aomtm;jzifh (tmvrf)pum;vHk;tm; zefqif;cHtjzpf / (عالمين) tm; &Sd&Sdor#aom tzefqif;cHrsm;tjzpf toHk;jyK=uavonf//

tv†m[dkto#ifjrwfonf &Sd&Sdor#aom t&mrsm;tm; zef qif;jyD;aemuf xdkt&mrsm;twGuf wdk;wufr_ESifh jynfhpHkr_wdk@twGuf vrf;a=umif;udkvnf; owfrSwfay;xm;onf//xdkvrf;a=umif;rSm rSef uefr_tm;vrf;nïefay;onfh vrf;pOfyif jzpfayonf//
(رَبَّنا الَّذِى اَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)

(u|Eflyfwdk@. tv†m[dkto#ifjrwfonf &Sd&Sdor#aom tzefqif;cHrsm; tay: rdrd. ay;oem;r_rsm;udk ay;oem;awmfrljyD;aemuf wdk;wufr_/ jynfhpHkr_ vrf;pOfudkvnf; nïefjyawmfrlavonf//)
-tm,of (50) ql&m[f oGg[g-

 ysm;rsm;tm; rnfonfh yef;refrsm;rS 0wf&nfpkyf,l &rnfudkoif=um; ay;awmfrlaomt&Sifocif/ yk&Gufqdwfrsm;tm; aqmif;wGif; tcsdef tcgwGif rdrdwdk@. tpm;tpmudk rnfuJhodk@ pk aqmif;&rnfudk oif =um;ay;awmfrlaom t&SifocifjzpfjyD;/ vlom;. cE<mudk,ftwGuf tvdktavsmuf aoG;xkyfvkyfaom pepfudk zefwD;ay;aom t&Sif ocif jzpfavonf//

xdkuJhodk@aom t&Sifocifonf c0yfudkuG,fxdkufaom/aus; Zl;wifxdkufaom t&Sifocif jzpfavonf// vlom;rsm;. xl;jcm; csufwpfckrSm vSyaom/ jrifhjrwfaom t&mrsm;tay:wGif csD;rGrf; axmyemjyKvkyf=ujyD;/ ay;oem;r_rsm; tay:wGif aus;Zl;jyK=ujcif; jzpfonf// tv†m[dkto#ifjrwf. vSyr_/ jrifhjrwf=uD;us,fr_/ ay;o em;r_rsm;a=umifh aus;Zl;w&m; xm;&Sdxdkufaom t&Sifocif jzpfay onf//

         odk@aomf tv†m[dk to#ifjrwf tay:Y aus;Zl;w&m; xm;&Sd  jcif;ESifh tzefqif;cH vlom;rsm;tay: aus;Zl;w&m;xm;&Sdjcif;onf tu,fI tv†m[dkto#ifjrwf. trdef@awmf/ owfrSwfxm;aom vrf;pOftay:wGif jzpfrnf qdkv#if uGJjym;jcm;em;r_&Sdrnf r[kwfay// rnfolrqdk rnfonfhbmompum;ESifhrqdk rnfonfh yHkpHESifhrqdk wpf OD;wpfa,muftay:wGif aus;Zl;wif&Sdjcif;onf trSefwu,fwGif xdk aus;Zl;w&m;rsm; pwifjzpfay:onfht&Sifociftm; csD;rGrf;axmyem jyKjcif;yif jzpfayonf//

  (رَبِّ الْعالَمِيْنَ) qdkonfrSm tv†m[dkto#ifjrwfESifh tzefqif;cH rsm; tpOftjrJ ywfoufr_&Sdaejcif; jzpfonf//

(رَبِّ الْعالَمِيْنَ) qdkonfrSm wdk;wufr_ESifh oGefoifqHk;rr_ tm; vHk;twGuf wnf&Sdjcif;jzpfonf// aumif;rGefaomolrsm;omv#if ru bJ raumif;aomolrsm;vnf; tv†m[dkto#ifjrwf. ay;oem;r_ rsm;tay:rS toHk;jyKvsuf&Sdavonf//(كُلًّ نُمِدُّ هؤلاءِ وهؤلاءِ)
-tm,of(20) ql&m[f tufP&mhtf-

tv†m[dkto#ifjrwf rdef@awmfrlxm;onfrSm//  //igwdk@ tm;vHk;tm; tultnDay;=urnf/ rnfolrqdk rdrdxm;&Sdaom &nfrSef;csufodk@ a&muf&SdEdlif&eftwGuf igwdk@ vrf;a=umif;tm;vrf; zGifhay;xm;jyD; jzpfonf// avmu=uD;onfvnf; taESmifht,Sufrsm;ESifh jynfESuf aeaom t&muJhodk@jzpfjyD; rnfolrqdk rdrdxm;&Sdaom &nfrSef;csuf rsm;tm;vHk;odk@ra&muf&SdEdlifonfrSmobm0yifjzpfonf// (رَبِّ الْعالَمِيْنَ) qdkonfrSm tv†m[dk to#ifjrwfonf  wnf&Sdr_rsm;tm;vHktm; ydkifqdkifaomt&Sif/ xdrf;csKyfuGyfuJaom t&Sifjzpf ayonf//

رَب qdkaompum;vHk;onf (رَبَىَ) tkyfcsKyfjcif; qdkaompum; vHk;rS xkyf,lxm;jcif; (odk@r[kwf)  (رَبَّ) ydkif&Sifqdkaom pum; vHk;rS xkyf,lxm;jcif; jzpfonf // tv†m[dk to#ifjrwfonf urBm=uD;tm; ydkifqdkif tpdk;&awmfrlaom t&SifjzpfjyD;/ xdkurBm=uD;tm; tkyfcsKyf aom t&Sifjzpfayonf//(لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْر تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِيْنَ)   arG;jrL zefqif;jcif; wGifvnf; xdkt&Sifocif / tkyfcsKyfjcif; wGifvnf; xdkt &Sif yif jzpfjyD; ydkifqdkiftpdk;&awmfrlaom t&Sifvnf; jzpfonf//
-tm,of (54) ql&m[f tmhtf&mzf-

  a&0g,ofrsm;. rdef@=um;csuft& (اَلْحَمْدُ للهش رَبِّ الْعالَمِيْنَ) onf tv†m[dkto#ifjrwf. ay;oem;r_rsm;tay: aus;Zl;wif&Sd a=umif; ajymqdkonfh taumif;qHk;aom pum;jzpfonf// xdk@a=umifh 'dktm[frawmif;rDtvsif tv†m[dkto#ifjrwftay: aus;Zl;pum;/ csD;rGrf;axmyemjyKonfh pum;ajymqdk&ef wdkufwGef;xm;avonf// tu,fI xdkuJhodk@ rajymqdkv#if xdk'dktm[fonf jynfpHkonfh 'dktm[f jzpfrnf r[kwfay//

'dktm[f.tp/ awmifcHr_rsm;. tpwGifomrubJ *sEMof okcbHkrS vlrsm;. tvkyftjyD;wGifvnf; TaºuG;a=umfr_udk wyfcgw vJvJ ajymqdk=uvdrfhrnf jzpfonf//
(وَآخِرُ دَعْوَيهُمْ اَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ)
-tm,of (10) ql&m[f ,lEGpf-
(اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيْمِ)

(رحمن),(رحيم) pum;vHk; ESpfvHk;tm; (رحمة) qdkaompum; vHk;rS xkyf,lxm;jcif;jzpfonf// odk@aomf (رحمن) tm;  vlom;rsm;t wGuf yxrOD;qHk;aom tv†m[dkto#ifjrwf. us,fjyef@vSaom oem;=uifemr_ tjzpf owfrSwf ajymqdkxm;=ujyD; (رحيم) tm; aumif;r_jyKolrsm; twGuf qkvm'ftjzpf ay;oem;awmfrlrnfh/ ay; oem;r_tjzpf owfrSwfajymqdkxm;=uonf// xdk@a=umifh atrmrf qGg

'D(uf)(t-p). rdef@awmfrlcsuft& tv†m[dkto#ifjrwfonf &Sd&Sdo r#aom zefqif;cHrsm;tay:wGif (رحمن) jzpfjyD; /rdktfrif(ef)rsm;tay: wGif (رحيم) jzpfayonf//

tv†m[dkto#ifjrwfonf oem;=uifemr_ ay;oem;jcif;udk rdrdudk,fawmfwdkiftay:wGif 0g*sdAftjzpf owfrSwfxm;avonff//  //

(كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة) (1) xdk@tjyif wrefawmfjrwf(qG)ESifh usrf;jrwf uk&ftmefonfvnf; &Sd&Sdor# zefqif;cH t&mtm;vHk;twGuf ay;o em;xm;onfh oem;=uifemr_ jzpfavonf//(رَحْمَةً لِلْعالَمِيْنَ) (2)
(1)-tm,of(12) ql&m[fteftm;(rf)- (2)tm,of(107) ql&m[ftrfAD,g

tv†m[dkto#ifjrwf. jyKpkysdK;axmifay;jcif;ESifh oGefoifqHk; ray;jcif;onfvnf; tv†m[dkto#ifjrwf. oem;=uifemr_ay:wGif rlwnfI/ tjypf'%fay;jcif;onfvnf; oGefoifqHk;r&mwGif toHk;jyK aom q&mwpfOD;. =udrfvHk;uJhodk@ jzpfonf// tjypfrsm;tm; cGifhv$wf yvyfjcif;/ 0efcsawmif;yefjcif;rsm;tm; vufcHjcif;/ tm;enf;csufrsm; tm; zHk;tkyfay;jcif; wdk@onf tv†m[dkto#ifjrwf. ay:vGifxif&Sm;onfh ay;oem;r_rsm;yif jzpfonf//

wnf&Sdor# t&mtm;vHk;onf oem;=uifemjcif; wnf&Sd a=umif;udk az: jyjcif; jzpfonf// &Sd&Sdor# t&mtm;vHk; vuf0,f&&Sd aom t&mrsm;onf tv†m[dkto#ifjrwf. ay;oem;jcif;/ oem; =uifemjcif;rsm; jzpfavonf//xdk@a=umifh usrf;jrwfuk&ftmefwGif &Sdo r#aom ql&m[frsm; (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) jzifh tp jyKxm;jcif;jzpf onf/

(اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ) tm; (رَبِّ الْعالَمِيْن) teD;wGif ,SOfwGJI az: jyxm;jcif;rSm tv†m[dkto#ifjrwf. oGefoifqHk;rjcif;onf oem; =uifemr_ESifh ay;oem;r_tay:wGif rlwnfaeonfudk qdkvdkjcif;jzpf onf// xdkenf;wlpGm xdkt&Sifjrwf. oif=um;ay;r_onfvnf; oem;

=uifemr_ay:wGifom rlwnfavonf//(اَلرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ)  (oem; =uifemawmfrlaom tv†m[dkto#ifjrwfonf vlom;rsm;tm;usrf; jrwfuk&ftmefudk oif=um;ay;cJhavonf//)
-tm,of(2) ql&m[f &m[frm;ef-

oGefoifqHk;raom q&m q&mrrsm;onf rvGJraoG oem;=uifemjyD; arwWm u&kemESifhjynfpHkaomolrsm; jzpf&rnfudk u|Eflyfwdk@tm; jyo aom ocFef;pm wpf&yfyif jzpfavonf//
(مالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ)

tv†m[dkto#ifjrwfonf w&m;pD&ifawmfrlrnfh ae@tm; ydkif qdkifawmfrlaom  t&Sifjzpfonf//  tv†m[dkto#ifjrwfonf  ydkif&Sifvnf;jzpfonf/ ydkifqdkiftpdk;&awmfrlaom t&Sifvnf; jzpfonf// &Sd&Sd or#aom t&mrsm;tm;vHk; onfvnf; tv†m[dkto#ifjrwf. ydkif qdkifr_atmufwGif wnf&SdjyD; / tkyfcsKyfr_atmufwGif wnf&Sdavonf//
(قُل اللهُمَّ مالِك المُلْك)
–tm,of(26) ql&m[f tmavtDrf&mef-

xdkenf;wlpGm vlom;onfvnf; rdrd. cE<mudk,ftm; ydkifqdkifol/ tkyf xdrf;oljzpfavonf//

tv†m[dkto#ifjrwf. ydkifqdkif tpdk;&r_onf trSefwu,f jzpfjyD; owfrSwfxm;onfh t&m r[kwfay// tv†m[dkto#ifjrwf omv#if avmuDESifh avmukwW&mtm; ydkifqdkifaom t&Sifjzpfaomf jim;vnf; vlom;onf Tavmu=uD;Y tcsdK@aomt&mrsm;udk ydkif qdkifonf[k xifjrifaoma=umifh rdrdtm; trSefwu,f ydkifqdkifaom ydkif&Siftm; arhavsmhaeavonf// odk@aomf w&m;pD&ifawmfrlrnfhae@  a&muf&Sdonfh tcg/ tv†m[dkto#ifjrwf. ydkifqdkifr_ /tpdk;&r_ tm; aumif;rGefpGm od&Sdvmonfh tcgwdk@wGif/4if;.xHrS ar;jref;rnfrSm//  //

(لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ) (,ae@ tkyfcsKyfawmfrlaomolrSm rnfolenf;)// xdk tcg xdkolonf ,ckrS od&SdaomoluJhodk@ ajz=um;rnfrSm//          //
(لِلّهِ الْواحِدِ القَّهار)
–tm,of(16) ql&m[f rdk@tfrif(ef)-

rdrd. erm;(Zf)wGif (مالِكِ يَوْمِ الدِّيْن) ajymqdkaomolonf w&m;pD&ifawmfrlrnfh ae@tm;vnf; wrf;wonf/ xdk@tjyif xdkae@ wGif pm&if;tif;&Sdonfudk od&Sdaoma=umifh rdrdeSpfoufaom tvkyf tm; vkyfudkifonf//

دِيْنpum;vHk;tm; &Sif;vif;wifjyjcif;//
Tpum;vHk;tm; t"dy`g,frsdK;pHkjzifh toHk;jyK=uonf//

1//  // tv†m[dkto#ifjrwf. w&m;Oya'// usrf;jrwfuk&ftmefwGif rdef@awmfrlxm;onfrSm (اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإسْلام)({ueftrSef tv†m [dkto#ifjrwftwGuf tpPvmrfonf omoemawmfjzpfonf//)
-tm,of(19) ql&m[f tmav tDrf&mef-

2//  //trdef@emcHjcif;ESifh xrf;aqmifjcif;// usrf;jrwfuk&ftmefwGif rdef@ awmfrlxm;onfrSm (لِلّهِ الدِّيْنُ الْخالِصُ) (oef@&Sif;ajzmifhrwfaom xrf;aqmifjcif;onf tv†m[dkto#ifjrwf twGufomv#if jzpfay onf//) –tm,of(3) ql&m[f ZdkrJ&f-

3//  //w&m;pD&ifrnfae@// usrf;jrwfuk&ftmefwGif rdef@awmfrlxm;onf rSm (مالِكِ يَوْمِ الدِّيْن) // au,mrof. emrnfrsm;rS wpfckrSm يَوْمِ الدِّيْن (w&m;pD&ifrnfhae@ESifh qkvm'frsm; ay;oem;rnfhae@)jzpfonf//

xdk@tjyif usrf;jrwfuk&ftmefonf au,mrofae@tm; qef@usifol rsm;. ajymqdkr_udk wifjyxm;onfrSm//(يَسئَلُوْنَكَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْن)

(au,mrofae@ rnfonfhae@vnf;[k ar;jref;=uavonf//)

-tm,of(12) ql&m[f Zg&D,m;of- (odk@r[kwf) xdkae@ESifhywfoufI rdwfqufay;onfhae&mwGifvnf; rdef@awmfrlxm;onfrSm// //
(ثُمَّ مااَدْريكَ مايَوْمَ الدِّيْنِ يَوْمَ لايَمْلِكُ لِنَفْسِهِ شَيْئاً وَالأمْرُيَوْمَئِذٍ للهِ)

(au,mrofae@onf rnfonfhae@jzpfonfudk rodbl;avm//tv†m [dkto#ifjrwfrSvGJI rnfolwpfOD;wpfa,mufr# tjcm;ol wpfOD;wpf a,muftwGuf jznfqnf;r_ray;Edlifaom ae@jzpfjyD; tv†m[dkto#ifjrwf. trdef@awmfomv#if tkyfpdk;r_&Sdrnfhae@ jzpfonf//)
-tm,of(19) ql&m[f tif(ef)azoGg;(&f)-

(مالِكِ يَوْمِ الدِّيْن) onf erm;(Zf)0wfjyKoltm; ,ae@rSpI r eufjzeftwGuf pOf;pm;awG;awm&ef owday;jcif;jzpfonf// reufjzef qdkonfrSm pnf;pdrfOpPm/om;orD;rsm; tusdK;tjrwf r&Sdaom ae@jzpf onf//(لاَ يَنْفَعُ مالٌ وَلاَ بَنُوْنَ)–tm,of(88) ql&m[f &d_@(t)&m[f-

reufjzef qdkonfrSm aqGrsdK;todkif;t0dkif;rsm; tusdK;wpHkw&m r&Sd aomae@ jzpfonf// (لَنْ تَنْفَعْكُمْ اَرْحامُكُمْ)
-tm,of (3) ql&m[f rGrfoa[em[f-

reufjzef qdkonfrSm E_wfv#mjzifh awmif;yefjcif;udkvnf; cGifhray;/ pOf;pm;awG;ac:&efvnf; cGifhray;aom ae@jzpfonf// reufjzef qdk onfrSm tv†m[dkto#ifjrwf. oem;=uifemr_ wpfckomv#if vrf; pzGifhay;Edlifaom ae@jzpfonf//

 (مالِكِ يَوْمِ الدِّيْن) – (اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) .aemufwGifowfrSwfxm; jcif;rSm a=umuf&G@Hjcif;ESifh ar#mfvifhcsuf / csD;rGrf;jcif;ESifh jcdrf;acsmuf jcif;wdk@ twlwuG ,SOfwGJpGm wnf&Sdaeonfudk az:jyjcif;jzpfonf// usrf;jrwfuk&ftmef. tm,ofwpfckwGif az:jyxm;onfrSm//  //  (نَبِّئْ عِباَدِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَ اَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الاَلِيْمُ)

(tdk wrefawmfjrwf/ igonf tvGefw&moem;=uifemawmfrljyD; cGifh

v$wfawmfrlaom t&SifjzpfjyD;  ig. tjypf'%f  ay;r_rsm;onfvnf; tvGefw&m a=umufrufzG,faumif;onfudk ig.  aus;u|efrsm; t ay: owif;ay;=um;avmh//)  -tm,of (49) ql&m[f [D*sf(&f)- tjcm; tm,ofwpfckwGifvnf; tv†m[dkto#ifjrwfESifh ywfoufI az:jyxm;onfrSm(tv†m[dkto#ifjrwfonf tjypfusK;vGefaomol rsm;. 0efcsawmif;yefjcif;udk vufcHawmfrlaom t&SifjzpfjyD; / tjypf

usK;vGefjyD; 0efcsawmif;yefjcif; rjyKaomolrsm;tm; jyif;xefpGm '%f cwfaom t&Sif jzpfonf//)(قابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدُالْعِقابِ)

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.