Hz.Mehdinin Şeyh Müfide Mektubu -1

Hz.Mehdinin Şeyh Müfide Mektubu -1

 

 Bu mektubu ulaÅŸtıran, onu, Hicaz’daki bir bölgeden getirdiÄŸini söylemiÅŸtir. Mektubun metni [11] ÅŸöyledir:
“DeÄŸerli ve reÅŸid Åžeyh Müfid Ebu Abdullah Muhammed bin Muhammed bin Nu’man’a; Allah izzetini daimi kılsın. [12]
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
     Ey dinde ihlaslı ve bizim hakkımızda yakine ermiÅŸ dost! Selam olsun sana. Kendisinden baÅŸka Ä°lah olmayan Allah’a hamd ediyor ve O’ndan, efendimiz, mevlamız ve Peygamberimiz olan Muhammed’e ve onun pâk Ehl-i Beyt’ine salat ve rahmet diliyoruz.
Sana bildiriyoruz ki -Allah, hakka yardım etmekte baÅŸarını sürekli kılsın ve bizden taraf sadakatle söylediÄŸin sözden dolayı mükafatını çoÄŸaltsın- seni mektuplaÅŸmak ÅŸerefine eriÅŸtirmek ve sana yazdığımızı, yanında olan dostlarımıza ulaÅŸtırmakla -Allah onları, kendisine itaat etmeleriyle aziz kılsın, kendi inayet ve himayesiyle onların sıkıntılarını gidersin- seni görevlendirmek hususunda bize izin verilmiÅŸtir. Öyleyse Allah’ın izniyle, sana bildirdiÄŸim ÅŸeyin üzerinde dur ve onu güvendiÄŸin kimseye ulaÅŸtırmada gayret et; Allah dinden çıkan düÅŸmanlar karşısında yardımıyla seni te’yit etsin.
 
         Biz gerçi, dünya hükümeti zalimlerin elinde olduÄŸu müddetçe, kendimizin ve imanlı Åžiilerimizin bazı maslahatlarından dolayı zalimlerin yerleÅŸim bölgelerinden uzak bir yerde ikamet ediyoruz, ama sizin durumunuzdan haberdarız, durumunuz bize gizli deÄŸildir. ...Biz, sizi gözetmekte ihmalkârlık etmiyoruz, sizi unutmamışız da. EÄŸer böyle olmasaydı, musibetler belinizi büker ve düÅŸmanlar kökünüzü kazırdı. Öyleyse, Allah’tan çekinin. Size yönelen fitnelerden sizi kurtarmamız için, bize destek olun. Öyle bir fitne ki, eceli yaklaÅŸan onda helak olur, arzusuna yetiÅŸen ondan korunur. O fitne, hareketimizin yakınlaÅŸmasının niÅŸanesi, ve emrimizle onun haberini yaymanızdır. MüÅŸrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.


 
         Emevîlerin tutuÅŸturduÄŸu ve hidayet üzere olan fırkayı kendisiyle korkuttuÄŸu cahiliye ateÅŸini tutuÅŸturmaktan takiyyeye sarılın (o fitneden uzak durun). Ben, bu fitnede kendisine bir makam aramayan ve ondan uzak durarak güzel bir yola koyulan kimseyi kurtarmaya kefilim.
Bu yılın Cemadiyel-evvel ayının yetiÅŸmesiyle vuku bulacak hadiseden ibret alın, sonraki hadiseler için sizi basan uykudan uyanın.
 
             Yakında, gökten açık bir niÅŸane, yerden de onun benzeri açık bir alamet sizin için aÅŸikâr olacaktır. Yeryüzünün doÄŸusunda üzücü ve sarsıcı bir olay vuku bulacaktır, ondan sonra Ä°slam’dan çıkan gruplar Irak’a musallat olacaklar. Onların kötü amellerinden dolayı, Irak halkı geçim sıkıntısına duçar olacaktır. Bir müddet sonra taÄŸut önderin helak olmasıyla, gam ve rahatsızlıklar yok olacak, takvalı ve iyi insanlar sevineceklerdir. Dünyanın köÅŸe bucağından hacca gidenler arzularına kavuÅŸacak, istediklerine eriÅŸeceklerdir. Onların haclarını kolaylaÅŸtırmakta bizim, için nizam ve düzen üzere zahir olacak bir mevki vardır.
Öyleyse her biriniz, sevgimizi kazanacak iÅŸleri yapmaya, sevmediÄŸimiz iÅŸlerden ise uzak durmaya çalışsın. Çünkü bizim iÅŸimiz (zuhur etmemiz) ansızın, birden bire olacaktır, artık o zaman tövbenin ona faydası olmayacak, günahtan onu kurtarmayacaktır.
Allah, doÄŸru yolu size ilham etsin ve kendi rahmetiyle size baÅŸarılar bağışlasın.”
Åžu da mübarek elle yazılan tevkinin nüshasıdır; onu yazana selam olsun. [13]
 
         “Bu sana olan mektubumuzdur, ey samimi kardeÅŸ, muhlis ve vefalı dost, Allah seni inayet gözüyle korusun. Bu mektubu koru, ve onu kimseye gösterme. Onun içeriÄŸinden kimsenin haberi olmasın. Ancak güvendiÄŸin kimseye onun içeriÄŸini söyle ve onların toplumuna (Åžiilerimize), ona göre amel etme hususunda tavsiyede bulun, inÅŸaallah. Allah’ın salatı Muhammed’e ve O’nun pâk Ehl-i Beytine olsun.”


 

---------------------------------------------------------

[11] - Bu mektup, Bihar-ul Envar, c. 51, s. 349’da, yine c. 53, s. 153’te Åžeyh Tusî’nin “ Gaybet ” adlı kitabından nakledilmiÅŸtir. Ayrıca “ Ä°hticac-ı Tabersî ”, Necef basımı, c. 2, s. 318’de de nakledilmiÅŸtir.

 

[12] - GörüldüÄŸü gibi Hz. Mehdi (a.f) Åžeyh Müfid’i, sahip olduÄŸu makamından dolayı böylece övmüÅŸtür. Müfid lakabını Hz. Mehdi’nin ona vermiÅŸ olduÄŸu da meÅŸhurdur.

 

[13] - Åžeyh Müfid Ä°mam (a.s)’ın mektubunu, güvenilir mü’minlere ulaÅŸtırmak için çoÄŸaltmış ve Ä°mam’ın el yazısının baÅŸladığı yerde mezkur açıklamayı yazmıştır.

Yorumlar

Yorum bırak

* Yıldız ile işaretlenmiş alanların kesinlikle değere sahip olmalıdır.