[Z&of bdk@[fvl;vf?

[Z&of bdk@[fvl;vf?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

vd_if;vHk;rsm;=um;rS aus;u|efwpfOD;?

  b*~'wf+rKd@awmfrS+rdK@rsufESmzkH;wOD;onf 4if;.aus;u|efrsm;ESifhtwlb*'wf +rdK@rSbpP&m+rdK@okd@ oGm;rnfhav=uD;ay: pD;ESif;vkdufygvmavonf?av=uD;ay:bkd@ vl;vfESifhtjcm;olrsm;vnf;pD;ESif;vkdufygvm&m yifv,fjyifta&muf v_dif;vkH; =uD;rsm;ukd}unfhum tapcHwOD;onf a}umuf&$H@onfhtwGufatmf[pfikda}uG;av onf? avS=uD;ay:pD;ESif;vkdufygvmol rsm;utrsKd;rsKd;acsmharmh ajzmif;zsaomfvnf;t ikdrwdwfbJ&Sdae&m bkd@vl;vfutapcH.ocif b*~+rdK@rsufESmzkH;xHrScGifhyef +yD;cGifh&onfESifhw+ydKifeuf4if;tapcHukdyifv,fY ypfcs&ef apckdif;avonf?aovkarsmyg;jzpfavmufrStapcHukd yifv,frS q,fxkwfckdif;avonf?avS=uD;ay: a&mufvmaomtapcHrSm rikdawmhbJ awmifhwawmifhwGif at;at; aq;aq;oGm;xkdif aeavonf? avS+uD;ay:vkdufygvmolrsm; xkdvkyf&yfjzifhtikdwdwfIat;aq;oGm; &jcif;ta}umif;&if;ukd bkd@vl;vftm;ar;&m bkd@vl;vfu xkdolonfyifv,fxJusrS 4if;xkdifcJhaomavS+uD;uykdItEW&m,fuif;a}umif;od&SdoGm;I jzpfonf[ktajzay; avonf?
bdk@[fvl;vfESifh [m&l;ef?

  [m&lef;rif;=uD;onf [*sfjyKvkyf&eftwGuf b*~'wf+rdK@rSxGufcGmvm&m ulzGm+rdK@okd@a&muf&SdvmcJhonf? ulzGm+rdK@ol+rdK@om; rsm;u[m&lef;rif;=uD;ukdzl; ar#mfvkdIvma&mufpk&kH;}uavonf? [m&lef;rif;=uD;rSmukvm;tkwfay:rS'dkvDwGif y%oifh pGmpD;ESif;vsuf vltkyf}um;rSausmfjzwfae&m&kwfw&ufvltkyftwGif;&Sd [m&lef; [m&lef;[katmf[pfac:oH}um;&avonf? [m&lef;rif;=uD;u4if;. taptyg; rsm;ukdvltkyftwGif;rS apmfapmfum;um; ESifhig@emrnfukdac:aewmb,folvnf; armif rif;wkd@[kar;jref;&m bkd@vl;vf[kajym}uavonf?

  [m&lef;u'kdvD. uefhvefhumukdrSIvltkyf}um;rSbkd@vl;ukd}unfh&mbkd@ vl;vfua&0g,ofwck (u'g;rmbD&f;tA'Gvmtm ar&D;) qkdolxHrS}um;od&onfrSm wrefawmfjrwf(qG)onf [*sfusifhpOfw&yfjzpfaom &rmvGrfvm&_def;oGmefukdcJ jypfonhf tcg vltkyf}um;rSyiftrsm;oliSmvkd cJjypfonfukdu|efawmfawGcJh&.? xkd tjyifig@wrefawmftem;rnfolr#rcsOf;uyfESifh[kr rdef@qkdcJhay? trsm;oliSm vkdyifjyKusifhcJh.? okd@aomf,aehwkdif;jynftkyfcsKyfrif;vkyfaeolonftxl;o jzifhTokd@aom[*sfc&D; pOfwGif *k%frmef0ifhpGmjzifh vltkyf}um;rSoGm;aeayonf[kqkdonf? bkd@vl;vfpum;a}umifh[m&lef;ruf;=uD;rSmowd0ifvm+yD; ikd}uG;av onf? ikda}uG;vsuf ukvm;tkwfrsqif;ouf+yD; awmfvSayw,fbkd@vl;vfighukdtod oHa0* w&m;&atmifjyK vkyfay; wmquf+yD;w&m;a&at;wkdufa}uG;ygtkef;[kqkdonf? xkdtcgbkd@vl;vfu

  tkdrif;=uD;tvm[kdto#ifjrwfonf toifhtm; rif;&dwfrif;&mrif;pnf;pdrf wkd@ukd csD;jrifhxm;&mxkdonfwkd@jzifh ryv$m;avESifh/ rnfonfhtajctaewGifr qkdtvm[kdto#ifjrwfukdrarhavsmhESifh/ tyg;awmfrsm;. ajrSmufyifhr_ukd t[kwf rSefumr0ifh0gavESifh/ xkdokd@pDrHtkyfcsKyfygav? toifaoqkH;oGm;+yD;aemuft oifhukdrjrifrawG@ra}umuf&awmhaomfvnf; toifhtm;csD;rGrf;}uygap? raumif;r_ ESifht"rRr_wkd@ukd a&Smif&Sm;I r#wr_usifemr_wkd@ukd vufukdifxm;ygav[kqkd &m [m&lef;u awmfvSayw,fbkd@vl;vf tifrweftusKd;xl;wJhpum;ukd }um;&ayw,f[kqkdum qkvwfcsD;jrifh&ef trdef@ay; avonf? xkdtcg bkd@vl;vfuu|efawmfqk vwftvkdr&Sdyg? xkdqkvwfukd wu,fcufcufcJcJjzifh&ifqkdifaeolwOD OD; ukday; vkdufyg[kqkdI vufESpfzufzef@um aumif;uif,Hbufokd@armhItoif ESifhu|Ekyf tvmaus;u|efESpfOD;t}um; to#ifonf toifhukd}unfIu|Ekyfukdrnf okd@arhEkdifygrnfenf;[kqkdum xGufcGmoGm;avonf?
[m&l;efya[Vd?

  waeh[m&lef;rif;=uD;onf eef;wGif;&SdO,smOfuefrS a&yef;r$m;rsm;ukd}unfhum pdwful;t wGif;wGif ESpfarsmvsuf&Sdayonf? xkdtcsdefbkd@vl;vfO,sOftwGif; okd@a&mufvm&m [m&lef;u+ykH;IE_wfqufum xkdifckdif;avonf?xkdaemufbkd@ vl;vfukd ,ae@u|Ekyftoifhukd ya[Vdwyk'fukdar;r,f? trSefajzEkdif&efa&$'*Fg tjym;wpfaxmif ay;rSmjzpf+yD; tu,fIrajzEkdifv#if uefrSm&SdwJha&yef;wkdifESifh wGJcsnf+yD;ESpf owfjcif;cH&rnf[kqkd&m bkd@vl;vfu u|EKyfa&$'*Fg;tvkdr&Sdbl;/ okd@aomfoabmwlnD; csuft&u|Ekyftajzay;rnf? toifar;wJhya[VdukdtrSefajz Ekdifv#if toifzrf;qD;xm;wJh u|EkfrdwfaqGxJuvlwpf&mukdv$wfay;&rSmjzpf +yD; tu,fIrajzEkdifv#iftoifajymovkd a&yef;wkdifrsmcsnf+yD;ESpfEkdifw,fqkd&m [m&lef;uvufcHum ya[Vdyk'fpmar;jref;avonf?

  okd;waumif0HykavGwaumifESifh jrufwpD;ukd tjcm; wbufokd@oD;jcm;pDykd@ aqmifvkdayonf? wbufurf;rS tjcm;wbuf urf;okd@okd;uvnf;rsufukdrpm;Ekdif 0HyavGu vnf;okd;ukdrpm; Ekdifatmifrnfokd@ykd@aqmifrnfenf;[kar;jref;av onf? bkd@vlvf;u 0HyavGESifhjrufwpD;ukdxm;I wbufurf;okd@okd;ukdo,f aqmifoGm;avrnf? xkd@aemufwbufurf;Y okd;ukdxm;IjyefvmumjrufpD;ukdo,f aqmifayrnf? xkd@aemufwbufurf;rSokd;ukd jyefo,faqmifvmayrnf? okd;ukd xm;I0HykavGukd o,faqmifoGm;ayrnf? xkd@aemufjyefvmumokd;ukdo,faqmifay rnf? xkdenf;jzifhtjcm;wbufurf;okd@ oD;jcm;pDykd@aqmifEkdifayrnf[ktajzay;av onf?

  xkdtcg[m&lef;rif;=uD;onf oabmusESpf+cdKwfpGmjzifhcsD;rGrf;avonf? xkd@ aemufbkd@vl;vfu oabmwlnDcsuft& tvDocif.aemufvkduf o#Dtmrsm;jzpf}u ukefaom vlwpf&memrnfukday;ykd@vkdonf? vlwpf&m.trnfp&if; [m&lef;xH a&mufvmaomtcgay;cJhonfhuwdukd rodusKd;u|e fjyKcJhavonf? okd@aomfbkd@ vl;vf. wzefwvnf;vnf;awmif;qkdr_ a}umifhaemufqkH;wpf&mxJrSq,fOD;ukd v$wfay;cJhonf?
[m&l;efudk w&m;a&at; wdkufau|;jcif;?

 wae@Y [m&lef;rif;=uD;onf +rdK@wGif;okd@vSnfhvnf&m bkd@vl;vfukdcav;rsm; ESifhtwl 0g;vkH;cGumjrif;vkyfpD;wef; upm;aeonfukdawG@&m vSr;Iac:avonf? [m&lef;rif;=uD;ac:oHa}umifh bkd@vl;vfonf [m&lef;tem;oGm;um/ bmtvkd &SdovJ[kar;jref;&m ighukdw&m;a&at;wkdufau|;[k [m&lef;uqkdavonf? xkdtcgbkd@[f vl;vfu bpP&m+rdK@ukd tkyfpkd;rif;vkyfcJhonfhrif;pkd;&mZmwkd@ oif;csKdif;*lrsm; bufokd@n$efum 'gawGukd=unfh&if u|Efkyf w&m;a&at; wdkufau|;zdk@ rvdkyJ aumif;aumif;w&m;&Edkifygw,f? wcsdefwcgu olwdk@[m }uD;rm;onfh eef;wGif;rSm tajcGt&H tapmifhtusyfwdk@ESifh 0ifh0gpGm aexdkifcJhwmudk toifodygw,f? 'gay rJh tckawmh ajcmufayavmufom&SdwJhae&mrSm tajcGt&H tapmifht=uyf uif;rJhpGm ydk;r$m;rsm;t=um; vJavsmif;vsuf &Sdaeayw,f? tifrwef 0rf;enf;p&maumif;wmu olwdk@jyKcJhwJh raumif;r_ awGeJh ywfouf+yD; ,lusKH;r& jzpfaeayrJh tcsdefaESmif; cJh+yD jzpfw,f? r=umaomumvrSm olwdk@aemufokd@ vdkuf&acsrnf[k qdkavonf?

  bdkh[fvl;vfw&m;a=umifh [m&l;efrSm wkefv_yf+yD; tvm[fto#ifjrwf auseyf ESpfoufatmif bmvkyf&rvJ[k ar;jref;&m bkdh[fvl;vfrS tvm[f&Jh bef'grsm; auseyfESpfouf&ef jyKrlusihf=uHygav[k qdkavonf? tvm[fbef'grsm; auseyfESpf oufatmif b,fvdkusifh=uH&rvJvdk@ xyfar;&m bdkh[fvl;vfrS w&m;r#wr_udk vufudkifxm;+yD; rdrdudk,fwdkif rusifh=uHaom udpPrsm;udk tjcm;olrsm;tm; rjyKcdkif;ygESifh/ rw&m;jyKusifhcH&olwdk@. idka}uG;wdkifwnfr_udk pmempdwfjzifh em;axmifI aocsm pHkprf;avhvm+yD;rS r#r#ww pD&ifqHk;jzwfygav[k qdkavonf? [m&l;ef;u aumif;vSygayw,f? aumif;wJhw&m;yJ/ tckvdk oHa0*w&m;&wJhpum;udk ajymqdkwJhtwGuf aus;Zl;wifygw,f? tJ'Daus;Zl;a=uG;udk qyf&vdrfhr,f[k qdk onf? bdkh[fvl;vfu ta=uG;udk ta=uG;eJhqyf&if a=uG;xyfwifzdk@yJ&SdrSmaygh/ avmavmq,f toifhrSm wdkif;oljynfom;awGqDu ,lxm;wJha=uG;awGudk t&if qyfyg? u|EfkyftwGufawmh rylygeJh[k qdkav&m tjcm;bmtvdk&SdvJ[k [m&l;efrS ar;avonf? xdktcg bdk[fhvl;vfu u|Efkyfvdkcsifwmuawmh u|Efkyfa[mwJh w&m; twdkif; jyKrlusihf=uHzdk@ygyJ/ 'gayrJh 0rf;enf;wmu avmu*k%f"e[m toifhESvHk; om;udk rmausmatmif jyKvkyfvdkuf+yD jzpfwJhtwGuf u|Efkyf&Jh w&m;t&mxifrSm r[kwfbl;qdkum cGxm;aom 0g;vHk;udk vuf0g;jzifh ykwfI [Jhjrif;a0;a0; ajy;[k yg;pyfrS&Gwfum xGufcGmoGm;avawmhonf?

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.