aoqHk;oGm;oludk a&csKd;ay;jcif;/ uzefxkwfay;jcif;/ erm;Zf0wfjyKay;jcif;/ jrSKyfESHjcif;wdk@ESifh oufqdkifaom Oya'orsm;?

aoqHk;oGm;oludk a&csKd;ay;jcif;/ uzefxkwfay;jcif;/ erm;Zf0wfjyKay;jcif;/ jrSKyfESHjcif;wdk@ESifh oufqdkifaom Oya'orsm;?

தொடர்பான கட்டுரைகள்

536? ? aoqHk;oGm;aom rGpPfvif(rf)rsm;udk a&csKd;ay;jcif;/ uzef0wfay;jcif;/ erm;Zf0wfjyKay; jcif;ESifh jrSKyfESHay;jcif;wkd@onf xdkaoqHk;oGm;ol atrmrf 12yg;udk vufrcHolyif jzpf vifhupm; rGpPfvif(rf) wm0ef&Sdolwdkif;twGuf 0g*sDbfjzpfonf? tu,fI tcsKd@olrsm; ,if; tvkyfrsm;udk vkyf aqmifaeonfqdkv#if usef&Sdolrsm;rSm vkyfaqmif&ef wm0ef&Sdawmh rnf r[kwfay? tu,fI wOD; wa,mufr# rvkyfaqmifcJhv#if xdkolrsm;tm;vHk; tjypfvkyf vdkuf=ujcif;yif jzpfonf?

537? ? tu,fI wOD;wa,muf rdkif,of. tvkyfrsm;udk vkyfaqmifaev#if usef&Sdaeolrsm; xdkrdkif,of. tvkyfrsm;udk vkyfaqmif&ef 0g*sDbf r[kwfay? odk@aomf xdktvkyfrsm;udk w0ufwysuf taetxm;jzifhom vkyfudkifcJh=uv#if usef&Sdolrsm; rvGJraoG xdktvkyfrsm; udk tqHk;owf&rnf jzpf onf?

538? ? tu,fI tjcm;ol wOD;wa,mufrS rdkif,ofESifh oufqdkifonfh tvkyfrsm;udk vkyfudkif aeonfudk ,Hk=unfr_&Sdrnfqdkv#if xdktvkyfrsm;udk vkyfaqmif&ef 0g*sDbf r[kwfay? okd@aomf oHo,&Sd rnf (odk@) xifjrif,lqrnfqdkv#if rvGJraoG xdktvkyfrsm; udk vkyfaqmif&rnf jzpfonf?

539? ? tu,fI wOD;wa,mufrS rdkif,of. *kpfvf/ uzef/ erm;ZfESifh jrSKyfESHjcif;rsm;ESifh ywf oufI vkyfudkifr_rsm;onf bmoGDvfjzpfa=umif;udk od&SdcJhv#if rvGJraoG xdkt vkyfrsm;udk xyfrHI vkyf aqmif&rnf jzpfonf? okd@aomf bmoDGvfjzpfa=umif; xif jrif,lqrnf(qG) rSefuefr_ &Sdr&Sdudk oHo,&Sd rnfqdkv#if xdktvkyfrsm;udk jyefvnf vkyfaqmif&ef rvdktyfay?

540? ? rdkif,ofudk *kpfvf/ uzef/ erm;ZfESifh ajrjrSKyfESHaom tvkyfrsm;udk vkyfaqmif ay;&ef xdkrdkif,of. tkyfxdrf;olxHrS rvGJraoG cGifhawmif;cH&rnf jzpfonf?

541? ?ar;&rnf?

542? ? tu,fI wOD;wa,mufrS? ? u|efawmf/ u|efronf rdkif,of. tkyfxdrf;ol jzpfyg. (odk@) u|efawmf/ u|efrtm; rdkif,of. tkyfxdrf;olrS xdkrdkif,of. *kpfvf/ uzefESifh ajrjrSKyfESHjcif; tp&Sd aom tvkyfrsm;udk vkyfaqmif&ef tcGifhay;xm;ygw,f? xdktcsdef wGif tjcm;ol wOD;wa,mufur# u|efawmf/ u|efronf rdkif,of. tkyfxdrf;ol jzpfyg. (odk@) u|efawmf/ u|efrtm; rdkif,of. tkyfxdrf;olrS xdkrdkif,of. *kpfvf/ uzefESifh ajrjrSKyfESHjcif; tp&Sd aom tvkyfrsm;udk vkyfaqmif&ef tcGifhay;xm;ygw,f[k ajym=um;jcif; r&SdcJhv#if xdkajymqdkolomv#if rdkif,of. tvkyfrsm;udk wm0ef ,lI vkyfaqmif&rnf jzpfygonf?

543? ? tu,fI rdkif,of udk,fwdkifrS rdrd raoqHk;rD rdrd. *kpfvf/ uzef/ erm;ZfESifh ajrjrSKyfESH jcif; tvkyfrsm;udk rdrd. tkyfxdrf;olrSvGJ+yD; tjcm;olwOD;wa,mufxH tyfESH cJhv#if tJ[fao[mhao 0g*sDbftaejzifh tkyfxdrf;olESifh tyfESHjcif;cH&olwdk@ ESpfOD; pvHk;udk vkyfudkifcGifh ay;&rnf jzpfonf? tu,fI rdkif,ufrS rdrd. om;orD;rsm;udk vkyfaqmifolrsm;tjzpf owfrSwfcJhrnfqdkv#if tJ[fao[mhao0g *sDbftaejzifh xdkom;o rD;rsm;onf zcif. rSm=um;csuftwdkif; vkyfaqmif&rnf jzpf+yD; xdktvkyfudk vkyfaqmif jcif;rS jiif;y,fydkifcGifh r&Sdacs? okd@aomf tu,fI rdrd. om;orD;rsm;rSvGJ+yD; tjcm;wOD;w a,mufudk vkyfaqmifay;oltjzpf owfrSwfcJhrnf qdkv#if xdkowfrSwfjcif; cH&olrS rdkif,ofouf&Sdxif &Sm;&SdaepOftcsdef/ tjcm;ol wOD;wa,mufudk a&G;cs,fcGifh&SdpOf tcsdefY rdkifo,frSm=um;cJhonfhtwdkif; rvkyfaqmifEdkifjcif;udk xdkrdkif,oftm; owif;ay;cJhv#if udpPr&Sday? xdkokd@rS r[kwfv#if rdkif,of rSm=um;cJhonhftwdkif; vkyfaqmifay;&rnf jzpfonf?

கருத்துக்கள்

اஒரு கருத்துரையை

*ஆஸ்டெரிக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிச்சயமாக மதிப்பு இருக்க வேண்டும்.