Ä°MAM ZAMANIN (a.f.) DOÄžUMU

Ä°MAM ZAMANIN (a.f.) DOÄžUMU
Ä°MAM ZAMAN'IN (a.f.) DOÄžUMU

   Ä°mam Hasan Askeri"yi (a.s.) kontrol altında tutmak için Samirra ve BaÄŸdat"a hakim olan Abbasilerin yapmış olduÄŸu faaliyetlerden dolayı, önemli bir mesele olan Ä°mam Zaman"ın (a.f.) doÄŸumu gizli tutulmalıydı. O Hazretin doÄŸumunun gizli tutulmasının bir baÅŸka nedeni de ÅŸuydu ki, o zamanlar Ä°mam Zaman"ın (a.f.) gaybet edeceÄŸi dillerde dolaÅŸmaktaydı ve Beni Abbas ise Åžia"nın imamet yolunu her nasıl olursa olsun kapatmak istiyordu.

   Åžeyh Müfid, Ä°mam Zaman"ın (a.f.) yaÅŸam tarihi hakkındaki yazısının baÅŸlarında ÅŸöyle demiÅŸ: O dönemdeki bir takım zorluklardan ve de Allah"ın son hüccetini bulmak için zamanın sultanının çok sıkı ve amansız bir arama operasyonu baÅŸlatmış olduÄŸundan dolayı, O Hazretin doÄŸumu herkesten gizli tutuldu.[1]

   Önceleri hidayet Ä°mamlarından nakledilen rivayetlerde O Hazretin esrarengiz doÄŸumuna iÅŸaret edilmiÅŸ ve hatta bu, O"nu tanımanın delillerinden biri olarak tayin edilmiÅŸti.[2] On birinci Ä°mam"ın oÄŸlunu bulmak için Abbasilerin durmadan çalıştıkları tarih kitaplarının çoÄŸunda yazılıdır.

   Kum ÅŸehrinin vergisini toplamakla görevli olan Ahmed b. Übeydullah b. Hakan, Ä°mam Askeri"nin (a.s.) evinin aranması hakkında ayrıntılı bir bilgi vermiÅŸ ve bu arada dakik konulara deÄŸinmiÅŸtir. O ÅŸöyle diyor: Ä°mam Askeri"nin (a.s.) rahatsız olduÄŸu yayıldı. Halife, babamı yanına çağırttı. Babam dar"ül hilafeye gidip halifenin güvendiÄŸi, itimat ettiÄŸi ve yakın memuru olan beÅŸ kiÅŸiyle birlikte döndü. Babam onlara, Ä°mam"ın evini gözetlemelerini ve O"nun her anından haberdar olmalarını emretti. Daha sonra da bazı doktorları çağırdı ve onlara, gece gündüz Ä°mam"ın yanında durmalarını emretti. Ä°ki veya üç gün sonra Ä°mam"ın durumunun kötüye gittiÄŸini haber verdiler ona. O da tabiblerin sıkı bir ÅŸekilde Ä°mam"ı gözetlemelerini emretti. Daha sonra kadıların reisine gidip, takva ve dini açısından tamamen güvendiÄŸi on kiÅŸiyi gece gündüz Ä°mam"ın evinde kalmaları için oraya göndermesini istedi. Ä°mam (a.s.) dünyadan göçünceye kadar bu durum aynen devam etti. Bu hadiseden sonra halifenin emriyle Ä°mam"ın evi dakik bir ÅŸekilde arandı, her ÅŸey mühürlendi ve ondan sonra da Ä°mam"ın oÄŸlunun bulunması için sıkı bir arama operasyonu baÅŸlatıldı. Bu doÄŸrultuda cariyelerin hangisinin hamile olduÄŸunu ortaya çıkarmak için cariyeler bile göz altına alındı. Hamile olduÄŸu hususunda ÅŸüphelendikleri bir cariyeyi bir odaya kapattılar ve hamile olmadığını anlayıncaya kadar odadan çıkarmadılar. Daha sonra da Ä°mam"ın bıraktığı mirası, annesi ve kardeÅŸi Cafer arasında taksim ettiler. Bu rivayette bunlar anlatıldıktan sonra Cafer"in fırsatperestliÄŸine ve kardeÅŸi Ä°mam Askeri"nin (a.s.) yerine geçmek istediÄŸine iÅŸaret edilmiÅŸtir. Cafer, Übeydullah b. Hakan"dan, kendisini Ä°mam Askeri"nin (a.s.) halifesi olarak tanıtmasını istedi ve o da Cafer"in bu isteÄŸini reddetti.[3]

   BaÅŸka bir rivayet ÅŸöyledir: Ä°mam Askeri"nin (a.s.) dünyadan göçtüÄŸünden haberdar olmayan Kum"da yaÅŸayan bazı Åžialar, ÅŸer"i vücuhatı (ÅŸer"in tayin ettiÄŸi maddi borçlarını) ödemek için Samirra"ya geldiler. Samirra"ya girdikten sonra onları Cafer-i Kezzab"ın (yalancı) yanına götürdüler. Kum"dan gelen Åžialar önce Cafer"i imtihan etmek istediler ve bu amaçla da "Yanımızda getirdiÄŸimiz paranın ne kadar olduÄŸunu biliyor musunuz?" dediler. Cafer, paranın miktarını bilmediÄŸini söyledikten sonra "Sadece Allah gayıptan haberdardır" dedi. Neticede Kum Åžiaları parayı ona vermekten çekindiler. Bu sırada bir gelip onlara bir ev gösterdi. Onlar da kendilerine gösterilen eve gittiler ve beraberinde getirdikleri paranın ne kadar olduÄŸu kendilerine söylendi, onlar da getirdikleri parayı, paranın miktarını söyleyen ÅŸahsa teslim ettiler. Cafer bu durumu Mutamid"e bildirdi ve Mutamid"in emriyle Ä°mam"ın evi ve hatta komÅŸuların evleri yeniden arandı. Ä°ÅŸte burada Sakil adından bir cariye, Ä°mam Zaman"ın (a.f.) canını korumak amacıyla hamile olduÄŸunu söyledi. Bu cariye tutuklanıp götürüldü. Ä°ki sene göz altında tutulduktan sonra hamile olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.[4]

   Cafer"in tahrikiyle birlikte zamanın halifesi tarafından gösterilen bu ÅŸiddetli hassasiyetin tek nedeni, on ikinci Ä°mam"ı kontrol altına almasalar bile, en azından Ä°mam Hasan Askeri"nin (a.s.) oÄŸlunun olmadığını duyurabilmeleriydi.

   Ä°ÅŸte bu nedenle de olaya bir hakikat süsü vermek için güvendikleri kiÅŸileri Ä°mam"ın evine yerleÅŸtirmiÅŸlerdi ve böylelikle de Åžiaları bir başıboÅŸluk ve teklifsizlik içinde bırakmak istiyorlardı. Åžeyh Tusi bu rivayetin devamında ÅŸunları da eklemiÅŸtir: Onların Ä°mam"ın evine yerleÅŸtirilen güvenilir adamları O Hazretin öldüÄŸüne ÅŸehadet ettiler.[5] Ancak hakikat ÅŸu ki, bu konu hakkında önceden hazırlanmış düzenli ve dakik bir plan doÄŸrultusunda O Hazretin veladet meselesi halkın gözünden ve hatta Åžiaların büyük bir bölümünden gizli tutulmuÅŸtu. Bununla birlikte bu mesele pek de sorun yaratmadı.

----------------------------------------------

[1]- Ä°rÅŸad (Åžeyh Müfid), s: 345.

[2]- Müntabah-ül Eser, s: 287-288.

[3]- Kafi, c: 1, s: 505-506.

[4]- Ä°kmal"üd Din, s: 473.

[5]- Gaybet (Åžeyh Tusi), s: 132.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.