Ehlisünnet Kitaplarında Hz. Mehdi

Ehlisünnet Kitaplarında Hz. Mehdi
ehl-i sünnet kitaplarında hz. mehdi’nin özellikleri

 

 

  1- Müstedrek-i Hakim , c. 4 s.558.

   Ebu Said-el Hudri:

   Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’ten ÅŸöyle nakleder: “ Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacak, sonra benim soyumdan birisi zuhur edecek ve yeryüzünde yedi veya dokuz yıl hükümet edecek, yeryüzünü adalet ve eÅŸitlikle dolduracaktır. ”

   Bu hadisi diÄŸer birçok Ehl-i Sünnet kitapları da rivayet ederler. ÖrneÄŸin: “ el-Müsned ” c. 3, s. 28 ve 70; Ebu Nuaym “ Erbain ” 2. hadis, “ Feraid-us Simtayn ”, “ Telhis-ul Müstedrek ” c. 4, s. 558 ve “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2, s. 63.

  2- Müsned-i Ahmed : c. 3 s. 36.

  Ebu Said Hudri’den:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Yeryüzü, zulüm ve haksızlıkla dolmadıkça kıyamet kopmaz. ” Sonra buyurdu ki: “ Benim itretimden (Ehl-i Beyt’imden) bir adam zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduÄŸu gibi, onu adalet ve eÅŸitlikle dolduracaktır. ”

Bu hadisi diÄŸer birçok Ehl-i Sünnet alimleri de kitaplarında rivayet ederler. ÖrneÄŸin: el-Müstedrek, c. 4, s. 557.

  3- Müsned-i Ahmed , c. 3, s. 37:

  Ebu Said Hudri’den:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Sizlere Mehdi’yi müjdeliyorum. Halkın ihtilaf ve çekiÅŸme zamanında ümmetime gönderilecek ve yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduÄŸu gibi, onu adalet ve eÅŸitlikle dolduracaktır. Gökte ve yerde olanlar ondan razı olacaklar ve o, malları sahih olarak taksim edecektir. ” Adamın birisi: “Sahih olarak nasıl taksim edecek?” diye sordu. Buyurdu ki: “ Halkın arasında eÅŸit olarak (dağıtacak). ” Sonra buyurdu ki: “O zamanda Allah, Muhammed ümmetinin kalbini zenginlikle dolduracaktır ve onun adaleti onların hepsini kapsayacaktır; hatta nida eden, “Mala ihtiyacı olan var mıdır?” diye nida edecek, bir kiÅŸiden baÅŸka hiçbir kimse kalkmayacaktır. Bunun üzerine ona git hazinedara Mehdi bana mal vermeni emrediyor de. Bunun üzerine hazinedar ona seç diyecek, adam onu kendi evine getirip açınca piÅŸman olup ben Muhammed’in ümmetinin en ihtiraslısı mı oldum, yoksa onlara yeterli olan bana kifayet etmedi mi diyecek. Sonra ÅŸöyle buyurdu: “Bunun üzerine o malı geri getirecek, ancak ondan geri alınmayacak ve biz verdiÄŸimiz bir ÅŸeyi geri almayız denilecektir.” Böylece yedi, sekiz veya dokuz sene devam edecektir, bundan sonra yaÅŸantının bir hayrı yoktur. ”

                             

ehl-i sünnet kitaplarında hz. mehdi’nin özellikleri

 

 

  4- Feraid-us Simtayn , c. 2, s. 334:

  Cabir b. Abdullah-ı Ensari’den:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun ismi benim ismimdir, künyesi de benim künyemdir, ahlak ve yaratılış olarak da insanların en çok bana benzeyenidir. O gaybete çekilecek ve o dönemde halk ÅŸaÅŸkınlık içinde kalacak, ümmetler sapıklığa düÅŸecektir. Sonra Mehdi, parlak bir yıldız gibi ortaya çıkacak, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduÄŸu gibi, onu adalet ve eÅŸitlikle dolduracaktır. ”

  5- Usd-ul Gabe , c. 1, s. 259:

  Kays b. Cabir’in, dedesinden:

  Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Benden sonra halifeler, halifelerden sonra da emirler gelecek, emirlerden sonra ise zorba hükümdarlar gelecek, sonra Ehl-i Beyt’imden (biri) çıkacak, yeryüzü zulümle dolduÄŸu gibi, onu adaletle dolduracak. ”

  Bu hadisi diÄŸer Ehl-i Sünnet kitapları da naklederler. ÖrneÄŸin: “ el-Erbaine Hadisen fi Zikr-il Mehdi ” 37. hadis, “ Muntahabu Kenz-il Ummal ” c. 6, s. 30; “ el-Beyan fi Ahbar-ı Ahir-iz Zaman ” s. 98; “ Es Savaik ” s. 99; “ el-Havi li-l Fetava ” c. 2, s. 64; “ el-Cami’us SaÄŸir ” c. 2, s. 33; “ el-Fusul-ül Mühimme ”, s. 280; “ el-Ä°sabe ” c. 4, s. 31; “ Mecma-uz Zevaid ” c. 5, s. 190; “ el-Erbain ” s. 299; “ el-Kureb fi Mahabbat-il Arab ” s. 134; “ Nur-ul Absar ” s. 231; “ el-Feth-ul Kebir ” c. 2, s. 164.

                                                        

ehl-i sünnet kitaplarında hz. mehdi’nin özellikleri

 

 

  6- Yenabi-ul Mevedde , s. 445:

  Ali aleyhi’s-selâm ’dan:

  “Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Hüseyin’in evlatlarından biri ümmetimde kıyam etmedikçe dünya yok olmaz. O, yeryüzü zulümle dolduÄŸu gibi, onu adaletle dolduracaktır. ”

Bunu diÄŸer Ehl-i Sünnet kitapları da naklederler. ÖrneÄŸin; “ Meveddet-ul Kurba ” s. 96.

  7- Mehdi aleyhi’s-selâm Cennet Ehlinin Efendilerindendir.

  Bu konuyla ilgili hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında da nakledilmiÅŸtir. ÖrneÄŸin; “ Sünen-i Ä°bn-i Mace ” c. 2, s. 519’da (Mısır bas.) ÅŸöyle geçer:

  Enes b. Malik’den:

  “Resulullah’ın ÅŸöyle buyurduÄŸunu duydum: “ Biz Abdulmuttalib oÄŸulları cennet ehlinin efendileriyiz: Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. ”

  8- Mehdi aleyhi’s-selâm Cennet Ehlinin Tavusudur.

  Bu hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında da yer almıştır. ÖrneÄŸin: “ el-Fusul-ul Muhimme ” s. 295’de (Necef bas.) Ä°bn-i Åžirveyh-i Deylemi’nin “ el-Firdevs ” adlı kitabının Elif ve Lam babında.

  Ä°bn-i Abbas’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih buyurdu ki: “Mehdi, cennet ehlinin tavusudur.”

  9- Hz. Ali aleyhi’s-selâm ’dan:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Mehdi biz Ehl-i Beyt’tendir, Allah onun halini bir gecede ıslah edecektir. ”

  10- Mehdi, Resulullah’ın Evlatlarındandır.

  Bu konuyla ilgili hadisler muhtelif Ehl-i Sünnet kitaplarında mevcuttur. ÖrneÄŸin; el-Müsned ’e haÅŸiye olarak basılan “ Muntahabu Kenz-ul Ummal ” c. 6, s. 30 (Mısır bas.).

Huzeyfe’den:

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ÅŸöyle buyurdu: “ Mehdi benim evlatlarımdandır. Yüzü, inci gibi parlayan yıldıza benzer. ”

  11- Ümm-ü Seleme’den:

  Resulullah’tan: “ Mehdi benim itretimden ve Fatıma’nın evlatlarındandır. ” diye buyurduÄŸunu duydum.

  Bu hadis Ehl-i Sünnet kitaplarında mevcuttur. ÖrneÄŸin: “ el-Müsned ”e haÅŸiyesinde basılan “ Muntahabu Kenz-il Ummal ” c. 5, s. 96’da (Mısır bas.) Ä°bn-i Asakir yoluyla Hüseyin’den rivayet olunmuÅŸtur ki Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih Fatıma salamullahi aleyha ’ya ÅŸöyle buyurdu: “ Sana müjde veriyorum ey Fatıma! Mehdi sendendir. ”

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.