atrmrf. pD&ifqHk;jzwfcsuff (2)?

atrmrf. pD&ifqHk;jzwfcsuff (2)?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

trsKd;om;ESpfOD;onf udk&kduf&SfrsKd;EG,fpkrS trsKd;orD;wOD;xHyg;Y 'Dem;&fwpf&mtm; xdrf;odrf;xm;ay;&ef tyfESHxm;=u+yD;/ u|Efkyfwdk@ESpfOD;pvHk; twlwuG toifhxHjyefvm rSom aiGrsm;udk jyefay;&ef owfrSwfvdkuf=uavonf? xdk@jyif tu,fI wOD;wnf;vm+yD; aiGrsm;udk awmif;cHonhftcgwGifvnf; ray;&ef rSm=um;avonf? xdktcg trsKd;orD;rS jyoem r&Sdyg? xdrf;odrf; ay;xm;ygrnf[k ajz=um;avonf?

       wESpft=um trsKd;om;ESpfOD;rSwOD; trsKd;orD;xH a&muf&Sdvm+yD; tyfESHxm;aom aiG rsm;udk rdrdtm; ay;&efESifh usefwa,mufjzpfonfh rdrd. oli,fcsif;rSmvnf; aoqHk;oGm; a=umif; ajym=um;avonf? xdktcg trsKd;orD;rS toifwdk@ESpfOD;pvHk; twlwuGvmrSomv#if aiGrsm;udk jyefay;&ef toifwdk@udk,fwdkif rSm=um;xm;onfhtwGuf ray;Edkifa=umif; ajym qdkavonf? trsKd;omvnf; wpHkw&m vuf0,fr&&SdonfhtqHk; xdktrsKd;orD;. aqGrsKd;rsm;/ tdrfeD;em;csif;rsm;xHrS tultnD awmif;cHum aiGrsm;udk&,l&ef awmif;cHavonf? aemuf qHk;wGif trsKd;orD;onf xdkolESpfOD; tyfESHxm;aom aiGrsm;udk xkdvlxH tyfESif; vdkufavonf?

       aemufwESpf ukefvGef+yD;csdefwGif tjcm; trsKd;om;wOD; trsKd;orD;xH a&muf&Sdvm+yD; rdrdwdk@ tyfESHxm;onfh aiGrsm;udk awmif;cHavonf? xdktcg trsKd;orD;rS toif. oli,f csif;onf toif aoqHk;oGm;+yDqdkonfh txifjzifh ukefvGefcJhonfhESpfwGif u|efrxH rS aiGrsm;udk awmif;,loGm;+yD jzpfygonf[k ajym=um;avonf?

       trsKd;orD;. ajymqdkcsufrsm;udk xdkolonf vufrcHcJhyJ/ rdrdwdk@. tjzpftysufudk ajz&Sif;ay;&eftwGuf tGrfrJ&fxHokd@ xGufcGmoGm;=uavonf? tGrfrJ&fonfvnf; toif ronf vufcHxm;oljzpfonfhtwGuf rvGJraoG xdkaiGrsm;udk ay;qyf&rnf[k qHk;jzwf csuf csvdkonfudk trsKd;orD;rS odonfhtwGuf u|efr. jyoemudk ajz&Sif;ay;&ef [Z&of tvD(t-p)xHokd@ ydk@ay;yg[k awmif;cH&m tGrfrJ&fonf 4if;wdk@tm; [Z&oftvD(t-p)xHokd@ ydk@aqmifvdkufavonf?

       xdktrsKd;om;ESpfOD;onf vdrfvnfvSnfhzsm;+yD; trsKd;orD; ydkifqkdifonfh OpPm ypPnf;rsm;udk &,lvdkonfh &nf&G,fcsufjzifh vkyfaqmif=uonfudk od&Sdawmfrlonfh twGuf xdktrsKd;om;xHrS toifwdk@udk,fwdkif tyfESHcsdefY TaiGrsm;udk u|Ekfyfwkd@ ESpfOD; twlwuG vm,lrSomay;+yD; wOD;wnf; vm,lv#if ray;zdk@rSm=um;cJhonf r[kwf oavm[k ar;jref;&m/ [kwfygw,f xdktwdkif; jzpfygw,f[k ajz=um;avonf? xdktcg at rmrfrS/ toifwdk@. aiGrsm; u|Efkyfwdk@xHyg;wGif wnf&Sdygonf? rnfonfht csdefrqkd ESpfa,muftwlwuG vm+yD; awmif;cHcJhv#if xdkaiGrsm;udk ay;rnf[k ajym=um;avonf? xkd tcg xdktrsKd;om;onf wpHkw&m ajym=um;jcif; r&SdyJ xGufcGmoGm;onfrSm rnfonfhtcgrS jyefrvmawmhay?

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.