atrmrf. pD&ifqHk;jzwfcsuf (3)?

atrmrf. pD&ifqHk;jzwfcsuf (3)?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

 a&0g,ofwGif a&;om;xm;=uonfrSm? ? vlwOD;onf rnfolrnf0gwOD;.om;udk owf vdkufygonf[kzGif[0efcH ajym=um;avonf? xdkvlowform;tm; tGrfrJ&fxHokd@ ac: aqmifoGm;=uavonf? tGrfrJ&fonfvnf; xkdoltm; owfypf&ef trdef@xkyfjyefvdkufav onf? towfcH&ol. zcifonf xdkoltm; 'g;jzifh ESpfcsufwdwdckwfI owfvdkufav onf? xdk@jyif xdkol aoqHk;oGm;+yD[kvnf; ,Hk=unfvdkufavonf? okd@aomf xdkolrSm toufarG@arG@jzifh usef&pfcJh.? xdktcg 4if;. aqGrsKd;om;csif;rsm;onf xdkoltm; tdrfodk@ ac:aqmifoGm;+yD; aq;0g;ukor_jyK&m ajcmufvt=umwGif aumif;rGefoGm;avonf? wae@ aps;0,f aepOf ,cif xdkol owfcJhonfhol. zcifonf 4if;udk awG@oGm;+yD; *kwfudkqGJI tGrf rJ&fxHokd@ ac:aqmifoGm; avonf? tGrfrJ&fonfvnf; aemufw}udrf xdkvli,fudk owf &ef trdef@xkwfjyefavonf? vl owform;onfvnf; [Z&oftvD(t-p)xHrS rdrdtm; ul nDr_jyK&ef awmif;cHavonf? xdkt cg atrmrfonf tGrfrJ&ftm; toif Tvli,ftwGuf b,fvdk trdef@rsKd;udk xkwfjyefvdkufw,f qdkwm odygovm;[k ar;&m/ tGrfrJ&frS tdk tbvf[pef/ vlwOD;udk owfjzwfjcif;. trdef@onf xdkoltm; jyefIowfjzwfjcif; jzpfyg onf[k ajz=um;avonf? [Z&oftvD(t-p)rS Tolukd yxrt}udrf rowfcJhavoavm[kar; &m ol@udk owfvdkufygw,f/ 'gayrJh aoroGm; bl;[k ajz=um;aavonf? atrmrfrS qufvuf I bmvJ/ vlowform;udk ESpf}udrfwdwd owf jzwfcsifvdk@vm;[k ar;&m tGrfrJ&fonf w pHkw&m ajz=um;jcif;r&SdyJ wdwfqdwfoGm;avonf?

       xdktcsdefwGif atrmrfonf towfcH&onfh vli,f. zciftm; vlowform;[m t oifh&J@om;udk w}udrfyJ rowfcJhvdk@vm;[k ar;&m/ [kwfygw,f/ bmvJ u|efkyfom;&J@aoG;/ tv[o ajruscJh&rSmvm;[k ajymavonf? xdktcg atrmrfrS/ toifhom;&J@aoG;/ tv[o ajrr uscJhygbl;? okd@aomf pD&ifcsufrSm toifxdkoludk 'g;eJhckwfcJhwmudk t&ifw&m;pD&if csufcs&rSm jzpfw,f/ aemufrS xdkvli,fudk owf&rSm jzpfw,f[k rdef@=um;avonf?

       owfjzwfcH&ol. zcifrS tdktbvf[pef/ TpD&ifcsufonf aojcif;w&m;xufydkIqdk; 0g;.? u|Efkyfxdkoludk cGifhv$wfvdkufygw,f[k ajym=um;avonf? xdk@aemuf ESpfOD;o abmwlnDcsufwckudk a&;om;+yD; tcsif;csif; tjyeftvSef cGifhv$wfvdkuf=uavonf? xdk tcsdefwGifyif tGrfrJ&frS/ tu,fI tvDomv#ifr&SdcJhv#iftGrfrJ&frSmtaoqdk;eJh}uHK awG@&rSmyJ[k ajym=um;avonf?

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.