NİÇİN HZ.MEHDİ(A.S)ZUHUR ETMİYOR?-1

NİÇİN HZ.MEHDİ(A.S)ZUHUR ETMİYOR?-1

Küfür, zulüm ve maddeciliÄŸin her yeri kapladığı bir çaÄŸda niçin Mehdi (a.s) zuhur etmemekte ve alemdeki kargaÅŸalıklara son vermemektedir?

Belirli hedef için baÅŸlatılan bir kıyam her açıdan elveriÅŸli bir ortam vücuda gelmedikçe zafere ulaÅŸamaz. BaÅŸarının önemli ÅŸartlarından birisi halkın bu hareketi sahiplenmesi ve onu desteklemesidir.

Aksi takdirde kıyam yenilgiye uÄŸrar. Hz. Mehdi’nin (a.s) kıyamı da bu kaideye dahildir, zafere ulaÅŸabilmesi için uygun ÅŸartların vücuda gelmesi gerekmektedir. Hz. Mehdi’nin (a.s) inkılabı yüzeysel ve basit bir hareket deÄŸildir.

CihanÅŸumul ve kapsamlı bir inkılâptır ve çok yüce ilahî hedeflere sahiptir. Bu hedeflerin manaviyatla ilgili olanı bir yan, sirf insanlık toplumnun idaresiyle ilgili olan yanı bile akıl almaz derecede yüce ve idealdır. Ve bütün bunların gerçekleÅŸmesi elbette insanlarda özel bir ortamın oluÅŸmasını gerektirmektedir.

Toplumsal ırk, ülke, dil, ve mezhebi ihtilafları ortadan kaldırmak ve bütün insanları barış ve mutluluk içinde yaÅŸatacak bir nızam kurmak istemektedir. Bunun gerçekleÅŸmesı için suyun kaynaktan temizlenmesi ve ihtilaf sebeplerini kökten yok edilmesi gerektir.

Hz. Mehdi (a.s) küfür ve maddeciliÄŸi kökten kaldırmak, bütün insanları ilahi kanunlara davet etmek ve Ä°slâm dinini dünyaya hâkim kılmak insâni sıfat ve faziletlerle güzel ahlak üzere kurulu salih cihanÅŸumul bir toplum oluÅŸturacaktır.

Elbette böylesi konuları söylemek ve yazmak zor deÄŸildir. Ama bilimadamı ve araÅŸtırmacıların da bildiÄŸi gibi böyle cihanÅŸumul ve derin bir inkılabın vücuda gelmesi kolay deÄŸildir.

Gerekli ÅŸartlar oluÅŸmadıkça böyle bir inkilâp da oluÅŸamaz. Böyle bir inkılâp insanların bilinçtenmesine baÄŸlıdır ve bütün insanlar özellikle de bu inkılabın öncüleri sayılan müslümanlar tamamen hazırlıklı olmalıdırlar. Kur’an-ı Kerim bu inkılabın ilk ÅŸartının selahiyet ve liyakat olduÄŸunu açıklayarak ÅŸöyle buyurmaktadır:

"Andolsun biz zikir’den sonra Zebur’da da "hiç ÅŸüphesiz yeryüzüne salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık."

(Enbiya/105)

O halde insanlık kemale ulaÅŸmadıkça ve hak hükümeti kabule hazır olmadıkça Mehdi (a.s) asla zuhur etmeyecektir. Fikrî olgunluk elbette ki aniden yani birden bire oluÅŸan birÅŸey deÄŸildir;

nice zamanlar boyunca meydana gelen çeÅŸitli tecrübe ve olaylar neticesinde gerçekleÅŸmektedır. Ä°nsanlar ÅŸu ülke, bu ülke diyerek hayali sınırlar yüzünden kim bilir daha ne kadar savaşıp kan dökecek,

ama sonunda bu sınırların hayali ve boÅŸ ÅŸeyler olduÄŸunu anlayacaklardır. Böylece ihtilaf sebebi olan hudutlardan vazgeçecek, bütün dünyayı bir ülke sayacak insanları bu ülkenin vatandaşı kabul edecek,

iyi ve kötü günde ortak kadere sahip olduklarına inanacaklardır. Ä°ÅŸte o zaman zenci-beyaz, sarı-kızıl, Asyalı-Afrikalı, Avrupalı-Amerikalı, ÅŸehirli-köylü, Arap ve Arap olmayan herkese bir gözle bakılacak.

Bilimadamları genel refarm ve insanların mutluluÄŸu için nice sıstemler oluÅŸturup maddeler ekleyecek, bir müddet sonra ise onları laÄŸvederek, yerine yeni kanunlar koyacaklardır.

Ve sonunda bütün bunlardan bıkacak, beÅŸeri fikirlerin ürünü olan bu kanunların zayıflığını anlayacak bu kanunlar vasıtasıyla yapmak istedikleri refarmlardan ümidini keserek yegane ıslah yolunun ilahi kanunları icra ederek peygamberlere uymak olduÄŸunu itiraf edeceklerdir. Ä°nsanoÄŸlu henüz Allah’ın kanunları karşısında teslim olmaya hazır deÄŸildir.

Bilimsel ilerlemeler ve buluÅŸlar vasıtasıyla insanların saadetinin temin edilebileceÄŸi sanılmaktadır; bu sebeple beÅŸer ilahi programlar ve maneviyat bir kenara bırakmış; dörtnala maddiyata doÄŸru koÅŸar olmuÅŸtur.

Bu hevese kapılan insanlar sonunda çıkmaslarla karşılaşıp usanacaklardır. O zaman da ilim ve buluÅŸların insanı fezaya uçurduÄŸunu, yıldızlara boyun eÄŸdirdiÄŸini ve öldürücü silahları temin ettiÄŸini ama hiçbir zaman dünyada ki sorunları çözemediÄŸini, sömürgeciliÄŸi ortadan kaldıramadığını ve insanı ruhsal huzur ve saadete ulaÅŸtırmadığını itiraf edecektir.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.