[Z&of td('f)&D;(pf)?

 [Z&of td('f)&D;(pf)?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

tD'f&D;pf(t²p)onf [Z&of tm'rf. jrpfrsm;twGif;rS wpfOD;jzpf+yD; [Z&oftm 'rf+yD;/ yxrqHk; wrefawmftqifhodk@ a&muf&SdcJhol jzpfonf? olonf vltrsm;tm; wyg; wnf;aomt&Sifocifudk udk;uG,f=u&efESifh tjypfrsm; rusK;vGef=u&ef zdwfac:cJhonf? rdrd. aemufvdkufrsm;udkvnf; wrefawmfrsm; qufvufyGifhay:vmrnfh owif;xl;/ txl;ojzifh u|Efkyfwdk@. wrefawmfjrwf zl;yGifhvmrnfh owif;udkyg ay;cJhonf? xdk@aemuf ajym=um;cJh onfrSm?  ? xdkwrefawmfonf tifrwef usufoa& wifhw,foljzpf+yD; ol. omoemrSm urBmw0Srf;vHk;udk jyKjyifajymif;vJrnfh omoemjzpfonf? [Z&of tD'f&D;pf. ajymifajrmuf vSonfh oifcef;pm,lp&mrsm;udk wifjy&rnfqdkv#if

1? tv†m[dkto#ifjrwf. ay;oem;r_rsm;udk taumif;qHk; yHkpHjzifh aus;Zl;jyKjcif;rSm xdkt&Sif jrwf. aus;u|efrsm;udk aumif;r_jyKjcif;yif jzpfonf?

2? vdrfnmI rusdrfqdkESifh/ vdrfnmwwfolrsmudkvnf; usdrfqdkI rajymESifh?

3? atmufwrf;usaom tvkyf(pD;yGm;a&;)rsm;rS a&Smif&Sm;avmh?

4? tv†m[dkto#ifjrwfxHodk@ oef@pifaom pdwfESvHk;om;jzifh av#mufvSrf;=uavmh?

[Z&of tD'f&D;pf. eAl0ofumv pwifcsdefwGif &ufpuf=urf;=uKwf aom bk&ifwyg; vlrsKd;pktay:wGif =uD;pdk;tkyfcsKyfavonf? xdkbk&if onf vlxk.toufESifh pnf;pdrfOpPmrsm;wGif =oZmanmif;oljzpf onf?

wae@Y xdkbk&if aysmfyGJpm;xGuf&ef rdrd. XgeDrS xGufcGmvmcJhonf? xdktcsdefwGif pdrf;vef;pdkajyaom hjrufcif;jyifwpfcktm; awG@&Sdaom a=umifh oabmusoGm;avonf? xdk@ a=umifh rdrd. rl;rwfwOD;tm; T hjrufcif;jyifonf rnfolydkifqdkifonfh t&mjzpfovJ[k ar; jref;&m wyg;wnf;aomt&Sifjrwfudk udk;uG,folwOD;ydkifqdkifonfh jruf cif;jyifjzpfonfudk xdkol. trnfESifhwuG ajymjy=uavonf? bk&if onf xdkoltm; ac:ap+yD; xdkajr=uD;tm; rdrdxH ay;tyf&ef ajym=um; avonf? xdktcg tv†m[dkto#ifjrwftay: tm;udk;tm;xm;jyKaom xdk olrS ajym=um;onfrSm?  ? u|Efkyf. om;r,m;onf toufxufydkI vdk tyfaeolrsm; jzpf=uygw,f[k ajym=um;&m bk&ifrS aumif;+yD xdkajrudk igh xH a&mif;csavmh[k ajymqdkavonf? odk@aomf xdkolonf ra&mif;cscJh ay? bk&ifvnf; tvGefa'goxGuf+yD; rd rdtdrfodk@ jyefoGm;+yD; xdkajrjyiftm; rnfodk@aom enf;vrf;jzifh ydkifqdkif&rnfenf;[k awG; awmaeavonf? xdkbk&ifwGif tvGefpdk;oGrf; ,kwfrmaom trsKd;orD; wpfOD;&Sd.? xdkrdef;r onf bk&if a'goxGufaeonfudk jrifawG@aom a=umifh ta=umif;&if;udk ar;jref;avonf/ bk&ifvnf; ta=umif;pHkudk &Sif;jyvdkufavonf? xdk@aemuf bk&ifrS ajym=um;onfrSm?  ? xdkvl ajr=uD;udk ray;[k jiif;y,fcJhwm ighudk tvGef v_yf&Sm;oGm;apcJh w,f?

xdkrdef;r?  ? 'DtwGuf vrf;p[m &Sif;&Sif;av;yg? toif. aemufvdkufwyfom;rsm;rS bk&m;w&m; udkif;&_dif;r_r&Sdaom/ ,kwfrm olrsm;udkac:I trdef@ay;onfrSm?  ? b,folb,f0g (ajr&Sif)onf bk &if. omoemrS xGufoGm;+yD; vrf;vGJvrf;rSm;udk a&mufoGm;yg+yD[kt oifwdk@oufaoay;=u?

xdkolrsm. oufaoa=umifh xdkajrydkif&Sif towfcHvdkuf&avonf? xdkajr=uD;onf vnf; bk&ifydkif jzpfoGm;avonf?

 

tv†m[dkto#ifjrwfonf xdk=uD;rm;aom rw&m;r_a=umifh tvGef t jrwfpl;&SoGm;av onf? xdk@a=umifh [Z&of tD'f&D;pftm; xdk &uf puf=urf;=uKwfolxHoGm;&ef 0[DAsm'dwfawmfudk ydkcscJhonf? xdk@ aemuf rdef@awmfrlonfrSm?  ? igt&Sifjrwf&J› aus;u|efudk auseyfr_r &Sdatmif jyKvkyfcJhw,f/ ol. ydkifqdkifr_rsm;udk rw&m; odrf; ydkufcJhw,f/ ol. om;r,m;udk tdk;rJhtdrfrJhjzpfatmif jyKvkyfcJh w,f/ qif;&J'kuQeJ@ &ifqdkif&atmif jyKvkyfcJhw,f? tJ'ga=umifh igt&Sifjrwf xdkol&Jh uvJhpm;udk &,lrSm jzpfw,f/ toifh&Jh tkyf csKyfr_udk jyefvnf &kyfodrf;r,f/ toiftkyfcsKyfwJhae&mudk zsufpD; ypfr,f/ toifh&Jh ,kwfrmwJh trsKd;orD;udk acG;pmtjzpf jyKvkyfypf r,fqdkwmudk owdxm;avmh/ bmvnf; igt&Sifjrwf&Jh onf;cHjcif;w&m; awGu toifhudk rmefrme axmifv$m;apcJhvdk@vm;/ &ufpuf=urf;=uKwf r_awG jzpfay:apvdk@vm;?

[Z&of tD'f&D;pfonfvnf; tv†m[dkto#ifjrwf. rdef@=um;csufrsm; udk xdkolxH ydk@ocJh &m xdkbk&ifrS ajz=um;onfrSm ‘toifhudk r owfcif ightem;uae tjrefxGufoGm;avmh?’ xdktcg bk&if. trsKd;orD; rSvnf; ajym=um;onfrSm ‘ tD'f&D;pf t&Sif&Jh owif;udk ra=umuf&GH@ =u ESifh/ ol@udk owfzdk@twGuf vltcsKd@udk v$wfvdkufr,f/ wm 0ef&Sdolrsm;vnf; tD'f&D;pfudk pHkprf;ae =uw,f?’

[Z&of tD'f&D;pfonf tv†m[dkto#ifjrwf. rdef@=um;csufjzifh +rdK@tjyifodk@ xGufcGmoGm; +yD; ykef;atmif;aeavonf? xdk@aemuf tv†m[dkto#ifjrwfxHrS awmif;cHonfrSm ‘ tdktv†m[dkto#ifjrwf t oif. &m[frofjzpfaom rdk;udk T+rdK@twGuf r&GmoGef;ygapESifh?’

[Z&of tD'f&D;pf. awmif;cHr_jynfhoGm;onf? [Z&of tD'f&D;pf vnf; bdk*g;&fqdkaom awmifY ykef;atmif;aeavonf? tv†m[dkt o#ifjrwfonfvnf; xdkwrefawmf wnwmvHk; pm;aomufEdkif&eft wGuf vdktyfor# tpm;taomufrsm;udk z&D&Sfomrsm;jzifh ydk@oapcJh onf? xdkwrefawmfvnf; xdkawmifwJwGif at;csrf;pGmaexdkifcJh onf? xdktcsdefY urBmw0Srf; vHk;tm; ydkifpdk;awmfrlaom tv†m[dkto#ifjrwfonf tjypfrJhol. uvJhpm;udk &,l&eftwGuf &uf puf=urf;=uKwfaom bk&if. eef;awmfudk zsufpD;apcJh+yD; xdkoludk vnf; taoqkd;ESifh aoaponf/ +rdK@w+rdK@vHk;udkvnf; zsufpD;ypf vdkufonf/ xdkbk&if. trsKd;orD;udkvnf; acG;pmtjzpf jyKvkyf vdkufonf/ tkyfcsKyfa&;udkvnf; tjcm;olrsm; vufxJ a&mufoGm;av onf?

[Z&of tD'f&D;pf aysmufqHk;aecJhonfh ESpfaygif;20ausmfvGefcJh onfhwdkif rdk;wpufr# r&GmoGef;cJhay? vlxkvnf; tcuftcJrsKd; pHkESifh=uHKawG@aeavonf/ v,fuGufrsm; ysufpD;oGm;onf/ yef;jcHrsm; vnf; ajcmufaoG@oGm;onf/ xdk@jyif +rdK@ol+rdK@om;rsm; tjcm;wae&mrS awmif;pm;&onfh tajctaeodk@ a&muf&SdcJh=uonf? xdkodk@ tdk;tdrf rJh jzpfaeaoma=umifh 4if;wdk@udk,fwdkif zGif[ajymqdk=uonfrSm ‘ u|Efkyfwdk@ Todk@ uHqdk;jcif;rsm;ESifh=uHKawG@aeonfrSm tD'f&D;pf &Jh usdrfpma=umifh jzpfw,f/ oltv†m[dkto#ifjrwfxHrS u|Efkyfwdk@ +rdK@twGuf rdk;r&GmoGef; ap&ef awmif;cH+yD; aysmufuG,foGm;w,f/ 'gayr,fh tv†m[dkto#ifjrwf&Jh wrefawmf tD'f&D;pf[m tvGefoem; =uifemoljzpfw,f/ tvGefvnf; ay;oem;ol jzpfw,f?’ xdkolrsm;onf tv†m[dkto#ifjrwfxHY rdrdwdk@ rSm;,Gif;a=umif;udk 0efcsawmif; yefcJh=uonf?

tv†m[dkto#ifjrwfonfvnf; 4if;wdk@ 0efcsawmif;yefjcif;udk vufcH awmfrlcJh+yD; [Z&of tD'f&D;pftm; xdk+rdK@odk@ jyefvnfapv$wf vdkufonf? vlxkonfvnf; xdkwrefawmfxH t vsiftjrefoGm;=u+yD; rdrdwdk@rSm;,Gif;a=umif; awmif;yef=uavonf? [Z&of tD'f&D;pfonf vnf; tv†m[dkto#ifjrwfxHawmfrS rdk;&GmoGef;ay;&ef awmif;cH vdkufcsdefwGif rdk;aumif;uifwckvHk; arSmifrnf;vm+yD; rdk;rsm;vdk tyfonfh twdkif;twmxd &GmoGef;avawmhonf? vlxkvnf; tvGef aysmf&$ifoGm;=uavonf?

ESpfaygif;rsm;pGm ausmfvGef+yD; [Z&oftD'f&D;pfonf rdrd.vlrsKd;pk wGif acgif;aqmif/ vrf;!Gefjyoonfh wm0efudk xrf;aqmifcJhonfrSm Tavmu=uD;rS xGufcGmoGm;+yD; tv†m[dk to#ifjrwfxH jyefoGm;onfh tcsdefxdyif jzpfonf?

 

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.