Gaib İmamın faydası nedir?

Gaib İmamın faydası nedir?
Gaib İmamın faydası nedir?

   "Gaib Ä°mamın faydası nedir?" gibi sözler daha çok imamet ve velayetin manasını bilmeyen, imamın sadece hüküm bildiren ve hadleri uygulayan bir ÅŸahıs olduÄŸunu düÅŸünenlerin sözüdür; oysa imamet ve velayet makamı bu zahiri makamlardan daha önemli bir mana ifade etmektedir.

   Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili olarak elimize ulaÅŸan çeÅŸitli hadisler içerisinde, yukarıdaki soruya cevap niteliÄŸi taşıyan derin anlamlı kısa bir ifade görülmektedir.

   Hz. Peygamber efendimize (s.a.a) "Gaybet döneminde Hz. Mehdi"nin varlığının ne gibi faydası olacaktır" ÅŸeklinde yöneltilen bir soruya ÅŸöyle cevap verdiler:

   "Beni peygamber olarak gönderen Allah"a andolsun ki, insanlar gaybet döneminde, bulutların arkasında kalan güneÅŸten faydalandıkları gibi ondan faydalanırlar."

   Ä°mam Zeynelabidin (a.s) ÅŸöyle buyurdu: "Biz, Müslümanların imamı, dünya ehlinin hüccetiyiz. Yıldızların gök ehline güvence ve kurtuluÅŸ vesilesi olduÄŸu gibi, bizler de yer ehlinin güvence kaynağı ve kurtuluÅŸ vesilesiyiz. Bizim hürmetimize, Allah istemedikçe gökten bir ÅŸey yere düÅŸmez. Bizim vasıtamızla Hakk"ın rahmet yaÄŸmuru yaÄŸmakta ve yeryüzü bereketlerini çıkarmaktadır; eÄŸer biz yeryüzünde olmasaydık, yeryüzü üzerindekilerini yutardı. Allah Ademi yarattığı günden beri yeryüzü hiçbir zaman hüccetsiz kalmamıştır. Ama bu hüccet bazen zahirdir ve tanınır, bazen de gaip ve gizlidir. Kıyamete kadar da yeryüzü hüccetsiz kalmayacaktır. EÄŸer imam olmazsa, Allah"a hakkıyla ibadet edilmez."

   Süleyman A"meÅŸ diyor ki: "Ä°nsanlar gayıp imamın varlığından nasıl faydalanabilirler?" diye sorduÄŸumda Ä°mam ÅŸöyle buyurdu: "Bulutların arkasında kalan güneÅŸten faydalandıkları gibi."

   Allame Meclisi Bihar-ul Envar kitabında, insanların gaybet döneminde Ä°mamdan faydalanmalarının, bulutların arkasında kalan güneÅŸten yararlanmalarına benzetilmesini ve bu iki hususun ortak yönlerini geniÅŸ bir ÅŸekilde ele almış ve ÅŸu hususlara deÄŸinmiÅŸtir:

  1- Ä°lim ve hidayet nuru Ä°mamın aracılığı ile insanlara ulaÅŸmaktadır. Birçok hadisten de anlaşıldığına göre varlık alemi imamların hürmetine yaratılmıştır. EÄŸer onlar olmasaydı, varlık nuru baÅŸkalarına ulaÅŸmazdı. Onların bereketiyle, onların ÅŸefaatçiliÄŸiyle, onların aracılığıyla ilim ve öÄŸretiler Allah tarafından insanlara ulaşır. Belalar onların vasıtasıyla defedilir. Aksi takdirde insanlar yapmış oldukları kötülüklere karşılık çeÅŸitli azaplara yakalanırlardı. Nitekim Allah, Peygamberle ilgili ÅŸöyle buyuruyor:"Sen onların içinde bulundukça, Allah onlara azap edecek deÄŸildir." (Enfal, 33)

   2- Ä°nsanlar bulutların arkasında kalan güneÅŸten faydalanmalarıyla birlikte sürekli olarak güneÅŸin önünde engel olan bulutların çekilmesini ve güneÅŸin tamamen ortaya çıkarak gözler ile görülmesini ve daha fazla faydalanılmasını beklerler. Gaybet döneminde de ihlaslı müminler, her an Hz. Mehdi"nin (a.s) zuhur etmesini bekler ve hiçbir zaman ümitsizliÄŸe kapılmazlar.

   3- Hz. Mehdi"yi (a.s) bu kadar alamet ve faydalarının olmasına raÄŸmen inkar etmeye kalkışan kimsenin durumu, bulutların arkasında olan güneÅŸin varlığını inkar eden kimseye benzer.

   4- Bazen güneÅŸin bulutların arkasında kalması, insanlar için daha faydalı olabilir. Bugün de Hz. Mehdi"nin (a.s) gaybette olmasının insanlar için birtakım faydaları olabilir.

   5- Bulutların arkasından çıkan güneÅŸe ancak bazı kimseler bakmaya muvaffak olurlar. Hz. Mehdi (a.s) de gaybet dönemimde bazıları tarafından görülebilir ve ziyaretine eriÅŸilebilir.

   6- GüneÅŸ, herkesin faydalanması içindir; ama kör olan kimse güneÅŸin ışığından faydalanamaz. Hz. Mehdi"nin (a.s) varlığından kalbi kör olan kimseler dışında herkes faydalanır.

   7- GüneÅŸin ışığı evlere kabiliyetleri, pencerelerinin büyüklüÄŸü ve küçüklüÄŸü oranında yansır. Ä°nsanlar da, Ä°mamın hidayet nurundan kendi kabiliyetleri oranında yararlanabilirler. Açık havada olup da vücudunu dört bir yandan güneÅŸin ışığına sunan kimse ile güneÅŸin ışığı ile kendi arasında engeller bulunan kimsenin ışıktan yararlanmaları elbette ki aynı oranda olamaz. Ä°nsanlar bütün engelleri kaldırmalıdırlar ki, hidayet nuru onları dört bir yandan kuÅŸatsın.

   Bu açıklamalardan ÅŸu sonuç ortaya çıktı: Ä°mamın gerekliliÄŸi hüküm bildirmek ve hadleri uygulamak gibi görevlerle sınırlı deÄŸildir.

   Sahih hadislerden anlaşıldığına göre ve irfan ehli alimlerinin ortaklaÅŸa kabullendikleri ilke üzere kesin ilahi irade gereÄŸi, gayp alemiyle insanlar arasında aracı olması ve ilahi feyzlerin mecrası olması için sürekli olarak bir masum imamın (insan-i kâmilin) varolması bir zarurettir. Nitekim önceden Ä°mam Zeynelabidin"den (a.s) nakledilen hadis bu hususu açıklamaktaydı.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.