ql&m tJvfrq'f (v[Af)?

ql&m tJvfrq'f (v[Af)?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

Tql&monf ruUmòrd@Y usa&mufcJhaom ql&mjzpf+yD; tm,of aygif; (5)tm,of yg&Sdonf?

بِِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

tvGefw&m oem;=uifemawmfaom teEW u&k%mawmfjzifh jynfhòzd;awmfrlaom tvfvm[dkto#ifjrwf. emrawmfjzifh tp ðyyg.?

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

tbDv[Af. vufESpfbufpvHk; usKd;yJhysufpD;apom;/ ‚if; udk,fwdkifvnf; ysufpD;apom;?

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

‚if;. OpPmypPnf;ESifh &SmazGqnf;yl; vuf0,f&&SdcJhaom t&mtm;vHk; rnfonfhtcgr# xdkol twGuf toHk;0ifrnf r[kwfay?

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

tvsiftjref ‚if;udk,fwdkif [kef;[kef;awmufvsuf&Sd aom rD;v#Hrsm;xJodk@ 0ifa&muf&rnf jzpfonf?

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

(xdk@jyif) ‚if;. ZeD;jzpfolonfvnf; (i&JbHk.) rD;qdkuf &ef xif;pnf;udk xrf;&Gufvsuf&Sdonf?

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

xdkolr. vnfukwfY pGefyvGHav#mfrS uspf,lxm;aom óud; wpfacsmif;vnf; &Sdonf?

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.