ÐÐu|Efkyfcspfaom erm;Zf?ÐÐ

ÐÐu|Efkyfcspfaom erm;Zf?ÐÐ

Ð tlplav'D;ef Ð

tdk rdwfaqGvli,f taygif;wdk@/ u|Efkyfwdk@. omoem awmfonf vSyaom opfyif}uD;ozG,f jzpfw,f? b,fvdk opfyif}uD;vJqdk&if pdrf;vrf;pdkajyaewJh tudkif;tcuf/ ckdifrm awmifhwif;wJh tjrpf}uD;awG&SdwJh opfyif}uD;jzpfw,f?
tJ'D opfyif}uD;&J@ tjrpfawG[m igwdk@omoem}uD;. tlplav'D;efvdk@ac:wJh tajccH tkwfjrpf}uD;awGyJ jzpf=uw,f?

Ð aomif(0f)[D;'f? Ð

tv†m[kd to#ifjrwfonf wyg;wnf;aom t&Sif jrwfjzpf+yD; xdkt&SifjrwfrSvGJI tjcm;udk;uG,fxdkufaom t &Sif[lI tvsOf;r&Sday? xdk@twGufa=umifh u|Efkyfwdk@ tpOft jrJ ajymqkdae=urnfrSm (vmtdvm[ tDvvfvm)(wyg;wnf;aom tv†m[dk to#ifjrwfrS vGJI tjcm;t&Sif [lI r&Sd?)

Ð t'f(vf) Ð

tv†m[kdto#ifjrwfonf w&m;r#wonfh t&Sifocifjzpf.? rnfolwOD;wa,mufudkr#vnf; n‡if;yef;ESdyfpuf jcif; rðyonfhtjyif n‡if;yef;ESdyfpufolrsm;udkvnf; rESpfouf ay?

Ð eAl0of Ð

tv†m[dkto#ifjrwfonf u|Efkyfwdk@twGuf rSefuef ajzmifhrwf+yD; aumif;rGefonfh vrf;pOfawmfudk n¸ef=um;jyo ay;&eftwGuf wrefawmfrsm;udk apv$wfawmfrlcJhonf? w refawmfjrwf rdk[rR'f(e)onf aemufqHk; yGifhawmfrlcJhonfh apwrefawmf jzpfygonf?

Ð atrmrof Ð

tv†m[dkto#ifjrwfonf vlom;rsm; rSefuef+yD; ajzmifhrwfonfh vrf;pOfawmfrS a0;uGmroGm;ap&eftwGuf wq,fhESpfyg;aom atrmrf(u)rsm;udk owfrSwfawmfrlcJh+yD; u|Efkyfwdk@udk vrf;n¸efjyoapcJhonf? xdkatrmrfrsm;onf u|Efkyfwdk@twGuf pHerlem,lxkdufonfh acgif;aqmifrsm; jzpf =u+yD; yxrqHk;aom atrmrfrSm atrmrf tvD(u)jzpfI aemufqHk;aom atrmrfrSm atrmrf rJ[f'D(t-p)jzpf.?

Ð au,mrof Ð

tv†m[dk to#ifjrwfonf TurBm avmu}uD;ESifh vlom;rsm;tm; tedpPtwGufom zefqif;cJhjcif; r[kwfay? vlom;rsm; aemufw}udrf jyefvnf&Sifoefx&rnfh ae@wae@ a&muf&Sdvmrnf jzpfonf? xdkae@onf rnfonfh twGuf jzpfoenf;? pm&if;tif;&Sif;vif;&efESifh qkv'f&oifh olrsm;udk qkv'fay;oem;+yD;/ tjypf'%f csrSwfxdkufolrsm; udk tjypf'%f csrSwf&eftwGufrSvGJI tjcm; r[kwfay? aumif;r_ðyonhf vlom;rsm; *sEMofokcbHkokd@ oGm;=u &rnfjzpf+yD; raumif;r_ 'kp±dkufðyolrsm;rSm *s[EMrf i&JbHkodk@ oGm;=u&rnf jzpfonf?

Ð zl±lat'D;ef Ð

zl±lat'D;efqdkonfrSm omoem. vSyaom opfyif }uD;&J@ tudkif;tcufrsm;yJ jzpfw,f? zl±lat'D;ef (10)rsKd;&Sd w,f/ 4if;wdk@rSm

(1)erm;Zf? rGpPvif(rf)wOD;onf wae@v#if ig;}udrferm;Zf 0wfðy &rnf jzpf.? xdkerm;Zfig;}udrfrSm qGKbf[f/ Zdk[f&f/ tufP&f/ r* &DbfESifh at&Smwdk@ jzpf=uygonf? ?±dkZm? t±G,fa&mufae+yDjzpfaom rGpPvif(rf)wOD;onf &mrf Zmefvjrwf a&muf&Sdvm+yDqdkv#if/ xdkvjrwf wpfvvHk;Y O ykofoDvudk aqmufwnf&rnf jzpf.? pm;aomufp&mrsm; udk pm;aomufjcif;rS a&SmifusOf&rnf jzpfonf? xdkOykof oD vudkvnf; tv†m[dkto#ifjrwf. trdef@awmfudk emcHyg onfqdkonfh &nf±G,fcsufjzifh xrf;aqmif&rnf jzpfonf? ?Zumhof? r&Sdqif;&Jom; csKd@wJholrsm;/ tkyfxdrf;ol rdbr&Sdol rsm;udk ulnD axmufyHh&rnfrSm rGpPvif(rf)wdkif;. wm0ef0wW &m;w&yfyif jzpfonf? aiGa=u;OpPm ºuG,f0csrf;omonfh rGpPvif(rf)wOD; onf tjcm;aom rGpPvif(rf)wOD; aysmf±$if pdwfcsrf;ompGmjzifh twlwuG b0vkyfaexdkifEdkif&eftwGuf ulnDaxmufyhH&rnf jzpfonf? ?clrf;pf? rGpPvif(rf)wOD;onf tvkyfvkyfudkifrnf/ xdktvkyfrS tusKd;tjrwf &&Sdrnf? xdk&&Sdaom tusKd;tjrwfrS 5yHk1yHkudk clrf;pftaejzifh ay;qyf&rnf jzpfonf? Todk@ vkyfudkifjcif; onf wrefawmfjrwfESifh 4if;. tdrfawmfol tdrfawmfom; rsm;(u)tay: tcspfxm;jcif;ESifh t±dktaoxm;jcif;. t xdrf;trSwfyif jzpfonf? ?[*sf? tv†m[kdto#ifjrwf. tdrfawmfjzpfaom umhtf bm0wfausmif;awmf}uD;okd@ oGm;a&mufEdkifonfh tiftm;&Sd aom rGpPvif(rf)twGuf [*sfwm0efudk xrf;aqmifjcif;onf 0g*sDbfjzpfonf? ?*sd[mh'f? rGpPvif(rf)wdkif; tv†m[dkto#ifjrwfESifh vl@usifh0wf wdk@tay: &efòid;xm;rnfqdkv#if vltrsm; at;csrf;om,m pGmjzifh b0vkyfaexdkifEdkif&eftwGuf xdkolESifh wdkufcdkuf&rnf rSm 0g*sDbfjzpfonf? ?aumif;rGefonfh tvkyfrsm;bufodk@ vrf;n¸efjyojcif;? rGpPvif(rf)wOD;onf udk,fwdkif aumif;rGefonfh t vkyfudk vkyfudkif usihf}uH+yD; vltrsm;udkvnf; xdktvkyfrsm; udk vkyfudkifusifh}uH&ef wdkufwGef;&rnf jzpfonf? ?raumif;onfh tvkyfrsm;rS wm;jrpfjcif;? rGpPvif(rf)wOD;onf tjypf rvkyf&yg? xdk@jyif tjcm; olrsm;udkvnf; tjypftvkyfrsm; usL;vGefjcif;rS owday; wm;jrpf&rnf jzpfonf? ?o0v†m? rGpPvif(rf)wOD;onf tv†m[dkto#ifjrwf cspfcifESpf oufolrsm;udk ESpfouf&rnf jzpf+yD; 4if;wdk@udk ulnDr_ay;& rnf jzpfonf? ?ob&f&m? rGpPvif(rf)wOD;onf tv†m[dkto#ifjrwf rESpfouf awmfrlaom &efolrsm;udk ESpfoufjcif; rðy&yJ xdkolrsm;ESifh &ifqdkifwdkufcdkuf&rnf jzpfonf?

erm;Zf0wfðyjcif;? wrefawmfjrwf(e) rdef@=um;awmfrlxm;onfrSm? ? erm;Zf 0wfðyjcif;onf omoemawmf. tajccH tkwfjrpfjzpf.? omoemonf wJeef;wckozG,f jzpf.? erm;Zfonf xdkwJeef;}uD; wnfwHhap&ef axmufyifhxm;aom wdkif}uD;yif jzpfavonf? tu,fI xdkwdkif}uD; usKd;yJhysufpD;oGm;rnfqdk v#if wJeef;onfvnf; ysufpD;oGm;vdrfhrnfyif jzpfonf? erm;Zf 0wfðyjcif;onf oDvorm"dESifh jynfhpHkaom vlom;rsm; tv†m[dkto#ifjrwfESifh eD;pyfr_&&Sdaponfh trSD o[Jwck jzpfonf? toif/ toif. taygif;toif;wOD;ESifh awG@qHk&ef oGm;a&mufonfhtcgrsm;wGif 4if;udk vSyaom yef;cdkifrsm; vufaqmifay;avh&Sdonf? xdkokd@ðyvkyfjcif;onf toif. taygif;toif;udk toifhtm; tvGefESpfoufygonf [k ajymqdkovdkyif jzpfonf? erm;Zf 0wfðyjcif;onfvnf; tDrmefouf0if,Hk=unf r_&Sdaom rdk@tfrif(ef)wOD;rS tv†m[dkto#ifjrwftwGuf ay; onfh yef;cdkifyif jzpfygonf? xdkokd@ ðyvkyfjcif;onf tv†m[dk to#ifjrwfudk toifhtm; tvGefESpfoufygonf [k ajymqdk ovdkyif jzpfonf? tv†m[dkto#ifjrwf xHyg;&Sd taumif;qHk; usihf}uHr_ rsm;rS taumif;qHk;aom usihf}uHjcif;rSm erm;Zftcsdef us a&mufonfESihf 0wfðyjcif;yif jzpfonf? eHeufrdk;vif;vmvdk@ ausmif;oGm;zdk@ jyifqifwJhtcsdef rSm tcsdeftwdtus ausmif;udka&mufzdk@ óud;pm;=uw,f r [kwfvm;? ae@vnf ausmif;ujyefvm+yDqdk&ifvnf; u|Efkyf wdk@. rdcifrsm; pdwfrylae&atmif tcsdeftwdtus tdrfjyef vmzdk@ udkvnf; óud;pm;=uw,f r[kwfvm;? tJ'DvdkyJ ruf(pf)*spf('f)rSm&SdwJh arem&mwdkifay:u xGufay:vmwJh tZmefoHuvnf; u|Efkyfwdk@udk erm;Zftcsdef usa&mufvm+yD/ erm;Zf0wfðy=uavmhvdk qdk+yD; zdwfac: jcif; omv#if jzpfw,f? tJ'Dawmh erm;Zfudk yxrqHk;tcsdefrSm 0wfðyEdkifzdk@twGuf óud;pm;=u&r,f? erm;Zf 0wfðyjcif;onf *sEMofokcbHk. aomhcsufrsm; yif jzpfonf? tu,fvdk@ yef;+cHudkoGm;=ur,f? tJ'DtcsdefrSm yef;+cH wcg;udk aomhcwfxm;w,fqdk&if b,fvdkvkyf+yD; yef;+cHxJ0if +yD; apmhupm;EkdifrSmvJ? 'gudk odw,f r[kwfvm;? tJ'DvdkyJ tpOft+rJ pdrf;vef;pdkajyaewJh *sEMofokcbHk qdkwJh yef;+cH}uD;xJudk oGm;csifw,fqdk&ifvnf; erm;ZfqdkwJh aomhcsufawG vdktyfw,fqdkwmudka&m od=u&J@vm;?

erm;Zf 0wfðyjcif;/ cspfcifjcif;rsm;jzifh qufEG,fjcif;?

u|Efkyfwdk@onf [Z&of tvD(u)udk tvGefw&mrS cspfcifESpfouf=uonf? atrmrfonf rnfonfhtcgr# t vGefw&m oem;=uifemawmfrlaom tv†m[dkto#ifjrwfrS vGJI wpHkw&m/ wOD;wa,mufudk p*sf'g OD;cscJhol r[kwfay? tv†m[dkto#ifjrwfonf wrefawmfjrwf rdk[rR'fo cif(e)tm; u|Efkyfwdk@udk vrf;n¸efjyo&eftwGuf apv$wf awmfrlcJhonf? wrefawmfjrwfonf wevFmae@wGif omo emtopfjzpfaom tpPvmrfomoemudk vltrsm; od&Sdap &ef a=ujimcJhavonf? xdktcsdefwGif [Z&oftvD. ouf awmfrSm (10)ESpfomv#if &Sdao;onf? xdkocifonf t*Fgae@ wGif wrefawmfjrwfESifhtwl erm;Zf 0wfðycJhavonf? xdkae@ rSpI tvDocifonf erm;Zf0wfðyjcif;udk tvGefESpfouf oGm;avonf? wrefawmfjrwf(e) r'Demòrd@awmfodk@ [pf*s&of[k ac:aom tpPvmrfomoemtwGuf ajymif;a±$@aexdkifjcif; ðy vkyfcsdefwGif [Z&oftvDocifonf 'g;udkqGJudkif+yD; tpP vmrfomoemudk umuG,fcJhavonf? xdkocifonf rnf onfhtcgr# armyef;EGrf;e,froGm;onfh wdkuf&nfcdkuf&nf aumif;rGefoljzpf.? wdkufyGJaygif;rsm;pGmwGif yg0ifqifEGJcJh./ okd@aomf rnfonfhtcgr# erm;Zf 0wfðyjcif;udk vufrv$wfcJh ay? ,kwfpGtqHk; '%f&m&aecsdefwGifyifjzpfap tpOftjrJ e rm;Zfudk 4if;. yxrOD;qHk;tcsdefwGif 0wfðyavh&SdcJhonf? qGzfzdkif;ef wdkufyGJwGif atrmrfonf ajcaxmufwGif jr‡m;pdkufonfh'%fa=umifh tjyif;txef a0'emcHpm;cJh&av onf? xdktcg aq;q&mrS 'jr‡m;udk pGJE_wf&ef tvGefcufcJvS .'[k qdkavonf? atrmrfonfvnf; xdkokd@ qGJE_wfonfh '%fudk jyif;xefpGm cHpm;cJh&avonf? xdktcg atrmrf [pef (u)onf aq;q&mtm; 'u|Efkyf/ u|Efkyf.zcifudk aumif;pGm odygonf/ 4if;erm;Zf0wfðyaecsdefwGif aq;0g;ukor_udk ðyvkyf v#if ydkIaumif;ygonf/ tb,fa=umifhqdkaomf u|Efkyf.zcif onf erm;Zf0wfðyaecsdefwGif rdrdudk,frdrd rodatmif jzpf.?' aq;q&mvnf; atrmrf [pef(u)ajym=um;onfhtwdkif; aq;ukoavonf? aq;q&monf atrmrf. ajcaxmufrS jr‡m;udkpGJE_wf+yD;csdefwGif atrmrfonf xdkr# emusifvSonfh '%fudk rnfodk@ cHpm;cJhonfudk =unfh+yD; tHh=oaerdavonf? xdkodk@ tv†m[kdto#ifjrwfESifh erm;Zf0wfðyjcif;t ay: xm;&Sdonfh cspfjcif;w&m;onf atrmrftvD(u)uJhokd@ aom rnfonfhtcgr# tiftm;,kwfroGm;rnfh ppfol}uD;xHrS jzpfavonf? xdk@a=umifhwrefawmfjrwfrdk[rR'f(e)onf tvD(u) tm; tvGefw&mr# cspfcifjcif; jzpfonf? tb,fa=umifhqdk aomf atrmrftvD(u)onf tv†m[dkto#ifjrwfESifh 4if;. wrefawmfjrwfwdk@ cspfcifESpfoufawmfrlonfh tDrmef ,Hk =unfr_rsm;jzifh jynfhpHkonhf pHerlem&Sdaom rdk@tfrif(ef)wOD;yif jzpfavonf?

0lZlðyvkyfjcif;?

tdk tDrmef ouf0if,Hk=unfol taygif;wdk@ erm;Zf0wfðy&ef &yfwnf=u aomtcg0,f rsufESmtm;vnf;aumif/ vufrsm;tm; wHawmifqpftxd vnf;aumif; aq;a=um=uavukef? xdk@jyif rdrdwdk@. OD;acgif;ay:tm; vnf; aumif;/ ajcaxmuftay:wdk@tm; ajccHktxdvnf;aumif; rufP([f)yGwfoyf r_ ðy=uavukef h h h h h h h h ? ql&m[f rmtd'[f tm,of(6)?

a&onf oef@&Sif;pif=u,fjcif;. txdrf;trSwf/ trSwft om;wck jzpfonf? u|Efkyfwdk@ tdyf,mrS Edk;xcsdefrsm;wGif rdrd wdk@. vufrsm;/ rsufESmrsm;/ ajcaxmufrsm;udk xkda&jzifh aq;a=um=uonf? [Z&of rdk[rR'f(e) rdef@=um;awmfrlonfrSm? ? oef@ &Sif; pif=u,fjcif;onf tDrmef&Sdjcif;. trSwftom;yif jzpf onf? tdk cspfvSpGmaom vli,ftaygif;wdk@/ 0lZl qkdonfrSm rsufESmudk aq;a=umjcif;/ vufrsm;udk aq;a=umjcif;ESihf OD; acgif;/ ajccHkrsm;udk rufP([f)ðyvkyfjcif;wdk@yif jzpfonf? odk@ aomf xdktvkyfrsm;udk rnfonfhtwGuf ðyvkyf=u&oenf;? tb,fa=umifhqdkaomf erm;Zfudk 0lZl rðyvkyfyJESifh 0wfðyI r&aoma=umifh jzpfw,f?

aumif;+yD tck 0lZl b,fvdk vkyf=urvJ?

1? rsufESmudk qHyifpaygufonfhae&mrS ar;apht xd txufrS atmufudk qGJcsI aq;a=um&rnf jzpfonf?

2? nmbufvufudk wHawmifqpfrS vufacsmif; rsm;xdyfxd txufrS atmufodk@ yGwfoyfI aq; a=um&rnf jzpfygonf?

3? b,fbufvufudk wHawmifqpfrSvufacsmif; xdyfxd txufrS atmufodk@ yGwfoyfI aq; a=um&rnf jzpfonf?

4? OD;acgif;tm; nmbufvuf&Sd pdkpGwfaeaom a&jzifh yGwfoyf&rnf jzpfonf?

5? nmbufajcaxmufudk nmbufvuf&Sd pkd pGwfaeaoma&jzifh yGwfoyf&rnf jzpfonf?

6? b,fbufajcaxmufudk b,fbufvuf&Sd pkd pGwfaeaoma&jzifh yGwfoyf&rnf jzpfonf?

0lZl. ynwfcsufrsm;?

1? 0lZlðyvkyfaoma& oef@&Sif;pif=u,fjcif;? 2? 0lZlðyvkyfaoma&onf a&oufoufomv#if jzpf&rnf? qdkvdkonfrSm tjcm;t&mrsm;rS xkyf,lxm;aoma& (Oyrm a&SmufoD;&nf ²²²²²) rjzpfap&? 3? 0lZl ðyvkyfaoma&onf rdkb[fjzpf&rnf? qdkvdkonfrSm ydkif&Sif±Sdonfqdkv#if ydkif&SifxHrS cGifhðycsufawmif;cHI oHk;pGJ& rnf jzpfonf? 4? 0lZl ðyvkyf&eftwGuf a&xnfhaomcGuf/ toHk;taqmif ypPnf; rSefor#onfvnf; rdkb[fjzpf&rnf? 5? 0lZl ðyvkyf&eftwGuf a&xnfhaomcGufrsm;onf a&$cGuf/ aiGcGufrsm; rjzpfap&? 6? 0lZl ðyvkyfrnfh tpdwftydkif;rsm; oef@±Sif;r_&Sd&rnf? 7? 0lZl ðyvkyf&efESifh erm;Zf 0wfðy&eftwGuf tcsdef vHk avmufpGm &Sd&rnf? 8? 0lZl tpdwftydkif;rsm;udk aq;a=um&mwGif tpDtpOfwus aq;a=um&rnf jzpfonf? 9? tqufrjywf a&S›qifhaemufqifh ðyvkyf&rnf jzpfonf? 10? wwfEdkifonfh tajctaexd udk,fwdkif 0lZl ðyvkyf&rnf jzpfonf? 11? a&oHk;pGJjcif;onf rdrdtwGuf tEœ&m,f r±Sdap&? 12? 0lZl ðyvkyfonfh tpdwftydkif;±Sd ta&jym;ay:odk@ a&r a&muf±Sdap&ef [ef@wm;onfh t[ef@twm; wpHkw&m r±Sd ap&yg? Oyrm qD?

0lZludk ysufjy,fapaom tcsuftvufrsm;?

(1)? qD;oGm;jcif;? (2)? 0rf;oGm;jcif;? (3)? avvnfjcif;? (4)? owdr&Sdavmufatmif tdyfidkufjcif;? (5)? ±l;oGyfoGm;jcif;? (6)? arhavsmhoGm;jcif;? (7)? rl;,pfjcif;? (8)? *kpf(vf)vkyf&eftwGuf jzpfay:vmaom tvkyfrsm; jzpf ay:vmcsdef? Oyrm okwf&nfwGufjcif;/ vlaotm; udkifwG,f rdjcif;?

o,rGrf ðyvkyfjcif;?

tu,fI toifwdk@onf emrusef; jzpfae=uonf odk@r[kwf c&D; oGm; jzpfae=uonf odk@r[kwf usif}uD;pGef@&mrS jyefvmcJhonf odk@r [kwf toifwdk@. ZeD;onfrsm;ESifh umrqufqHcJh=uygv#if/ xdkodk@ aom tcsdefrsm;Y (a&csKd;&ef odk@r[kwf 0lZltfðyvkyf&ef) a&±SmazG r&±SdcJhygv#if oef@±Sif;pif=u,faom ajr}uD;jzifh o,rGrf ðyvkyf=u ukefavmh xdk@aemuf h h h h h ql&m[f rmtd'g tm,of(6)?

rnfodk@aom tcsdefrsKd;wGif o,rGrf ðyvkyf&rnfenf;? tu,fI 0lZlðyvkyf&eftwGuf a&&SmazG r&&SdcJhv#if okd@r[kwf 0lZlðyvkyf&eftwGuf tcsdef vHkavmufpGm r&SdcJhv#if okd@r[kwf aeraumif;jzpfaeonfhtwGuf a&udk toHk;rcsEdkif cJhv#if okd@r[kwf a&udk toHk;csjcif;onf rdrdtwGuf tEW &m,f&Sdonfqdkv#if rnfuJhokd@ erm;Zf 0wfðy=urnfenf;? rvGJraoG 0lZlðyvkyf&rnfhtpm; o,rGrfudk ðyvkyf& rnf jzpfonf? aumif;+yD? tJ'Dawmh b,fvdk o,rGrf ðyvkyf =urvJ?

1? yxrOD;pGm tv†m[kd to#ifjrwf. trdef@ awmfudk emcH&efESifh xdkt&SifjrwfESifh eD;pyfr_ &&Sd &eftwGufqdkaom eD,ofjzifh o,rGrfudk pwif ðyvkyf&rnf? 2? xdkokd@ eD,ofcsD+yD;aemufwGif vufz0g;ESpf bufudk òydifwl oef@&Sif;pif=u,faom ajr}uD;ay: okd@ ±dkuf&rnf jzpfonf?

3? xdk@aemuf ajr}uD;tay: ±dkufESufxm;aom vufz0g;ESpfbufudk ezl;jyifay:rS rsufcHk;rsm;txd yGwfoyfI qGJcs&rnf jzpfonf?

4? b,fbufvufz0g;udk nmbuf vufcHkay: wif+yD; vufacsmif;rsm;. xdyfxd yGwfoyfI qGJcs & rnfjzpfonf?

5? nmbufvufz0g;udk b,fbuf vufcHkay: wif+yD; vufacsmif;rsm;. xdyfxd yGwfoyfI qGJcs & rnfjzpfonf?

rnfonfht&mrsm;ay:wGif o,rGrfðyvkyf&rnfenf;?

1? ajr}uD;? 2? zkefr_ef@? 3? ausmuftrsKd;tpm;rsm;? Oyrmtm;jzifh ausmufrJ/ pusif ausmuf/ ajrjzLausmufESifh xHk;ausmuf (rcsuf&ao;rD t vsif)? 4? ±$HŒudkzkwfI ðyvkyfxm;aom t&m0wˆKrsm;? Oyrmtm;jzifh tkwfcJ/ ajrtdk;/ ±$HŒtdk;/ ²²²²²² pojzifh?

o,rGrfrSefuefap&eftwGuf ynwfcsufrsm;?

1? o,rGrfvkyfrnfh cE mudk,ftpdwftydkif;rsm;onf oef@pif r_±dS&rnf? qdkvdkonfrSm ezl;jyifESifh vufrsm;? 2? ezl;jyifESifh vufzrdk;rsm;tm; txufrSatmufodk@om yGwf oyfay;&rnf jzpfonf? 3? o,rGrfðyvkyf&ef vdktyfaom t&mrsm;onf oef@pifr_ ±dS+yD; rw&m;aom enf;vrf;jzifh &,lxm;onfh t&mrsm; r jzpfap&? 4? tpDtpOfwus ðyvkyfjcif;tm; vdkufemjcif;? 5? a±S›qifhaemufqifh ðyvkyfjcif;(qdkvdkonfrSm wpfckESifh wpfck t=um; tcsdefuGmjcm;r_ r±dSjcif;)tm; vdkufemjcif;? 6? vufESifhezl;jyift=um; xdkenf;wlpGm vufzrdk;ESifhvufz0g; t=um;wdk@wGif yGwfoyf ay;aecsdefY twm; tqD; jzpfapEdkif aom t&mwpfckck ±dSraeap&? 7? rdrdudk,fwdkif vkyfEdkifonfhtcsdefwGif udk,fwdkifðyvkyfjcif;?

o,rGrfudk ysufjy,fapaomt&mrsm;?

o,rGrfudk ysufjy,fapaom t&mrsm;rSm 0lZlwGif azmfjyxm;onfh 0lZludk ysufjy,fapaom t&mrsm;twdkif;yif jzpfonf?

o,rGrf. tcsKd@aom Oya'orsm;?

1? 0lZltpm;ðyvkyfaom '????????'ESifh *kpf(vf)tpm; ðy vkyfaom '????????'wdk@onf eD,(of)rSvJGI uGJjym;jcm;em;r_ r±dS acs? 2? wpfOD;wpfa,mufonf 0lZltpm; '????????'ðyvkyfcJh+yD; tu,fI xdkolxHrS 0lZlysufjy,fapaom ta=umif;t&m wpfckck ay:aygufvmygu '????????'vnf; ysufjy,foGm;rnf? 3? wpfOD;wpfa,mufonf *kpf(vf)tpm; '????????' ðy vkyfcJh+yD; rnfonfhtcgrqdk *kpf(vf)ðyvkyf&ef ta=umif;t&m wpfckck ay:aygufvmygu (Oyrm *sembofjzpfrnf odk@r [kwf vlaotm; udkifwG,frdrnf qdkygu) xdkol. '????????'onf ysufjy,foGm;rnf? 4? '????????'vkyfjcif;onf 0lZlESifh *kpf(vf)rvkyfEdkifaom tajctaersKd;wGifom rSefuefr_ ±dSonf? xdk@a=umifh tu,f I ta=umif;jycsufr±dSbJ '????????'ðyvkyfygu rrSefuefyg? xdk@jyif tu,fI ta=umif;jycsuf±dS+yD; xdkjy\em (ta=umif;jy csuf) ajz±Sif;oGm;csdefwGif (Oyrmtm;jzifh a&r±dScJh+yD; a&±Sm awG@csdefwGif) xdk'????????'onf ysufjy,foGm;ayrnf? 5? tu,fI *kpf(vf)av*semb(of)tpm; '????????' vkyfrnfqdkygu erm;ZftwGuf 0lZlðyvkyf&ef rvdktyfay? odk@aomf tu,fI tjcm;aom *kpf(vf)rsm;tpm; '????????' ðy vkyfrnfqdkygu '????????' jzifh erm;Zf 0wfrðyEdkifay? xdk@jyif e rm;(Zf) 0wfðy&eftwGuf rvGJraoG 0lZl ðyvkyf&rnf? tu,f I 0lZlrvkyfEdkifygu 0lZltpm; tjcm; '????????'wpfck xyfvkyf& rnf jzpfonf? 6? tu,fI *kpf(vf)tpm; '????????'ðyvkyfcJh+yD; ‚if;xHrS 0lZlysufapaom ta=umif;wpfckck ay:aygufvmrnf? xdktcg wGif aemufydkif;0wfðyrnfh erm;Zfrsm;twGuf *kpf(vf)vkyf EdkifpGrf; r±dSygu rvGJr aoG0lZlvkyf&rnf? tu,fI 0lZl rvkyf Edkifygu xdk0lZltpm; '????????'vkyf&rnf?

uDbfvm? (erm;Zf 0wfðycsdefwGif rsufESmrl&rnfh t&yfrsufESm)

u|Efkyfwdk@tm;vHk; erm;Zf0wfðycsdefwGif uDbfvmbuf odk@ rsufESmrlI &yfwef@&rnf jzpfygonf? xdkuDbfvmonf rnfonfht&m jzpfoenf;? u|Efkyfwdk@. uDbfvmonf umhtfbmausmif;awmf wnf&Sd&m t&yfrsufESm jzpfygonf? rnfolrqkd erm;Zf 0wfðy rnfqdkv#if rvGJraoG xdkt&yfrsufESmudk rlwnfI 0wfðy& rnf jzpfonf? xkdokdk@ r[kwfv#if erm;ZfrSm bmoGDvfjzpf.?

aumif;+yD tck b,fvdk erm;Zf 0wfðy=urvJ?

±dkusKd;c,pGmjzifh uDbfvmbufudk rsufESmrl+yD; &yf wef@=urnf? aumif;+yD tck erm;ZfrSm yg0ifwJhtvkyfawGudk twlwl jyef+yD; a&wGuf xrf;aqmif=u&atmif?

eD,of

qdkvdkonfrSm erm;ZfESifh 4if;wGif yg0ifonfh tvkyf rsm;udk tv†m[kdto#ifjrwf oabmwl auseyfap&ef/ xdk t &Sifjrwfjzifh eD;pyfr_ &&Sdap&efESifh xdkt&Sifjrwf. rdef@=um;csuf udk emcH&eftwGuf xrf;aqmifygonfqdkaom &nf±G,fcsuf jzifh 0wfðy=urnf jzpfonf?

oufUbD;&okvf tJh[f&mrf

vufESpfbuftm; em;±GufteD;xd ajr‡mufyifh+yD; tv†m[kdtufbJ&f[k ajymqdkum vufrsm;udk atmufodk@ jyefcsjcif;jzpfonf? xdk@okd@ ajym+yD;aemufwGif ql&m [rf;'fESifh tjcm;rdrd ESpfoufaom ql&mwyk'fudk zwf±Gwf&rnf jzpfonf? Oyrm ql&m aomif(0f)[D;'fudk zwf±Gwf=urnf?

±lul?

±luludk cg;udkif;I vufESpfbuftm; 'l;acgif;ay: wif +yD; ðyvkyfum atmufyg ZDuf&fudk zwf±Gwf&rnf jzpfonf? 4if;rSm qGbf[m;e &bfbD,vf tZGDrf;rd 0bD[rf;'d jzpfonf? u|efawmfrsKd;. arG;jrLzefqif;&Sifonf tvGefw&m oef@&Sif;pif=u,f jrifhjrwfvSygonf/ xdkt&Sifjrwftm; csD;rGrf; axmremðyyg.? xdkpma=umif; okd@r[kwf qGbf[m;evfvmudk oHk;}udrf ajymEdkifygonf? ±lul taetxm;rS jyefvnf&yfwef@+yD; ajym=um;& rnfrSm qrdtvfvm[lvdref; [rd'[f(tv†m[kdto#ifjrwfonf rdrdtm; csD;rGrf;axmremðy ol. csD;rGrf;axmremðyjcif;tm; =um;emawmfrlaom t&Sif ocifjzpf.?)

p*sf'g (OD;csjcif;)

tv†m[dkto#ifjrwfudk p*sf'g OD;cs=u rnf? xdktcsdefwGif ajym=um;& rnfrSm qGbf[m;e &bfbD,vf tmhtfvm

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.